Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2580. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Žalec, stran 3514.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Žalec
1. člen
S to uredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Žalec.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Sadjarstvo Mirosan
– k.o. Kasaze, parc. št. 151/4, 151/16, 151/25, 151/29, 151/150, 151/157, 151/158, 151/159
– k.o. Petrovče, parc. št. 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/99, 1/100, 1/101 Praprotnik Franc, Gomilsko 70
– k.o. Šmatevž parc. št. 458/1, 458/2, 458/3
Hrustl Anton, Studence 18
– k.o. Studence, parc. št. 1197, 1194
Krajnc Ludvik, Prapreče 4
– k.o. Jernonim, parc. št. 85/1, 85/2, 86
Drobež Franc, Dobrič 7
– k.o. Dobrič
parc. št. 445, 437
Kos Janez, Studence 18
– k.o. Studence,
parc. št. 1200/1
Pšakar Ciril, Podvrh
– k.o. Podvrh,
parc. št. 1188, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijsko svetovalni službi Žalec.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki ali uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– planiranje in ravnanje terena,
– krčenje predhodne kulture,
– trošenje gnojil in apna,
– rigolanje,
– brananje,
– količenje in
– ostala dela.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela na zemljiščih.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Žalec - organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03/01/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost