Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2569. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Krško, stran 3505.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Krško
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Krško, v vasi Anovec in Ravne.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
k.o. Kostanjek:
Debeljak Mira, Ravne 41, Zdole – parc. št. 530, 531, 534, 527/1, 528, 529,
Ogorevc Marija, Franc, Ravne 39, Zdole – parc. št. 682,
Omerzel Jožica, Ravne 42, Zdole – parc. št. 462/1, 466/1, 466/2 Zorko Janez, CKŽ 134, Krško – parc. št. 502/2,
Zorko Franc, Ravne 40, Zdole – parc. št. 501, 499/2,
k.o. Anovec:
Ban Jožica, Anovec 17, Krško – parc. št. 107, 245, 281,
Bevc Jože, Anovec 27, Krško – parc. št. 242, 243,
Černoga Janez, Zdole 24A, Krško – parc. št. 287, 288, 289/2 Levak Branka, Alojz, Anovec 14, Krško – parc. št. 266, 329, 330,
Molan Jožefa, Jože, Anovec 19, Krško – parc. št. 285/1, 46, 39/1, 284,
Molan Karolina, Anovec 15, Krško – parc. št. 65, 66, 239, 240, 63/2, 5, 6, 57, 58, 238, 250,
Planinc Marija, Anovec 21, Krško – parc. št. 100, 101, 296, 297 Robek Aleksandra, Anovec 13, Krško – parc. št. 644/1, 42, 305/1, 306, 5, 1, 270, 271,
Rožman Milena, Anovec 18, Krško – parc. št. 109, 117, 247, 298 in 640,
k.o. Kost.
Zupančič Silva, Dol pri Hrastniku, Hrasntik – parc. št. 54.
Na podlagi te odredbe bo hidromelioracijski postopek izveden na površini 12,73 ha kmetijskih zemljišč. Dela se bodo izvajala v skladu s projektom za izvedbo št. 1922/96 in 1926/96.
Meje območij hidromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijskemu zavodu Ljubljana, Kmetijski svetovalni službi Krško.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji hidromelioracij po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– naprava akumulacije in
– naprava namakalnega sistema.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Črnomelj – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/60/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost