Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2505. Uredba o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških, stran 3389.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških
1. člen
S to uredbo se določijo dodatki strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem (v nadaljevanju: zaposleni) na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških (v nadaljevanju: pravosodje).
2. člen
(Dodatek zaradi posebnosti dela v pravosodju)
Zaposlenim pripada zaradi posebnosti dela v pravosodju dodatek v višini 0,15 količnika.
Zaposlenim na delovnih mestih v V., VI., VII., VIII. in IX. tarifni skupini se zaradi posebnih obremenitev in odgovornosti pri delu dodatek iz prejšnjega odstavka poveča tako, da znaša:
– za zaposlene na delovnih mestih v V. tarifni skupini v višini 0,25 količnika,
– za zaposlene na delovnih mestih v VI. tarifni skupini v višini 0,30 količnika,
– za zaposlene na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini v višini 0,35 količnika.
3. člen
(Dodatek za odločanje)
Sodnim referentom, ki vodijo postopke in izdajajo odločbe v zadevah zemljiške knjige, sodnega registra in denarnih izvršb, pripada dodatek v višini 0,10 količnika.
Za vodje zemljiške knjige, sodnega registra in denarnih izvršb, ki so upravičeni do dodatka za vodenje iz 5. člena te uredbe in vodijo postopke ter izdajajo odločbe, znaša dodatek iz prejšnjega odstavka 0,05 količnika.
Vodjem zemljiške knjige, sodnega registra in denarnih izvršb, ki niso upravičeni do dodatka za vodenje iz 5. člena te uredbe in vodijo postopke ter izdajajo odločbe, pa dodatek iz prvega odstavka tega člena pripada v višini 0,10 količnika.
4. člen
(Dodatek za znanje jezika narodne skupnosti)
Na območju, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost in na katerih je z ustavo in zakonom določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, se za delovna mesta, za katera je v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest predpisan pogoj znanje jezika narodne skupnosti, določi dodatek in sicer za:
– aktivno znanje jezika narodne skupnosti v višini 6% osnovne plače,
– pasivno znanje jezika narodne skupnosti v višini 3% osnovne plače, razen če drug predpis ne določa drugače.
5. člen
(Vodstveni dodatek)
Za delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot se določi dodatek za vodenje in sicer:
– za vodenje notranje organizacijske enote s tremi do petimi zaposlenimi v višini 5% osnovne plače,
– za vodenje notranje organizacijske enote z več kot petimi zaposlenimi v višini 10% osnovne plače.
6. člen
(Dodatek za psihofizične obremenitve)
Sodnim izvršiteljem zaradi izjemnih psihofizičnih obremenitev pri delu s strankami pripada dodatek v višini 10% osnovne plače.
7. člen
(Mentorski dodatek)
Dodatek za mentorstvo v višini 30% urne vrednosti osnovne plače pripada zaposlenemu, ki je s programom določen za mentorja pripravniku in sicer za vsako z normativom določeno mentorsko uro.
8. člen
(Dodatek za akademski naziv)
Dodatek za akademski naziv pripada zaposlenemu s specializacijo po dveletnem programu, z magisterijem in doktoratom znanosti, ki ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, na katerega je zaposleni razporejen, v višini:
– 0,20 količnika za specializacijo,
– 0,30 količnika za magisterij,
– 0,50 količnika za doktorat znanosti.
9. člen
Dodatki iz 2. in 3. člena te uredbe se izplačujejo od 1. avgusta 1996 dalje v višini 50%, od 1. septembra 1996 dalje v višini 75% in od 1. oktobra 1997 dalje v višini 100%.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-01/96-22/1-8
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost