Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2463. Navodilo o vodenju evidence nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture, stran 3303.

Na podlagi četrtega odstavka 29. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) izdaja minister za kulturo
N A V O D I L O
o vodenju evidence nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture
1
Ministrstvo za kulturo vodi evidenco nepremičnin in opreme, ki so jo kot javno infrastrukturo na področju kulture določili na podlagi zakona Vlada Republike Slovenije in pristojni organ lokalne skupnosti.
2
Evidenca obsega:
I. Splošne podatke
– naziv nepremičnine oziroma objekta;
– naslov javnega zavoda, organizacije ali društva na področju kulture, ki upravlja z nepremičnino oziroma objektom;
– kraj in lokacija objekta;
– občina;
– leto izgradnje;
– namenskost gradnje po standardni klasifikaciji dejavnosti;
– leto prenove ali dozidave objekta, s podatki o vrsti investicijskega posega in vloženih sredstvih po virih.
II. Določitev nepremičnine kot javne infrastrukture na področju kulture
– naziv organa;
– datum določitve in št. sklepa;
– datum objave sklepa;
– spremembe.
III. Zemljiško knjižne podatke
– katastrska občina;
– zemljiško knjižni vložek;
– parcelna številka;
– katastrski podatki (izmera);
– zemljiško knjižna urejenost;
– pravni naslov pridobitve nepremičnine (št., datum in organ, ki je izdal dokument);
– datum zaznambe nepremičnine kot javne infrastrukture v zemljiški knjigi.
IV. Velikost, vrsto prostorov ter opreme in uporabnike na dan 17. 12. 1994
– število, površina v m2 in vrsta prostorov (za dejavnost, pisarniški, upravni in drugi prostori);
– spremembe števila in površine prostorov po 17. 12. 1994;
– naziv in vrsta opreme;
– spremembe opreme po 17. 12. 1994;
– namembnost uporabe prostorov in opreme;
– spremembe po 17. 12. 1994;
– dejavnost uporabnikov prostorov in opreme po standardni klasifikaciji dejavnosti;
– spremembe po 17. 12. 1994.
V. Posebne lastnosti nepremičnine
– razglasitev nepremičnine za kulturni spomenik (datum in št. odločbe, naziv organa, datum objave odločbe);
– druge posebnosti.
VI. Lastništvo in vrednost nepremičnine ter opreme
– naziv lastnika in (idealni) lastniški deleži države, posameznih lokalnih skupnosti in drugih lastnikov na nepremičnini in opremi;
– popis premoženja, ki pripada lokalni skupnosti oziroma državi;
– vrednost nepremičnine in opreme, ugotovljene po metodologiji, ki jo na predlog Ministrstva za finance, predpiše Vlada Republike Slovenije;
– vrednost nepremičnine in opreme, ugotovljene po drugi metodologiji.
VII. Pogodbe z uporabniki javne infrastrukture na področju kulture
– naziv organa in datum objave natečaja za uporabo nepremičnine ter opreme;
– št. in datum pogodbe, naziv uporabnika, čas, za katerega se nepremičnina ter oprema dajeta v uporabo, ter izhodiščna vrednost najemnine.
Evidenca se lahko vodi tudi računalniško.
3
Pristojni organi lokalnih skupnosti ter javni zavodi, ki upravljajo z nepremičninami in opremo, ki je javna infrastruktura na področju kulture, morajo posredovati podatke iz tega navodila ministrstvu, pristojnemu za kulturo, v roku 60 dni od objave navodila, razen podatkov po tretji alinei točke VI., ki jih posredujejo v 60 dneh po objavi metodologije Ministrstva za finance. Spremembe stanja morajo posredovati v roku 30 dni od nastanka spremembe.
Št. 026-1/95
Ljubljana, dne 9. julija 1996.
dr. Janez Dular l. r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost