Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2485. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče, stran 3349.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 38/85), 30. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 14. člena statuta Krajevne skupnosti Turnišče je svet krajevne skupnosti Turnišče na 8. seji 12. 7. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče
1. člen
Razpiše se referendum za območje KS Turnišče, za financiranje naslednjega programa:
– izgradnja kanalizacije,
– vaško-komunalna dela.
2. člen
Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 300,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 47,200.000 SIT.
Sredstva se bodo uporabila v naslednjem razmerju:
– izgradnja kanalizacije v naselju Turnišče 45,000.000 SIT,
– vaško-komunalna dela 2,200.000 SIT.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 18. 8. 1996 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu, oziroma na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna komisija KS Turnišče.
4. člen
Samoprispevek za območje KS Turnišče, naselje Turnišče, se uvede za pet let, in sicer od 1. 9. 1996 do 31. 8. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Turnišče v naslednji višini:
2 % od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
5 % od katastrskega dohodka iz kmetijstva,
2 % od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek),
2 % od zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost,
2 % od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje trimesečje v RS občani, zaposleni v tujini.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85). Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo lahko svoje pravice uveljavljali v svetu KS Turnišče.
7. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in tudi občani, ki še niso dopolnili 18 let starosti, so pa v delovnem razmerju.
8. člen
Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami, ki imajo naslednjo vsebino:
.                   Krajevna skupnost Turnišče
                      GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 18. 8. 1996 o uvedbi samoprispevka za financiranje programa za naselje Turnišče za izgradnjo kanalizacije in vaško-komunalna dela.
Samoprispevek se uvaja za pet let, in sicer od 1. 9. 1996 do 31. 8. 2001.
Oblika in vrsta zbiranja samoprispevka je določena s sklepom o razpisu referenduma.
.                   glasujem
             “ZA”               “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
9. člen
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom Krajevne skupnosti Turnišče.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom za naselje Turnišče, opravi svet Krajevne skupnosti Turnišče, ki vsako leto poroča na zboru občanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
11. člen
Za izvedbo skrbi volilna komisija KS Turnišče, ki ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma. Glasovanje na referendumu vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.
12. člen
Sredstva za stroške v zvezi z izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Turnišče.
13. člen
Svet Krajevne skupnosti sprejme sklep o uvedbi samoprispevka, če se večina občanov, ki so glasovali, odloči za uvedbo samoprispevka.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/96-8
Turnišče, dne 12. julija 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Turnišče
Alojz Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost