Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2496. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mežica, stran 3375.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 50. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica na 17. seji dne 8. maja 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se podrobneje ureja organizacija in delovno področje Občinske uprave občine Mežica.
2. člen
Občinska uprava samostojno opravlja upravne, strokovne in administrativno tehnične naloge na področjih, za katere je ustanovljena, v okviru pravic in dolžnosti občine, v skladu z zakoni.
3. člen
Občinska uprava lahko s soglasjem občinskega sveta naroči izvajanje določenih strokovnih nalog ali določenih projektov pri zunanjih organizacijah ali posameznikih, na podlagi pogodbe, ki jo sklene župan.
Po predhodnem soglasju občinskega sveta lahko občinska uprava za določeno področje ustanovi skupno strokovno skupino z drugimi občinami, če gre za racionalnost pri izvedbi določene naloge.
4. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da občanom omogoča, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način, uveljavljajo svoje pravice in potrebe ter izvršujejo obveznosti.
5. člen
Delo občinske uprave je javno.
Podatke in obvestila o delu občinske uprave, ki imajo neposredni pomen za občane, organizacije, skupnosti in društva, ki delujejo na območju občine, lahko daje župan ali od njega pooblaščena oseba.
Župan lahko odreče posredovanje podatkov, ki so z zakonom ali drugim predpisom določeni kot tajni.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
6. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad.
Občinski urad opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje predpise iz pristojnosti občinske uprave, in sicer:
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delovanje občinske uprave,
– kadrovske zadeve, informatika, pisarniška opravila, tehnične naloge,
– strokovno tehnične in administrativne naloge za občinski svet in druge organe občinskega sveta,
– protokolarne zadeve,
– priprava ustanovnih aktov ter drugih aktov in predpisov iz pristojnosti občine,
– organizacija in izvajanje volitev, referendumov in drugih oblik odločanja občanov,
– strokovne in organizacijske naloge župana.
7. člen
Občinski urad ima naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za družbene dejavnosti ter splošne zadeve,
– računovodstvo,
– komunalni obrat.
8. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja upravne, strokovno tehnične naloge ter izvršuje predpise, ki se nanašajo na:
– področje vzgoje in izobraževanja,
– področje otroškega varstva,
– področje športa,
– področje kulture,
– področje zdravstva,
– področje socialnega varstva,
– področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– premoženjsko-pravne zadeve občine in organizacijske, administrativno tehnične naloge na področno komisijo,
– pravna pomoč občanom in drugim oddelkom občinske uprave.
9. člen
Računovodstvo opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje predpise, ki se nanašajo na:
– pripravo odloka o proračunu občine, rebalansa proračuna ter odloka o zaključnem računu proračuna,
– sestavo premoženjske bilance, s katero se izkazuje vrednost premoženja občine,
– izvrševanje proračuna, vodenje knjigovodstva proračuna za sredstva občine, občinske upravne organe,
– urejanje načina in pogojev upravljanja s premoženjem občine,
– premoženjsko upravnih-pravnih zadev na svojem področju dela.
10. člen
Komunalni obrat opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje predpise, ki se nanašajo na:
– komunalno dejavnost: oskrba s pitno vodo, zbiranje, čiščenje in odvajanje odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje čistoče v naseljih, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov, urejanje javnih površin, javne razsvetljave, urejanje pokopališč, javnih smučišč, urejanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov; organiziranost komunalno redarske službe,
– cestnega gospodarstva: gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalne javne infrastrukture,
– intervencije in druge strokovne naloge za sklad stavbnih zemljišč ter poslovne prostore,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
III. VODENJE OBČINSKEGA URADA
11. člen
Občinski urad vodi župan.
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za izvajanje nalog občinskega urada ter za izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov. Tajnik občine mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov odločanja in poslovanja.
12. člen
Upravne naloge občinskega urada opravljajo: tajnik, višji upravni delavci in upravni delavci.
Administrativna dela v občinski upravi opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
Strokovno tehnične naloge občinskega urada in oddelkov ter strokovno tehnične naloge opravljajo strokovni delavci, pisarniški referenti, finančni referenti in administrativni delavci.
Vodje oddelkov so višji upravni delavci, imenuje in razrešuje jih župan.
Vodje oddelkov so za svoje delo odgovorni županu.
IV. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
13. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
Delavce občinskega urada sprejema v delovno razmerje župan, na podlagi sprejetega načrta delovnih mest. Višje upravne delavce imenuje v naziv in odloča o njihovem napredovanju in razrešitvi župan.
14. člen
Delovna razmerja delavcev v občinskem uradu se urejajo v skladu z zakoni o delavcih v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, plače in drugi prejemki delavcev v občinskem uradu pa se urejajo v skladu z zakoni, ki urejajo plače v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne skupnosti ter podzakonskimi predpisi s tega področja.
Tajnik občine je občinski funkcionar in se zanj smiselno uporabljajo določbe zakonov o funkcionarjih v državnih organih.
15. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinskem uradu odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Sredstva za delo občinske uprave se na predlog župana določijo v občinskem proračunu.
Odredbodajalec sredstev za delo občinske uprave je župan.
17. člen
Sistemizacija delovnih mest in organizacijska shema sta priloga tega odloka.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 1. 1995 naprej.
Št. 125-1/96
Mežica, dne 9. maja 1996.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti