Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2512. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1996, stran 3392.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), ter 26. in 28. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9. izredni seji dne 16. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ljubljana.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za financiranje drugih dogovorjenih nalog. Višina sredstev za zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob sprejemu državnega proračuna. Za druge dogovorjene naloge pa se zagotavljajo sredstva v višini izvirnih prihodkov Mestne občine Ljubljana, navedenih v Zakonu o financiranju občin.
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja skupaj z vsemi prilogami od zaporedne številke P1 do zaporedne številke P21 in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo 23.280,853.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe          14.266,886.000 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih nalog        9.013,967.000 SIT
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Mestne občine Ljubljana.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Uporabniki so dolžni Oddelku za finance Mestne uprave mestne občine Ljubljana predložiti finančne načrte za leto 1996 s primerjalnimi podatki preteklega leta v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
7. člen
Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestni občini Ljubljana nakazujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe.
8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča mestni svet na predlog župana.
9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan. O odločitvi nemudoma obvesti mestni svet.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.
12. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na: število funkcionarjev in število zasedenih delovnih mest delavcev v skladu s potrjeno sistemizacijo, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, izhodiščno osnovo za obračun plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebne predpise za posebne pogoje dela.
13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev izobrazbe, dokup let ob predčasni upokojitvi ter nadomestila, drugi prejemki, povračila določena z drugimi predpisi.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v tekočem delu posebnega dela proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
15. člen
Do sprejetja zakona o javnih naročilih morajo uporabniki nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v naslednjih primerih:
– če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne presega zneska določenega s predpisom, ki velja za proračun Republike Slovenije,
– če je za delo usposobljen le en izvajalec,
– če gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek večje škode,
– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi postopek javnega razpisa povzročil večjo škodo.
16. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
17. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni.
18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju mestnega sveta, njegovih delovnih teles in volilne komisije, je odredbodajalec predsednik mestnega sveta.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju nadzornega odbora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora.
IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA
19. člen
Za premoženje Mestne občine Ljubljana se štejejo stalna in gibljiva sredstva izkazana v aktivi premoženjske bilance in so v lasti Mestne občine Ljubljana.
S premoženjem Mestne občine Ljubljana gospodari župan v okviru pooblastil, določenih s statutom in drugimi akti Mestne občine Ljubljana.
Odsvojitev delov premoženja Mestne občine Ljubljana je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja Mestne občine Ljubljana, razen, če se del premoženja podari za humanitarne, znanstveno raziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene. Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Mestne občine Ljubljana sprejme Mestni svet v skladu z zakonom.
Vrednost premoženja izkazuje Mestna občina Ljubljana v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
20. člen
Za kritje obveznosti iz naslova obveznic Mestne občine Ljubljana za leto 1996 se zagotovijo sredstva v proračunu.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba, razen za sredstva dela proračuna iz drugega in tretjega odstavka 18. člena tega odloka.
Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik pristojnega organa Mestne uprave mestne občine Ljubljana in odgovorna oseba pri uporabniku.
Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev proračuna odgovoren tudi vodja računovodstva Mestne uprave mestne občine Ljubljana in vodja računovodstva pri uporabniku.
22. člen
Oddelek za finance Mestne uprave mestne občine Ljubljana je pristojen, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev na vseh računih Mestne občine Ljubljana, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1996.
Št. MS-003-MJ/96
Ljubljana, dne 19. julija 1996.
Podpredsednik
Mestnega Sveta
Mestne občine Ljubljana
Mihael Jarc l. r.
              PRORAČUN
       MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 1996

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1996 se določa v
naslednjih zneskih:

                          - v tolarjih -
-----------------------------------------------------------------
                Bilanca prihodkov      Račun
                   in odhodkov   financiranja

Prihodki             23.280,853.000

Odhodki              23.280,853.000

Primanjkljaj

Presežek

Povečanje sredstev na računih

Zmanjšanje sredstev na računih
-----------------------------------------------------------------

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni
del proračuna.

Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so razporejeni po
natančnejših namenih v posebnem delu tega proračuna.


AAA Zlata odličnost