Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2568. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Krško, stran 3504.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Krško
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Krško.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Gorišek Silvo, Dobe 13 – k.o. Kostanjevica
parc. št. 1557
Lipar Branko, Črneča vas 6 – k.o. Črneča vas
parc. št. 2112/1, 2212/4, 2112/7, 1587/9, 1594/11, 2076/30, 2076/6
Petretič Antonija, Frluga 1 – k.o. Črneča vas
parc. št. 1303/1, 1301/1, 1299, 1296
Abram Janez, Dobrava 9 – k.o. Kostanjevica
parc. št. 1240/41
Gorenc Jože, Dobrava z – k.o. Kostanjevica
parc. št. 1240/36
Pleterski Jožefa, Kremen 14 – k.o. Anovec
parc. št. 495, 1017/1, 1018, 1019, 1022/1
Kralj Anton, Celine 3 – k.o. Raka
parc. št. 1565, 1566/1, 1567, 1568/2, 1577/7
Voglar Stanko, Libelj 2 – k.o. Leskovec
parc. št. 530/49, 530/112
Pleterski Marija, Anže 13 – k.o. Anže
parc. št. 81, 74/2
Grilc Karl, Dobrova 21 – k.o. Dobrova
parc. št. 81, 58, 60/1, 61, 80, 62, 60/2, 57/2, 92,90
Jeler Leopold, Dobrova 40 – k.o. Dobrova
parc. št. 301/2, 312, 311, 301/3, 310, 301/1, 302, 303, 307, 309
Žveglič Karolina, Dobrova 5 – k.o. Dobrova
parc. št. 165, 164/2, 162, 166/1, 168, 169, 170, 167/2, 161, 159, 160/1
Plahuta Matej, Kališevec 3 – k.o. Kališevec
parc. št. 213, 214, 212, 210
Kočevar Anton, Stranje 17 – k.o. Stranje
parc. št. 297, 298, 295, 290, 294, 292, 291/1, 283, 282, 291, 269, 267, 266, 274
Kožar Nada in Julij, Reštanj 5 – k.o. Reštanj
parc. št. 9, 842, 840, 834, 8, 777 in
k.o. Mali Kamen, parc. št. 774, 778/1, 775/1, 770, 772/1
Cehte Anton, Dol. Leskovec – k.o. Dol. Leskovec
parc. št. 923/5, 923/1, 922/1, 922/2, 925
Repar Štefan, Stranje 12 – k.o. Stranje
parc. št. 472
Vrisk Silvo, Ravne 21 – k.o. Kostanjek
parc. št. 886
Divjak Franc, Stranje 4 – k.o. Stranje
parc. št. 604
Špiler Veronika, Anovec 3 – k.o. Anovec
parc. št. 148, 149, 145
Na podlagi te odredbe bo agromelioracijski postopki izvedeni na površini 58,81 ha kmetijskih zemljišč.
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijskemu zavodu Ljubljana, Kmetijski svetovalni službi Krško.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji agromelioracij po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– čiščenje zarastlih površin (krčitev drevja, grmovja, čiščenje kamenja),
– izravnava zemljišč,
– zasipanje depresij,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu (priprava tal, humifikacija tal),
– zatiranje plevela,
– dosetev travniško deteljne mešanice,
– izdelava čredink,
– ureditev napajanja.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Krško – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/60/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost