Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2448. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Rb 96), stran 3273.

Na podlagi 166. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. 7. 1996 sprejel
R E B A L A N S
proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Rb 96)
I
Z rebalansom se določa proračun Republike Slovenije za leto 1996 v naslednjih zneskih:
.                      – v tisoč tolarjih
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
           in odhodkov          financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       599,200.000           46,993.199
Odhodki       594,170.540           56,022.659
Primanjkljaj                     9,029.460
Presežek       5,029.460
Zmanjšanje
sredstev na računih                  4,000.000
---------------------------------------------------------------
II
REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 1996 Bilanca prihodkov in odhodkov se spremeni, tako da se glasi:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. PRIHODKI PRORAČUNA            - v tisoč tolarjih
-----------------------------------------------------------------
                            Znesek
-----------------------------------------------------------------
A. DAVČNI PRIHODKI                  566,150,000
1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB            22,500,000
2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE          2,900,000
2.1. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE             10,000,000
3. DOHODNINA                     114,250,000
4. PROMETNI DAVKI                   326,200,000
Davek od prometa naftnih derivatov  80,550,000
Davek od prometa tobačnih izdelkov  28,200,000
Davek od prometa alkoholnih pijač   9,300,000
Ostali davki od prometa proizv.
in storitev             208,150,000
5. CARINE IN UVOZNE TAKSE               86,300,000
6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST            4,000,000
Prispevek za zaposlovanje       2,000,000
Prispevek za porodniški dopust     2,000,000
B. NEDAVČNI PRIHODKI                  33,050,000
Registracijske takse          7,250,000
Vodna povračila            1,900,000
Odškodnine zaradi spremembe
namembnosti              1,030,000
Sodne takse              3,800,000
Prenočitvene takse            100,000
Upravne takse             3,500,000
Denarne kazni in povprečnine      3,000,000
Prihodki upravnih organov       3,900,000
Prihodki od obresti          1,500,000
Presežek prihodkov Banke
Slovenije po ZR                0
Drugi prihodki             7,070,000
-----------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA             599,200,000
-----------------------------------------------------------------
II. ODHODKI PRORAČUNA
-----------------------------------------------------------------
                            Znesek
-----------------------------------------------------------------
A. TEKOČI ODHODKI                   524,691,191
1. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI
OSEBNI PREJEMKI                    149,931,757
1.1. V državnih organih        66,304,402
1.2. V izvajalskih organizacijah   83,627,355
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             30,053,104
2.1. V državnih organih        20,602,591
2.2. V izvajalskih organizacijah    9,450,513
3. SREDSTVA ZA OBRAMBO                 29,823,166
3.1. Plače, prispevki in drugi
   osebni prejemki         13,806,026
3.2. Materialni stroški        3,072,112
3.3. Drugi odhodki na področju
   obrambe              5,380,106
3.4. Drugi odhodki na področju
   zaščite               234,188
3.5. Investicije v redno dejavnost
   obrambe in zaščite        6,333,734
3.6. Investicije v temeljne
   razvojne programe          997,000
4. SOCIALNI TRANSFERI                 91,288,401
4.1. Zaposlovanje           15,545,600
4.2. Otroško varstvo         39,893,709
4.3. Socialno varstvo         7,904,981
4.4. Varstvo vojnih invalidov,
   veter. in žrtev voj. nasilja   14,833,638
4.5. Drugi socialni transferi     3,832,730
4.6. Štipendije            9,277,743
4./1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO ZPIZ          66,668,000
4./1.1. Tekoče obveznosti
    do ZPIZ            24,425,500
4./1.2. Dodatne obveznosti
    do ZPIZ            42,242,500
5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV
JAVNIM ZAVODOM                     35,710,658
  5.1. Javni zavodi v zdravstvu    1,383,164
  5.2. Drugi javni zavodi in
    ustanove           34,327,494
6. DRUGA PLAČILA STORITEV               21,674,858
7. PLAČILA OBRESTI                   32,461,039
7.1. Plačila domačih obresti     21,737,946
7.2. Plačila obresti v tujino     10,723,093
8. JAMSTVA                       2,000,000
9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI
GOSPODARSTVU                      29,327,404
9.1. Železnica             5,568,154
9.2. Kmetijstvo            7,013,507
9.3. Prestrukturiranje industrije   1,831,228
9.4. Tehnološki razvoj         1,239,511
9.5. Ostali transferi v
   gospodarstvo           13,675,004
10. TRANSFERI OBČINAM                 25,381,863
11. DRUGI ODHODKI                    8,899,713
12. SREDSTVA ZA BEGUNCE                 1,471,228
B. INVESTICIJSKI ODHODKI                63,363,349
13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
  VZDRŽEVANJE                    60,403,427
13.1. Ceste              9,505,691
13.2. Avtoceste            17,000,000
13.3. Železnica            3,182,395
13.4. Ostali promet in zveze       912,426
13.5. Energetika            5,098,988
13.6. Kmetijstvo            1,081,194
13.7. Komunala in urejanje voda     907,389
13.8. Javni zavodi in ustanove     9,801,960
13.9. Zdravstvo            1,769,519
13.10.Demografsko ogrožena
   območja             1,131,960
13.11.Državni organi         10,011,905
14. KAPITALSKE NALOŽBE                 2,959,922
C. REZERVE                       6,116,000
-----------------------------------------------------------------
II. SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA             594,170,540
-----------------------------------------------------------------
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                5,029,460
-----------------------------------------------------------------
Račun financiranja se spremeni, tako da se glasi:
RAČUN FINANCIRANJA
.                     - v tisoč tolarjih
-----------------------------------------------------------------
                            Znesek
-----------------------------------------------------------------
IV. ZADOLŽEVANJE                    46,993,199
V. ODPLAČILA DOLGA                   56,022,659
1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              29,934,227
Odplačila dolga izven javnega
sektorja               13,634,227
Odplačila dolga znotraj javnega
sektorja               16,300,000
- Odplačila ZPIZ           16,300,000
2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO              26,088,432
-----------------------------------------------------------------
VI. NETO ODPLAČILA DOLGA                9,029,460
-----------------------------------------------------------------
VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH                       4,000,000
-----------------------------------------------------------------
III
V posebnem delu proračuna po uporabnikih se pri uporabniku 1611 – Ministrstvo za finance in uporabniku 3311 – Ministrstvo za šolstvo in šport, spremenijo naslednje proračunske postavke, tako da se glasijo (v tisoč tolarjih):
6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ            42,242.500
7608 Tekoča proračunska rezerva            5,016.000
6641 Glavnica – sukcesija SFRJ            16,449.402
8638 Regresirana prehrana učencev           1,113.000
Posledično se spremenijo delni seštevki v posebnem delu proračuna po uporabnikih.
IV
Ta z rebalansom spremenjeni proračun, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-44/8
Ljubljana, dne 5. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost