Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2494. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Majšperk, stran 3372.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) ter 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 4. 7. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon), pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Majšperk.
2. člen
V skladu z zakonom in predpisi Občine Majšperk opravljajo svojo funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji: župan, podžupan, predsednik in podpredsednik občinskega sveta, člani občinskega sveta in člani delovnih teles občinskega sveta (odbori in komisije).
Poklicno opravlja svojo funkcijo tajnik Občine Majšperk. Če se tako odloči, lahko poklicno opravlja svojo funkcijo tudi župan.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače, določene za funkcijo, ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Občinskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje funkcije prizna del plače, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela.
5. člen
Županu občine se za nepoklicno opravljanje funkcije prizna del plače v višini 33 % plače, ki bi mu pripadala za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas.
6. člen
Županu občine se za poklicno opravljanje funkcije prizna plača v višini, ki jo določi Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
7. člen
Podžupanu občine se za opravljanje funkcije prizna del plače, ki znaša 40% dela plače, ki jo prejme župan za nepoklicno opravljanje funkcije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
8. člen
Predsedniku občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del plače, ki znaša 55% dela plače, ki jo prejme župan za nepoklicno opravljanje funkcije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
9. člen
Podpredsedniku občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del plače, ki znaša 20% dela plače, ki jo prejme župan za nepoklicno opravljanje funkcije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
10. člen
Članom občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna sejnina (znesek za sejo), ki znaša 13% dela osnovne bruto plače, ki jo prejme župan za nepoklicno opravljanje funkcije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
Člani občinskega sveta prejmejo sejnino po kriteriju prisotnosti na seji občinskega sveta.
11. člen
Predsednikom delovnih teles občinskega sveta in članom delovnih teles, zadolženim za pripravo gradiva za sejo, se za opravljanje funkcije prizna sejnina, ki znaša 7% dela osnovne bruto plače, ki jo prejme župan za nepoklicno opravljanje funkcije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna sejnina, ki znaša 4% dela osnovne bruto plače, ki jo prejme župan za nepoklicno opravljanje funkcije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
Predsednik in člani delovnih teles občinskega sveta prejmejo sejnino na osnovi zapisnika in po kriteriju prisotnosti na seji delovnih teles.
12. člen
Za tajnika občine kot poklicnega funkcionarja se določi količnik za osnovno plačo največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.
13. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do delovne uspešnosti oziroma funkcijskega dodatka, ki lahko znaša največ do 50%.
Delovno uspešnost oziroma funkcijski dodatek nepoklicnim funkcionarjem in županu določa komisija Občinskega sveta občine Majšperk za mandatna vrašanja, volitve in imenovanja, tajniku občine pa župan.
Delovna uspešnost oziroma funkcijski dodatek se določa v skladu z odgovornostjo in obsegom del za posamezno funkcijo in uspešnega opravljanja le-te.
14. člen
Občinski funkcionarji, ki poklicno opravljajo svojo funkcijo so upravičeni do dela plače iz naslova minulega dela, in sicer za vsako izpolnjeno leto delovne dobe 0,5%, vendar največ do 20%.
IV. DRUGE PRAVICE
15. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
16. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma jih z uredbo določi Vlada Republike Slovenije.
17. člen
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu z zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma jih z uredbo določi Vlada Republike Slovenije.
18. člen
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa ali pavšalno brez računa, v skladu z zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma jih z uredbo določi Vlada Republike Slovenije.
19. člen
Pravice iz 16. do 18. člena lahko funkcionar uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda potni nalog predsednik občinskega sveta ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
20. člen
Sredstva za izplačevanje plač in sejnin, določenih za funkcionarje, in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Majšperk.
21. člen
Plače in sejnine funkcionarjev se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno in sicer do 5. v mesecu za pretekli mesec. Izplačila sejnin se izvršijo na podlagi dokazila o prisotnosti na seji.
Povračila stroškov iz 16. do 18. člena se funkcionarjem izplačajo do 15. v mesecu za preteklo obdobje.
22. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
Prejemki, določeni na način, ki ga določa ta pravilnik, se izplačajo od dneva izvolitve oziroma imenovanja.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1996 dalje.
Št. 061-19/96
Majšperk, dne 4. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost