Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2499. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče, stran 3379.

Na podlagi 3. in 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 4. julija 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) na območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občine) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet občine ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njihovi pristojnosti, so dolžni organi zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z odloki in sklepi podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Zreče se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
8. gasilska služba,
9. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
10. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
11. pogrebne storitve,
12. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
13. urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
14. oskrba s plinom,
15. urejanje javnih parkirišč,
16. javna razsvetljava v naseljih,
17. javni potniški promet,
18. upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine. Glede na prostorske razporeditve javnih dobrin in potreb po izvajanju javnih služb se lahko z odloki in sklepi iz 3. člena določijo drugače.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 9. do 18. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, določene z zakonom, ki jih kasneje določi občinski svet.
6. člen
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, ki jih določa 7. člen zakona o gospodarskih javnih službah.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave oziroma občinskih služb,
– z ustanovitvijo javnega podjetja ali javnega gospodarskega zavoda,
– s podeljevanjem koncesij in oblikovanjem režijskih obratov v okviru občinske uprave.
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastilih in odgovornostih ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi Občine Zreče primerno, se Občina Zreče lahko povezuje z drugimi občinami v enotne funkcionalne in prostorsko zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja gospodarskih javnih služb. Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
8. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občina preko svojih organov.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina na podlagi javnega razpisa in izbora da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom, na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi občinski svet občine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine, pod pogojem iz prvega in drugega odstavka tega člena.
10. člen
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte.
V. ORGANIZIRANOST IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Dejavnosti iz 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij pravnim ali fizičnim osebam ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno-pravne subjekte.
Gospodarsko javno službo lahko opravlja tudi krajevna skupnost, če so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.
12. člen
Na območju Občine Zreče je določena naslednja organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javnih služb po vrstah in izvajalcih:
1. javno službo oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe naselij s požarno vodo v javni rabi in vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav opravljajo krajevne skupnosti,
2. javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih odpadkov opravlja javno komunalno podjetje oziroma koncesionar,
3. javno službo javne snage in čiščenja javnih površin opravljajo krajevne skupnosti, razen v mestu Zreče, kjer to službo opravlja koncesionar,
4. javno službo pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, opravlja koncesionar,
5. javno gasilsko službo opravlja koncesionar,
6. javno službo vzdrževanja nekategoriziranih cest, ulic, trgov in pločnikov, in parkirišč opravljajo krajevne skupnosti,
7. javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove ter pogrebne storitve lahko opravljajo krajevne skupnosti oziroma koncesionar,
8. javno službo vzdrževanja tržnice in sejmišča opravlja koncesionar,
9. javno službo oskrbe s plinom opravlja koncesionar,
10. javno službo javnega razsvetljevanja v naseljih opravljajo krajevne skupnosti,
11. javno službo plakatiranja in vzdrževanja plakatnih mest opravlja koncesionar,
12. javno službo javni potniški promet opravlja koncesionar,
13. javno službo upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih hiš opravlja upravnik na podlagi stanovanjskega zakona.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
13. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
14. člen
Občinska uprava opravlja:
1. strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z upravljanjem, načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja ali osebo v dejavnosti, v katero občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,
2. investicijsko načrtovanje, gospodarjenje z objekti in napravami gospodarske infrastrukture in javnih površin, vodenje investicij, gradbeni nadzor,
3. določanje lokalnih komunalnih standardov, normativov cen in predlogov za prispevke,
4. nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslovanja gospodarskih javnih služb,
5. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,
6. naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe javnih služb,
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionarne javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb,
8. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
9. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
10. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno za izvajalce javnih služb,
11. administrativna opravila za svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
12. naloge določene z zakoni in predpisi občine,
13. opravlja tudi strokovne naloge za potrebe občinskega stanovanjskega sklada in sklada stavbnih zemljišč.
V skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta lahko pristojni organ občinske uprave s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet v roku 3 mesecev po sprejemu odloka oblikuje svet za varstvo uporabnikov dobrin.
Sestavo, delovno področje in podrobnejše pristojnosti, določa akt o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
16. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
Javne službe se tako financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz sredstev proračuna,
– iz davka lokalne skupnosti,
– iz posojil in,
– iz ostalih virov.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov in glede na količino porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
Predloge cen oziroma spremembe cen javnih dobrin oziroma storitev določa izvajalec v soglasju z občinskim svetom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi zakona o komunalnih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso urejene s tem odlokom.
Akte iz 3. člena tega odloka pripravi občinski urad Občine Zreče in jih predloži v sprejem občinskemu svetu.
18. člen
Za vse ostale zadeve v zvezi z javnimi službami, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi in pogodbe.
19. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha Občina Zreče uporabljati odlok o komunalnih dejavnostih v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 9/88).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 012-3/95-1
Zreče, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost