Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2521. Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov, stran 3399.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa pogoje za izvoz, uvoz in tranzit odpadkov ter način izvajanja nadzora nad izvozom, uvozom in tranzitom odpadkov.
2. člen
Določbe te odredbe veljajo za nevarne odpadke ter druge odpadke in ostanke (v nadaljnjem besedilu: drugi odpadki), ki se izvažajo, uvažajo ali so v tranzitu čez območje Republike Slovenije.
Nevarni odpadki iz prejšnjega odstavka so odpadki iz priloge 1, ki je sestavni del te odredbe, in so označeni s šifro Y po Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (v nadaljnjem besedilu: Baselska konvencija) in odpadki ter ostanki odpadkov, ki so v drugih predpisih označeni s šifro Y po Baselski konvenciji.
Drugi odpadki iz prvega odstavka tega člena so odpadki iz priloge 1, ki niso označeni s šifro Y po Baselski konvenciji.
Če država, ki je udeleženka Baselske konvencije, opredeli za nevarne odpadke tudi takšne odpadke, ki se na območju Republike Slovenije ne štejejo za nevarne odpadke, se za njihov izvoz, uvoz in tranzit uporabljajo določbe te odredbe, ki se nanašajo na izvoz, uvoz in tranzit nevarnih odpadkov.
3. člen
Izvoznik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje prometa z odpadki, ali izvajalec javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) ali proizvajalec odpadkov.
Uvoznik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje prometa z odpadki, ali izvajalec javne službe ali odstranjevalec odpadkov.
Med izvoznikom ali uvoznikom nevarnih odpadkov, ki sam ni proizvajalec ali odstranjevalec nevarnih odpadkov ali izvajalec javne službe, in proizvajalcem ali lastnikom ali imetnikom nevarnih odpadkov, je prepovedan vsak pravni posel, ki bi se nanašal na prenos lastništva odpadkov.
II. IZVOZ NEVARNIH ODPADKOV
4. člen
Izvoznik nevarnih odpadkov mora pridobiti od pristojnega organa soglasje za izvoz nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: soglasje za izvoz) in dovoljenje za izvoz nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za izvoz).
5. člen
Pristojni organ lahko izda soglasje za izvoz:
1. če na območju Republike Slovenije ni tehničnih zmogljivosti in potrebnih naprav za okolju varen način odstranjevanja teh odpadkov,
2. če gre za izvoz na območje, ki ni južneje od 60° južne zemljepisne širine,
3. če gre za izvoz v državo, ki je uvoz takšnih odpadkov dovolila in je o tem obvestila Republiko Slovenijo ali Sekretariat Baselske konvencije,
4. če gre za izvoz v državo, ki lahko zagotovi odstranjevanje takšnih odpadkov na okolju varen način,
5. če gre za izvoz v državo, ki je udeleženka Baselske konvencije, ali je udeleženka tej konvenciji enakovrednega, mnogostranskega ali dvostranskega sporazuma, katerega udeleženka je tudi Republika Slovenija.
Soglasje za izvoz se lahko izda kot soglasje za enkratni ali večkratni izvoz.
Soglasje za večkratni izvoz se lahko izda največ za eno leto izvozniku, ki namerava večkrat izvažati nevarne odpadke, ki imajo enake fizikalne in kemijske lastnosti ter jih oddaja istemu odstranjevalcu preko istih carinskih izpostav Republike Slovenije, države uvoznice oziroma držav tranzita.
Izvoznik preko pristojnega organa o izdaji soglasja za izvoz obvesti o nameravanem izvozu državo uvoznico in države tranzita.
6. člen
Vlogi za pridobitev soglasja mora izvoznik priložiti:
1. izpolnjen Obrazec A: Mednarodni promet z nevarnimi odpadki, predpisan v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: obrazec A),
2. dokazilo o tem, da ima pooblaščenca določenega za varstvo okolja,
3. dokazilo o tem, da razpolaga s prostori, ki ustrezajo predpisanim zahtevam za skladiščenje nevarnih odpadkov,
4. pogodbo, iz katere je razvidno, da bodo nevarni odpadki ob zavrnitvi vrnjeni proizvajalcu odpadkov ali izvajalcu javne službe, če izvoznik ni sam tudi proizvajalec odpadkov ali izvajalec javne službe.
7. člen
Za kritje stroškov ravnanja z nevarnimi odpadki, kadar je za ravnanje z njimi subsidiarno odgovorna država, mora izvoznik za izvoz nevarnih odpadkov pridobiti bančno garancijo (v nadaljnjem besedilu: garancija) v korist države.
Pristojni organ v soglasju za izvoz določi višino garancije, ki ne sme biti manjša od stroškov za odstranjevanje in prevoz nevarnih odpadkov, ki se izvažajo, in obdobje, za katero mora biti pridobljena.
Garancija mora biti pridobljena za obdobje do prejema potrdila iz 13. člena te odredbe oziroma do odstranitve nevarnih odpadkov na drug okolju varen način, če izvoza ni možno končati v skladu z določili pogodbe o odstranjevanju nevarnih odpadkov, ki je bila sklenjena z odstranjevalcem nevarnih odpadkov v državi uvoza (v nadaljnjem besedilu: pogodba o odstranjevanju nevarnih odpadkov).
Pogodba med izvoznikom in banko mora vsebovati določilo, da je garancija dana v korist pristojnega organa, če mora pristojni organ poskrbeti za vrnitev izvoženih odpadkov v državo oziroma za njihovo odstranitev na okolju varen način.
8. člen
Dovoljenje za izvoz se lahko izda po pridobitvi soglasja za izvoz kot dovoljenje za enkratni izvoz ali kot dovoljenje za večkratni izvoz.
9. člen
Vlogi za pridobitev dovoljenja za izvoz mora izvoznik priložiti:
1. uvozno dovoljenje države uvoznice oziroma izpolnjeno listino države uvoznice, ki ustreza obrazcu A, in jo izpolni pristojni organ države uvoznice,
2. tranzitna dovoljenja vseh držav tranzita,
3. navedbo carinske izpostave na območju Republike Slovenije, preko katere bo potekal izvoz, in vrsto prevoza,
4. dokazilo o pridobljeni garanciji,
5. pogodbo o odstranjevanju nevarnih odpadkov in
6. potrdilo pristojnega organa države uvoznice, da je pogodba o odstranjevanju odpadkov sklenjena tako, da bo odstranjevanje odpadkov potekalo v skladu z določbami Baselske konvencije.
10. člen
Pristojni organ lahko izda dovoljenje za večkratni izvoz:
1. če imajo nevarni odpadki enake fizikalne in kemijske lastnosti in
2. če se nevarni odpadki oddajajo istemu odstranjevalcu preko istih carinskih izpostav Republike Slovenije, države uvoznice oziroma držav tranzita.
Dovoljenje za večkratni izvoz se lahko izda največ za eno leto, za določeno količino in vrsto nevarnih odpadkov ter predvideno število izvozov.
Dovoljenje za večkratni izvoz se lahko izda tudi, ko izvozniku ne uspe pridobiti garancije v višini, ki je bila določena v soglasju, vendar le za izvoz tiste količine nevarnih odpadkov in za tisto obdobje, za katero izvoznik predloži dokazilo o pridobljeni garanciji.
Če namerava izvoznik v okviru izdanega soglasja za večkratni izvoz izvoziti ostanek nevarnih odpadkov ali njihov del, mora pristojnemu organu predložiti samo dokazilo o ponovno pridobljeni garanciji, pristojni organ pa mu dovoljenje iz prejšnjega odstavka podaljša v okviru pridobljene garancije.
11. člen
Pristojni organ obvesti o izdaji dovoljenja za izvoz državo uvoznico in države tranzita.
12. člen
Izvoznik mora carinskemu organu ob vložitvi carinske deklaracije za izvoz nevarnih odpadkov predložiti dovoljenje za izvoz.
Carinski organ hkrati potrdi listino države uvoznice, ki ustreza obrazcu A, če ugotovi, da so izpolnjeni zahtevani pogoji.
Carinski organ po opravljenem vsakokratnem izvozu ali prevozu o tem obvesti pristojni organ, ki preverja, ali je izvoz realiziran v mejah dovoljene količine.
13. člen
Izvoznik mora najkasneje v 180 dneh od dneva, ko so bili nevarni odpadki predani odstranjevalcu v državi uvoza, pristojnemu organu predložiti potrdilo odstranjevalca odpadkov o prejemu teh odpadkov in o njihovi odstranitvi.
14. člen
Izvoznik mora v treh dneh od dneva, ko je izvedel, da izvoza ni možno končati v skladu z določili pogodbe o odstranjevanju nevarnih odpadkov, o tem obvestiti pristojni organ, če ni sam proizvajalec nevarnih odpadkov oziroma izvajalec javne službe, pa tudi proizvajalca nevarnih odpadkov ali izvajalca javne službe, za katerega je nevarne odpadke izvozil.
Če se izvoz nevarnih odpadkov, ki so ga udeležene države dovolile, iz kakršnihkoli razlogov ne more končati v skladu z določili pogodbe o odstranjevanju nevarnih odpadkov in če ni drugih možnosti za njihovo odstranjevanje na okolju varen način, mora izvoznik te odpadke vrniti proizvajalcu oziroma izvajalcu javne službe najkasneje v 90 dneh po datumu, ko je pristojni organ države uvoznice o tem obvestil pristojni organ izvoznice in Sekretariat Baselske konvencije, oziroma v roku, ki ga sporazumno določijo države udeleženke.
Za uvoz odpadkov iz prejšnjega člena ni potrebno uvozno dovoljenje, uvoz pa je dopusten le, če carinski organi in inšpektorji za varstvo okolja ob pregledu listin in blaga ugotovijo, da se ponovno uvažajo isti odpadki in ista količina odpadkov, za katere je bilo izdano dovoljenje za izvoz in o tem obvestijo pristojni organ.
III. UVOZ NEVARNIH ODPADKOV
15. člen
Uvoz nevarnih odpadkov za postopke odstranjevanja iz dodatka IV, sekcije A Baselske konvencije, je na območje Republike Slovenije prepovedan.
Pristojni organ lahko dovoli uvoz nevarnih odpadkov:
1. če je država izvoznica udeleženka Baselske konvencije, ali če je udeleženka tej konvenciji enakovrednega, mnogostranskega ali dvostranskega sporazuma, katerega udeleženka je tudi Republika Slovenija,
2. če v državi izvoznici ni tehničnih zmogljivosti in potrebnih naprav za okolju varen način odstranjevanja nevarnih odpadkov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo,
3. če odstranjevalec odpadkov oziroma izvajalec javne službe na območju Republike Slovenije lahko odstrani nevarne odpadke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, v skladu s predpisi o varstvu okolja in
4. če je pristojni organ prejel obvestilo pristojnega organa države izvoznice o nameravanem izvozu, ki ustreza soglasju za izvoz iz 6. člena te odredbe.
Pristojni organ lahko dovoli uvoz nevarnih odpadkov tudi, če je v državi izvoznici odstranjevanje teh odpadkov na okolju varen način mogoče, vendar pa so odpadki potrebni kot surovina za reciklažo ali predelovalno industrijo na območju Republike Slovenije po postopkih predelave iz dodatka IV, sekcije B Baselske konvencije.
16. člen
Uvoznik nevarnih odpadkov mora pridobiti od pristojnega organa dovoljenje za uvoz nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za uvoz).
Dovoljenje za uvoz se lahko izda kot dovoljenje za enkratni uvoz ali kot dovoljenje za večkratni uvoz.
17. člen
Vlogi za pridobitev dovoljenja za uvoz mora uvoznik priložiti:
1. listino države izvoznice, ki ustreza obrazcu A,
2. izjavo države izvoznice, da v državi izvoznici ni možnosti za okolju varen način odstranjevanja vrste in količine odpadkov, ki se uvažajo,
3. pogodbo o odstranjevanju nevarnih odpadkov, ki je bila sklenjena z odstranjevalcem odpadkov oziroma izvajalcem javne službe na območju Republike Slovenije, kadar uvoznik ni odstranjevalec odpadkov oziroma izvajalec javne službe,
4. dokazilo, da si je izvoznik za nameravani izvoz nevarnih odpadkov pridobil garancijo,
5. dokazili iz 2. in 3. točke 6. člena te odredbe,
6. navedbo vstopne carinske izpostave na območju Republike Slovenije, preko katere bo potekal uvoz, in vrsto prevoza.
18. člen
Dovoljenje za večkratni uvoz nevarnih odpadkov se lahko izda največ za eno leto, če so izpolnjeni pogoji iz 1. in 2. točke prvega odstavka 10. člena te odredbe.
19. člen
Pristojni organ vrne uvozniku listino iz 1. točke prvega odstavka 17. člena te odredbe in jo potrdi, če je v listini zahtevana njena potrditev.
20. člen
Uvoznik mora carinskemu organu ob vložitvi carinske deklaracije za uvoz nevarnih odpadkov predložiti dovoljenje za uvoz in izvozno dovoljenje države izvoznice, listino iz prejšnjega člena pa v potrditev.
21. člen
Uvoznik mora v 180 dneh po prejemu nevarnih odpadkov pristojnemu organu poslati potrdilo odstranjevalca o odstranitvi odpadkov.
22. člen
Pristojni organ lahko razveljavi dovoljenje za uvoz, če ugotovi, da odstranjevalec odpadkov ali izvajalec javne službe iz razlogov, ki so nastali po izdaji dovoljenja, ne moreta zagotoviti odstranjevanja nevarnih odpadkov v skladu s predpisi o varstvu okolja in odredi njihovo morebitno vrnitev v državo izvoza.
Če se pri uvozu ugotovi, da nevarni odpadki ne ustrezajo pogojem iz dovoljenja za uvoz in podatkom iz listine, ki ustreza obrazcu A, carinski organ ne dovoli njihovega uvoza na območje Republike Slovenije.
Če se neustreznost iz prejšnjega odstavka ugotovi po opravljenem uvozu, vendar še pred odstranitvijo nevarnih odpadkov, pristojni organ odredi vrnitev teh odpadkov v državo izvoznico, razen če uvoznik ne zagotovi drugega načina njihovega odstranjevanja v skladu s predpisi o varstvu okolja.
Za vrnitev odpadkov po prejšnjih odstavkih tega člena ni treba pridobiti dovoljenja za izvoz.
Če pristojni organ ali pristojno sodišče odredi vrnitev odpadkov v državo izvoznico, mora pristojni organ o tem obvestiti Sekretariat Baselske konvencije in pristojni organ države izvoznice ter tranzita.
IV. TRANZIT NEVARNIH ODPADKOV
23. člen
Za tranzit nevarnih odpadkov čez območje Republike Slovenije je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za tranzit).
Pristojni organ lahko dovoli tranzit nevarnih odpadkov:
1. če sta država uvoznica in država izvoznica udeleženki Baselske konvencije,
2. če med tranzitom ne bo pretovarjanja na območju Republike Slovenije,
3. če je pristojni organ prejel obvestilo države izvoznice o nameravanem izvozu nevarnih odpadkov, ki ustreza soglasju za izvoz iz 5. člena te odredbe.
Dovoljenje za tranzit se lahko izda kot dovoljenje za enkratni tranzit ali kot dovoljenje za večkratni tranzit.
24. člen
Vlogi za pridobitev dovoljenja za tranzit se morajo priložiti:
1. listina države izvoznice, ki ustreza obrazcu A,
2. uvozno dovoljenje države uvoznice,
3. dokazilo o pridobljeni garanciji,
4. navedba vstopne in izstopne carinska izpostave Republike Slovenije, preko katere bo tranzit potekal.
25. člen
Pristojni organ lahko izda dovoljenje za večkratni tranzit nevarnih odpadkov:
1. če imajo odpadki enake fizikalne in kemijske lastnosti,
2. če poteka tranzit preko iste vstopne in izstopne carinske izpostave Republike Slovenije.
Dovoljenje za večkratni tranzit nevarnih odpadkov se lahko izda največ za eno leto.
26. člen
Pristojni organ razveljavi dovoljenje za tranzit pred iztekom roka in o tem obvesti carinski organ Republike Slovenije, če je obveščen o razveljavitvi dovoljenja za uvoz države uvoznice.
Če pristojni organ prejme obvestilo države uvoznice, da je bil uvoz nevarnih odpadkov zavrnjen in države izvoznice, da bo te odpadke sprejela, za tranzit odpadkov ni treba pridobiti dovoljenja za tranzit, tranzit pa je možen le, če carinski organi in inšpektorji za varstvo okolja ob pregledu listin in blaga ugotovijo, da se v tranzitu prevaža ista vrsta in količina nevarnih odpadkov, za katere je bilo izdano dovoljenje za tranzit in o tem obvestijo pristojni organ.
Dovoljenje za tranzit je treba ob vstopu na carinsko območje Republike Slovenije predložiti carinskemu organu.
V. IZVOZ IN UVOZ DRUGIH ODPADKOV
27. člen
Izvoznik ali uvoznik drugih odpadkov mora za njihov izvoz ali uvoz pridobiti dovoljenje od pristojnega organa.
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati izpolnjen obrazec B: Izvoz/uvoz ostalih odpadkov, predpisanega v prilogi 3, ki je sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: obrazec B).
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda izvozniku ali uvozniku za posamezno vrsto odpadka kot dovoljenje za enkratni izvoz ali uvoz ali kot dovoljenje za večkratni izvoz ali uvoz.
28. člen
Dovoljenje za večkratni izvoz ali uvoz drugih odpadkov se lahko izda največ za eno leto, če so izpolnjeni pogoji iz 1. in 2. točke 25. člena te odredbe.
29. člen
Izvoznik oziroma uvoznik mora carinskemu organu ob vložitvi carinske deklaracije za izvoz oziroma uvoz drugih odpadkov predložiti tudi dovoljenje iz prejšnjega člena.
Carinski organ potrdi obrazec B, če ugotovi, da so izpolnjeni zahtevani pogoji.
Izvoznik ali uvoznik mora najkasneje v 14 dneh obvestiti pristojni organ o dejansko opravljenem izvozu oziroma uvozu.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o vrsti in količini odpadka in o datumu izvoza oziroma uvoza.
30. člen
Če se v postopku izvoza ali uvoza drugih odpadkov ugotovijo takšne kršitve, zaradi katerih se pri izvozu ali uvozu nevarnih odpadkov lahko razveljavi dovoljenje za njihov izvoz ali uvoz, ali če država uvoznica zavrne izvoz ali država tranzita zavrne tranzit, se uporabljajo določbe te odredbe, ki se nanašajo na izvoz, uvoz in tranzit nevarnih odpadkov.
VI. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravljajo carinski organi in inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati 17. člen pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89).
33. člen
Do uveljavitve predpisa o zahtevah, ki jim morajo ustrezati prostori za skladiščenje nevarnih odpadkov, se za ustrezno šteje skladišče, ki ustreza pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
Do uveljavitve predpisa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščenec za varstvo okolja, se za pooblaščenca šteje odgovorna oseba izvoznika ali uvoznika.
34. člen
Za uvoz nevarnih odpadkov, za katere je bilo izdano dovoljenje Ministrstva za zdravstvo pred uveljavitvijo te odredbe, uvoz pa še ni bil opravljen, veljajo določbe te odredbe, ki se nanašajo na obveznosti uvoznika nevarnih odpadkov po pridobitvi dovoljenja za uvoz.
35. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-07/95
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
PRILOGA 1: Seznam odpadkov

-------------------------------------------------------------
Klasifi-    Ime odpadka             Šifra po
kacijska                       Baselski
številka                     konvenciji*
-------------------------------------------------------------
1        2                      3
-------------------------------------------------------------

11       ODPADKI ŽIVIL IN POŽIVIL

111       Odpadki živil

11102      Živila s prekoračenim rokom trajanja   Y00

11103      Pleve, prah žita in plev

11104      Ostanki začimb

11110      Melasa

11111      Testo

11112      Obrezki in rezanci sladkorne pese

11114      Drugi muljni odpadki živil

11115      Ostanki iz proizvodnje konzerv in
        globoko zamrznjenih živil (meso, ribe)  Y00

11116      Konzervirana živila v stekleni ali
        kovinski embalaži s prekoračenim rokom
        trajanja                 Y00

11117      Ostanki iz proizvodnje konzerv in
        globoko zmrznjenih živil (sadje,
        zelenjava)                Y00

114       Odpadki poživil

11401      Poživila s prekoračenim rokom trajanja  Y00

11402      Tobačni prah, drobir in listne žile

11404      Slad, sladne kali, sladni odpadki

11405      Tropine hmelja

11406      Izmet pri čiščenju ječmena

11407      Gošča sadja, žita in krompirja

11411      Gošča in mulj iz pivovarn

11413      Gošča pri predelavi vina

11414      Gošča iz proizvodnje žganih pijač

11415      Tropine

11416      Ostanki pri predelavi kave

11417      Ostanki pri predelavi čaja

11418      Ostanki pri predelavi kakava

11419      Kvas in kvasu podobni odpadki

11421      Izpiralna in pralna voda s škodljivimi
        nečistočami, organsko onesnažena     Y00

11422      Odpadki iz predelave tobaka

11423      Ostanki in odpadki iz proizvodnje
        sadnih sokov

117       Odpadki krmil

11701      Krmila

11702      Krmila s prekoračenim rokom skladiščenja Y00

11703      Konzerve krmil s prekoračenim rokom
        skladiščenja (steklene in kovinske)    Y00


12       ODPADKI RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH MAŠČOB

121       Odpadki iz proizvodnje rastlinskih in
        živalskih olj

12101      Ostanki oljnih semen

12102      Pokvarjena rastlinska olja

123       Odpadki iz proizvodnje rastlinskih in
        živalskih maščob ter voskov

12301      Voski

12302      Maščobe (npr. olja za cvrtje)

12303      Ostanki valjarniških maziv        Y00

12304      Ostanki maščobnih kislin         Y00

125       Odpadne emulzije in mešanice z
        rastlinskimi in živalskimi maščobami

12501      Vsebina iz ločilnikov maščob       Y00

12502      Sirotka

12503      Emulzije maščob, olj in voskov      Y00

126       Proizvodi iz rastlinskih olj

12601      Mazalna in hidravlična olja brez
        mineralnih olj              Y00

127       Gošče iz proizvodnje rastlinskih in
        živalskih maščob

12702      Gošča iz proizvodnje jedilne masti    Y00

12703      Gošča iz proizvodnje jedilnega olja    Y00

12704      Gošča iz centrifug            Y00

129       Ostanki pri rafinaciji rastlinskih in
        živalskih maščob

12901      Belilna zemlja, ki vsebuje olja      Y00


13       ODPADKI IZ ŽIVINOREJE IN KLAVNIC

131       Klavniški odpadki

13101      Ščetine in roževina

13102      Kosti                   Y00

13103      Drobovina                 Y00

13104      Perutnina                 Y00

13105      Ribe                   Y00

13106      Kri                    Y00

13107      Perje

13108      Vsebina želodca in črev          Y00

13109      Odpadki divjačine             Y00

13110      Ostanki mesa in kož            Y00

134       Telesa živali

13401      Poskusne živali              Y00

13402      Konfiskati                Y00

13403      Kadavri                  Y00

13404      Deli živalskih teles           Y00

137       Živalske fekalije

13701      Perutninski iztrebki

13702      Svinjska gnojevka

13703      Goveja gnojevka

13704      Gnoj

13705      Okuženi gnoj               Y00

13706      Okuženo živalsko blato          Y00

13707      Okužena gnojevka             Y00


14       ODPADKI KOŽ IN USNJA

141       Odpadki kož in krzna

14101      Mezdra                  Y00

14102      Surovi cepljenec             Y00

14103      Surovi cepljenec za izdelavo želatine   Y00

14104      Krzno in kože

144       Odpadki pri strojenju
        (razen odpadnih strojil)

14401      Gošče po luženju             Y00

14402      Gošče po strojenju            Y21

147       Odpadki usnja

14701      Usnje iz kromovega strojenja       Y00

14702      Odpadki kromovega usnja          Y00

14703      Krzno in usnje, ki ni strojeno s kromom

14704      Ostružki in obruski usnja         Y00

14705      Odpadki pri predelavi usnja        Y00

14706      Drugi odpadki iz predelave krzna in
        usnja


17       OSTANKI PREDELAVE IN OBDELAVE LESA

171       Lesni odpadki

17101      Skorja

17102      Krajniki, obrezki

17103      Žagovina in žaganje

17104      Prah in gošča po brušenju lesa

17106      Odpadni gradbeni les

17114      Prah in gošča iz proizvodnje
        vezanih plošč

17115      Odpadki vezanih plošč

172       Lesni odpadki iz uporabe lesa

17201      Lesna embalaža, lesni odpadki -
        neonesnaženi

17202      Gradbeni les in les iz ruševin

17203      Lesna volna - neonesnažena

17207      Železniški pragovi             Y5

17208      Les (npr. koli in drogovi),
        impregniran s solmi            Y5

17209      Les (npr. koli in drogovi),
        impregniran z olji            Y00

17211      Žagovina in žaganje, onesnaženi z
        organskimi snovmi (npr. mineralna olja,
        topila, laki, premazi)          Y00

17212      Žagovina in žaganje, onesnaženi z
        anorganskimi snovmi (npr. kisline,
        lugi, soli)                Y00

17213      Lesna embalaža, lesni odpadki in lesna
        volna, onesnaženi z organskimi snovmi
        (npr. mineralnimi olji, topili, laki,
        premazi)                 Y00

17214      Lesna embalaža, lesni odpadki in lesna
        volna, onesnaženi z anorganskimi snovmi
        (npr. kisline, baze, soli)        Y00


18       ODPADKI PAPIRJA, CELULOZE IN LEPENKE

181       Odpadki iz proizvodnje celulozne
        vlaknine

18101      Ostanki iz priprave celulozne vlaknine
        (rejekt in izmet)

18102      Ostanki iz regeneracije kemikalij pri
        pripravi celulozne vlaknine        Y00

184       Odpadki pri izdelavi in predelavi
        celuloze, papirja in lepenke
        (razen kemikalij)

18401      Ostanki iz proizvodnje papirja (rejekt)
        brez predelave starega papirja      Y00

18405      Odpadki pri izdelavi celuloznih vlaken  Y00

18407      Ostanki iz predelave starega papirja   Y00

18408      Odpadki vlaken pri proizvodnji
        celuloznega regenerata          Y00

187       Odpadki papirja in lepenke

18701      Papirni odrezki

18702      Prevlečeni papir in karton        Y00

18703      Foto papir                Y00

18704      Povoščeni papir              Y16

18705      Katranirana lepenka, bitumirani papir   Y00

18706      Papirni klišeji, makulatura        Y00

18709      Papirni filtri, prepojeni z olji     Y00

18710      Papirni filtri, onesnaženi s pretežno
        organskimi škodljivimi snovmi       Y00

18711      Papirni filtri, onesnaženi s pretežno
        anorganskimi škodljivimi snovmi      Y00

18712      Staničevina, onesnažena s pretežno
        organskimi škodljivimi snovmi       Y00

18713      Staničevina, onesnažena s pretežno
        anorganskimi škodljivimi snovmi      Y00

18714      Ovojni material, onesnažen s
        pretežno organskimi škodljivimi snovmi  Y00

18715      Ovojni material, onesnažen s pretežno
        anorganskimi škodljivimi snovmi      Y00

18720      Papir in lepenka, neprevlečena


19       DRUGI ODPADKI IZ PREDELAVE ALI
        OPLEMENITENJA PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IN
        RASTLINSKEGA IZVORA

199       Drugi odpadki iz predelave ali
        oplemenitenja proizvodov živalskega in
        rastlinskega izvora

19901      Škrobni mulj iz ločilnikov

19903      Odpadki želatine

19904      Ostanki pri proizvodnji krompirjevega
        škroba                  Y00

19905      Ostanki pri proizvodnji koruznega škroba Y00

19906      Ostanki pri proizvodnji riževega škroba  Y00

19908      Milna lužnica po izsoljevanju       Y00

19909      Ostanki po izsoljevanju
        (proizvodnja mila)            Y00

19910      Mulj iz proizvodnje mila         Y00

19911      Odpadki črev iz predelave


31       ODPADKI MINERALNEGA IZVORA
        (RAZEN KOVINSKIH ODPADKOV)

311       Odpadki oblog plavžev in livarskih peči,
        metalurški in talilniški odpadki

31102      Razbitine kremenovih loncev        Y00

31103      Odpadki oblog peči iz metalurških
        postopkov                 Y00

31104      Odpadki oblog peči iz nemetalurških
        postopkov                 Y00

31105      Odpadki oblog kurilnih in sežigalnih
        naprav                  Y00

31106      Dolomit

31107      Krommagnezit               Y00

31108      Obloge peči iz metalurških postopkov
        s specifičnimi škodljivimi primesmi    Y00

31109      Odpadki oblog peči iz nemetalurških
        postopkov s specifičnimi škodljivimi
        primesmi                 Y00

31110      Odpadki oblog peči, ki vsebujejo arzen,
        svinec, kadmij, cianid, živo srebro
        in krom (VI)               Y00

31111      Metalurški odpadni material        Y00

31112      Talilniški odpadni material        Y00

312       Metalurške žlindre in prah

31202      Žlindra kupolnih peči           Y00

31203      Žlindre iz neželeznih kovinskih talin   Y00

31204      Svinčevi posnemki (ostružki)       Y31

31205      Posnemki lahkih kovin, ki vsebujejo
        aluminij                 Y00

31206      Posnemki lahkih kovin, ki vsebujejo
        magnezij                 Y00

31207      Žlindre iz elektrolize talin       Y00

31208      Železov oksid, sintran          Y00

31210      Cinkova žlindra              Y23

31211      Solne žlindre, ki vsebujejo aluminij   Y00

31212      Solne žlindre, ki vsebujejo magnezij   Y00

31213      Kositrovi pepeli             Y00

31214      Svinčevi pepeli              Y31

31215      Prah plavžnega plina           Y00

31217      Filtrski prah, ki vsebuje neželezne
        kovine                  Y00

31218      Žlindra iz elektropeči          Y00

31219      Plavžna žlindra

31220      Konverterska žlindra

31221      Druge žlindre iz proizvodnje jekla

31222      Posnemki iz proizvodnje železa in jekla

31223      Prah, pepel in posnemki iz drugih
        talilnih postopkov            Y00

313       Pepel, žlindre in prah iz termične
        predelave odpadkov in iz kurilnic

31301      Pepelna in prašna dimnina         Y18

31305      Premogov pepel              Y00

31306      Lesni in slamni pepel           Y00

31307      Žlindra s kurišč parnih kotlov      Y00

31308      Žlindra in pepel iz naprav za sežiganje
        odpadkov                 Y18

31309      Pepelna in prašna dimnina iz naprav za
        sežiganje komunalnih odpadkov       Y47

31310      Žlindra in pepel iz naprav za sežiganje
        nevarnih odpadkov             Y18

31311      Pepelna in prašna dimnina iz naprav za
        sežiganje posebnih odpadkov        Y18

31312      Trdni, soli vsebujoči ostanki, nastali
        pri čiščenju dimnih plinov iz naprav
        za sežig in pirolizo odpadkov       Y18

31314      Trdni, soli vsebujoči ostanki, nastali
        pri čiščenju dimnih plinov iz kurišč za
        konvencionalna goriva (brez sadre iz
        naprav za razžvepljevanje dimnih plinov) Y00

31315      Sadra iz naprav za razžvepljevanje
        dimnih plinov               Y00

31316      Žlindra in pepel iz naprav za pirolizo
        odpadkov                 Y18

314       Drugi trdni mineralni odpadki

31401      Odpadni livarski pesek          Y00

31402      Odpadni pesek iz peskanja         Y00

31405      Steklena vlaknina

31406      Odpadna jedra               Y00

31407      Keramika

31408      Steklo

31409      Ruševine (brez odpadkov z gradbišč)

31410      Odpadni material po razkopavanju cest

31411      Izkopna zemlja

31412      Azbestcement               Y36

31413      Azbestcementni prah            Y36

31414      Šamot

31415      Modelna glina

31416      Mineralna vlakna

31417      Aktivno oglje               Y00

31418      Kamninski prah, polirni prah

31419      Fini prah iz predelave žlindre      Y00

31420      Odpadne saje               Y00

31421      Premogov prah

31422      Piritni ogorki              Y00

31423      Z oljem onesnažena zemlja         Y00

31424      Druga onesnažena zemlja          Y00

31425      Izrabljeni pesek za kalupe        Y00

31426      Pesek za jedra              Y00

31427      Betonski odpadki

31430      Onesnažena odpadna mineralna vlakna    Y00

31431      Grafitni mulj               Y00

31432      Grafit, grafitni prah

31433      Steklo in keramika s specifičnimi
        primesmi (npr. svetilke, ekrani)     Y00

31434      Izrabljene filtrirne, adsorbirne mase
        s specifičnimi neškodljivimi primesmi
        (npr. kremenica, aktivne zemlje,
        aktivno oglje)              Y00

31435      Izrabljene filtrirne in adsorbirne
        mase s specifičnimi škodljivimi primesmi
        (npr. kremenica, aktivne zemlje,
        aktivno oglje)              Y00

31437      Azbestni odpadki in azbestni prah     Y36

31438      Sadra

31439      Mineralni ostanki iz čiščenja plinov   Y00

31440      Ostanki peskanja s specifičnimi
        škodljivimi primesmi           Y00

31441      Kemično onesnažen odpadni gradbeni
        material                 Y00

31442      Odpadki kremenice in kremena

31444      Brusilna sredstva             Y00

31445      Odpadki sadre s specifičnimi
        škodljivimi primesmi           Y00

31446      Odpadki kremenice in kremena s
        specifičnimi primesmi, pretežno
        organskimi                Y00

31447      Odpadki kremenice in kremena s
        specifičnimi primesmi, pretežno
        anorganskimi               Y00

31449      Keramične obloge reakcijskih kadi     Y00

31450      Kotlovec

31451      Ostanki peskanja s specifičnimi
        neškodljivimi primesmi

31460      Odpadki glazur              Y00

316       Mineralni mulji

31601      Mulj iz betonarn             Y00

31602      Mulj iz brusilnic kamna          Y00

31603      Filtrni mulj iz proizvodnje belilne
        zemlje                  Y00

31604      Suspenzije gline             Y00

31605      Mulj iz proizvodnje cementa        Y00

31606      Mulj iz proizvodnje penjenega betona   Y00

31607      Mulj iz proizvodnje suhih malt      Y00

31608      Rdeče blato iz proizvodnje aluminija
        (glinice)                 Y00

31609      Azbestcementni mulj            Y36

31610      Emajlni mulj               Y00

31611      Grafitni mulj               Y00

31612      Apneni mulj                Y00

31613      Sadreni mulj               Y00

31614      Mulj iz železarn             Y00

31615      Mulj iz valjarn jekla           Y00

31616      Mulj iz livarn              Y00

31617      Mulj iz brusilnic stekla         Y00

31618      Karbidno apno               Y15

31619      Mulj plavžnega plina           Y00

31620      Sadreni mulj s specifičnimi škodljivimi
        primesmi                 Y00

31622      Mulj magnezijevega oksida         Y00

31624      Mulj železovega oksida iz redukcijskih
        postopkov                 Y00

31625      Zemljeni mulji, peščeni mulji       Y00

31626      Mulj iz proizvodnje neželeznih kovin   Y00

31627      Mulj aluminijevega oksida         Y00

31628      Gošče iz cianidnih cementacijskih kopeli  Y7

31629      Gošče iz nitritnih oziroma nitratnih
        cementacijskih kopeli           Y00

31630      Mulj barijevega karbonata         Y00

31631      Mulj barijevega sulfata          Y00

31632      Mulj barijevega sulfata iz
        klor-alkalijske elektrolize, ki
        vsebuje živo srebro            Y29

31633      Mulj iz brusilnic stekla s specifičnimi
        škodljivimi primesmi           Y00

31634      Mulj po karbonatiranju pri rafinaciji
        sladkorja

31635      Zemljeni mulj iz predelave sladkorne pese

31636      Vrtalni mulji, onesnaženi         Y00

31637      Mulj iz fosfatiranja           Y00

31638      Mulj kalcijevega sulfita         Y00

31639      Drugi mulji iz postopkov obarjanja in
        raztapljanja s specifičnimi škodljivimi
        primesmi                 Y00

31640      Suspenzije polnilnih in ločilnih sredstev
        (netopni mineralni del)          Y00

31641      Mulj kalcijevega fluorida         Y00

31642      Ostanki iz čiščenja kotlov        Y00

31660      Mulj iz čiščenja plinov in odpadnih
        plinov                  Y00


35       KOVINSKI ODPADKI

351       Odpadki železa in jekla

35101      Prah, ki vsebuje železo, brez škodljivih
        primesi

35102      Okujine, škaja

35103      Železovi in jekleni odpadki, onesnaženi  Y00

35105      Železna embalaža in posode, čisti

35106      Železna embalaža in posode z ostanki
        vsebine                  Y00

35107      Katalizatorji motornih vozil       Y00

353       Odpadki neželeznih kovin

35301      Odrezki, ostružki, opilki

35302      Svinec

35303      Trdi cink

35304      Aluminij, alufolije

35306      Ostružki elektrona            Y00

35307      Berilijevi ostružki            Y20

35308      Magnezij

35309      Cink

35310      Baker

35314      Kabli

35315      Odpadne neželezne kovine in embalaža
        iz njih, čiste

35318      Prah, ki vsebuje berilij         Y00

35321      Prah, ki vsebuje neželezne kovine     Y00

35322      Svinčevi akumulatorji           Y31

35323      Nikelj-kadmijeve baterije         Y00

35324      Gumbasti členi (baterije)         Y00

35325      Suhe baterije (suhi galvanski členi)   Y00

35326      Živo srebro in ostanki, ki vsebujejo
        živo srebro (živosrebrne svetilke,
        fluorescenčne žarnice)          Y29

35327      Embalaža in posode iz neželeznih kovin
        z ostankom vsebine            Y00

35330      Kadmij in kadmij vsebujoči odpadki    Y26

35331      Nikelj in nikelj vsebujoči odpadki    Y00

35335      Cink-ogljene baterije, iz zbiralnikov   Y00

35336      Mangan-alkalne baterije, iz zbiralnikov  Y00

35337      Odpadni kondenzatorji (s polnitvijo)   Y00

355       Kovinski mulji (onesnaženi)

35501      Cinkov mulj                Y23

35502      Mulj od brušenja kovin          Y17

35503      Svinčeni mulj               Y31

35504      Kositrni mulj               Y00

35505      Anodni mulj                Y00

35506      Drugi kovinski mulji           Y00


39       DRUGI ODPADKI MINERALNEGA IZVORA KOT
        TUDI ODPADKI OD OPLEMENITENJA PROIZVODOV

399       Drugi odpadki mineralnega izvora, kot
        tudi odpadki od oplemenitenja proizvodov

39903      Ostanki kamene soli            Y00

39904      Čistilna masa za pline          Y00

39905      Ostanki gasilnega prahu          Y00

39907      Ostanki, ki vsebujejo elementarno žveplo Y00

39908      Ostanki surovinske zmesi za proizvodnjo
        stekla                  Y00

39909      Drugi trdni odpadki mineralnega izvora s
        specifičnimi škodljivimi primesmi     Y00


51       OKSIDI, HIDROKSIDI, ODPADNE SOLI

511       Galvanski mulji

51101      Galvanski mulj, ki vsebuje cianid     Y33

51102      Galvanski mulj, ki vsebuje krom (VI)   Y21

51103      Galvanski mulj, ki vsebuje krom (III)   Y00

51104      Galvanski mulj, ki vsebuje baker     Y22

51105      Galvanski mulj, ki vsebuje cink      Y23

51106      Galvanski mulj, ki vsebuje kadmij     Y26

51107      Galvanski mulj, ki vsebuje nikelj     Y00

51108      Galvanski mulj, ki vsebuje kobalt     Y00

51110      Galvanski mulj, ki vsebuje plemenite
        kovine                  Y00

51112      Drugi galvanski mulji           Y00

51113      Drugi mulji kovinskih hidroksidov     Y35

51114      Mulji svinčevega, nikljevega in
        kadmijevega hidroksida          Y00

51115      Mulj aluminijevega hidroksida, onesnažen Y00

513       Drugi oksidi in hidroksidi

51301      Cinkov oksid               Y23

51302      Cinkov hidroksid             Y23

51303      Kositrov oksid              Y00

51304      Rjavi manganovec, manganovi oksidi    Y00

51305      Aluminijev oksid

51306      Kromov(III) oksid             Y00

51307      Bakrov oksid               Y22

51308      Aluminijev hidroksid           Y35

51309      Železov hidroksid             Y35

51310      Drugi kovinski hidroksidi         Y00

515       Odpadne soli

51502      Sol za nasoljevanje kož          Y00

51503      Odpadki kalijevega in natrijevega
        fosfata                  Y00

51504      Odpadne soli za impregniranje Y00

51505      Kemikalije za strojenje usnja, strojila  Y00

51507      Ostanki umetnih gnojil          Y00

51508      Ostanki kalijevega karbonata       Y00

51509      Amonijev klorid (salmiak)         Y35

51511      Odpadki iz solnih kopeli         Y00

51512      Amonijev fluorid             Y32

51513      Arzenovo apno               Y24

51514      Arzenov trisulfid             Y24

51516      Brunirne soli               Y00

51517      Natrijev sulfat              Y00

51518      Natrijev bromid              Y00

51519      Železov klorid              Y00

51520      Železov sulfat              Y00

51521      Svinčev sulfat              Y31

51523      Natrijev klorid              Y00

51524      Svinčeve soli               Y31

51525      Barijeve soli               Y00

51526      Kalcijev klorid              Y00

51527      Magnezijev klorid             Y00

51528      Alkalijski in zemeljsko alkalijski
        sulfidi                  Y00

51529      Sulfidi težkih kovin           Y00

51530      Bakrov klorid               Y22

51532      Klorovo apno               Y00

51533      Cementirna sol, ki vsebuje cianid     Y33

51534      Cementirna sol, ki vsebuje nitrat,
        nitrit idr.                Y00

51535      Vanadijeve soli              Y00

51539      Druge arzenove spojine          Y24

51540      Druge soli, lahko topne          Y00

51541      Druge soli, težko topne          Y00

51543      Izrabljene amoniakalne raztopine za
        jedkanje bakra              Y00

51550      Bakrove soli - vodotopne
        (razen bakrovega klorida)         Y22


52       ODPADKI KISLIN, BAZ IN KONCENTRATOV

521       Odpadki kislin

52101      Akumulatorska kislina Y34

52102      Anorganske kisline in mešanice kislin   Y34

52103      Kisline in mešanice kislin s
        specifičnimi primesmi (npr. lužila,
        eluati pri regeneraciji ionskih
        izmenjevalcev)              Y34

52105      Kromžveplova kislina           Y00

52201      Organske kisline in mešanice kislin,
        halogenirane               Y45

52202      Organske kisline in mešanice kislin,
        nehalogenirane              Y34

524       Odpadki baz

52402      Baze, mešanice baz            Y35

52403      Raztopina amoniaka            Y35

52404      Baze, mešanice baz s specifičnimi
        primesmi (npr. lužila, eluati pri
        regeneraciji ionskih izmenjevalcev,
        kopeli za razmaščevanje)         Y35

527       Odpadki koncentratov

52701      Odpadna hipokloritna lužnica       Y35

52707      Fiksirne kopeli              Y16

52708      Odpadne sulfitne lužnice         Y35

52710      Strojilna juha              Y35

52711      Kopeli, ki vsebujejo sulfid        Y00

52712      Koncentrati, ki vsebujejo krom (VI)    Y21

52713      Koncentrati, ki vsebujejo cianid     Y33

52714      Izpiralne in pralne vode, ki vsebujejo
        cianid                  Y33

52715      Belilne kopeli              Y00

52716      Koncentrati, ki vsebujejo kovinske soli
        (npr. nitratne raztopine, kopeli za
        odstranjevanje rje, za zaščito pred
        oksidacijo, bruniranje)          Y00

52717      Odpadne belilne lužnice, brez klora    Y35

52718      Odpadne belilne lužnice, ki vsebujejo
        klor                   Y00

52720      Raztopine cinkovega klorida        Y23

52721      Raztopine bakrovega klorida        Y22

52722      Izpiralne in pralne vode, ki vsebujejo
        kovinske soli               Y00

52723      Razvijalne kopeli             Y16

52724      Hladilne raztopine            Y00

52725      Drugi koncentrati vodnih raztopin     Y00

52740      Raztopine bakrovih soli
        (razen bakrovega klorida)         Y22


53       ODPADKI AGROKEMIČNIH PRIPRAVKOV IN
        FARMACEVTSKIH IZDELKOV TER RAZKUŽIL

531       Odpadki sredstev za zaščito rastlin in
        sredstev za uničevanje škodljivcev

53103      Ostanki in stare zaloge sredstev za
        zaščito rastlin in sredstev za uničevanje
        škodljivcev                Y4

53104      Odpadki iz proizvodnje sredstev za zaščito
        rastlin in sredstev za uničevanje
        škodljivcev                Y4

533       Odpadki sredstev za nego telesa

53301      Sredstva za nego telesa s pretečenim
        rokom uporabe               Y00

53302      Odpadki iz proizvodnje sredstev za nego
        telesa                  Y00

535       Odpadki farmacevtskih proizvodov

53501      Zdravila, ki ne ogrožajo vode, razen
        citostatikov                Y3

53502      Odpadki pri proizvodnji farmacevtskih
        izdelkov                  Y2

53503      Droge in ostanki drog           Y2

53504      Tropine zdravilnih zelišč         Y2

53505      Miceliji glivic              Y2

53506      Beljakovinski odpadki

53507      Razkužila                 Y1

53508      Živa cepiva                Y1

53510      Zdravila, ki ogrožajo vodo in vsebujejo
        težke kovine (npr. svinec, kadmij, cink,
        živo srebro, selen), citostatiki      Y3


54       ODPADKI MINERALNIH OLJ IN PROIZVODOV
        OPLEMENITENJA PREMOGA

541       Odpadki mineralnih olj

54101      Olja, ki vsebujejo kisline         Y8

54102      Stara odpadna olja             Y8

54103      Motorna olja in olja za menjalnike     Y8

54104      Goriva s plameniščem pod 55 stopinj C   Y42

54106      Transformatorska olja in olja za prenos
        toplote, nehalogenirana          Y8

54107      Transformatorska olja in olja za prenos
        toplote, halogenirana           Y10

54108      Kurilna olja in goriva s plameniščem
        nad 55 stopinj C              Y8

54109      Vrtalna, rezalna in brusilna olja     Y8

54110      Električne naprave, ki vsebujejo
        PCB in PCT                Y10

54111      Drugi odpadki, ki vsebujejo PCB in PCT  Y10

54116      Strojna olja                Y8

54117      Turbinska olja               Y8

54118      Hidravlična olja, brez halogenov      Y8

54119      Hidravlična olja, ki vsebujejo halogene  Y45

54120      Zavorne tekočine              Y8

54121      Posebna industrijska olja za gonila    Y8

54122      Silikonska olja              Y8

542       Odpadki masti in voskov iz mineralnih olj

54201      Oljna gošča                Y8

54202      Mineralne masti              Y8

54204      Ostanki maščobnih kislin         Y00

54205      Stearinska smola             Y13

54206      Kovinska mila               Y00

54207      Voski                   Y00

544       Odpadki emulzij in mešanic mineralnih olj

54401      Sintetična hladilna in mazalna sredstva  Y9

54402      Vrtalne in brusilne oljne emulzije,
        mešanice emulzij              Y9

54404      Olja za honanje              Y9

54406      Emulzije voskov              Y9

54407      Emulzije bitumna              Y9

54408      Druge mešanice olj in vode         Y9

545       Ostanki pri črpanju nafte

54501      Ostanki izpiralne suspenzije in izvrtin
        (brez nafte)               Y00

54502      Ostanki izpiralne suspenzije in izvrtin
        (onesnaženi z nafto)            Y9

54503      Mulji, ki vsebujejo surovo nafto     Y00

54504      Zemlja, onesnažena z nafto        Y00

54505      Drugi ostanki, pri črpanju nafte
        onesnaženi s surovo nafto         Y00

547       Mulji mineralnih olj

54701      Ostanki iz peskolovov           Y00

54702      Ostanki iz lovilnikov olj
        (lovilnikov bencina)           Y00

54703      Mulji iz naprav za ločevanje olj     Y00

54704      Mulji iz čiščenja rezervoarjev      Y00

54706      Mulj parafinskega olja          Y00

54707      Erodirni mulj, ki vsebuje petrolej in
        grafit                  Y00

54708      Mulj po honanju in lepanju        Y00

54710      Brusilni mulji, ki vsebujejo olja     Y00

54715      Mulji od čiščenja posod (npr. sodi,
        vsebniki, cisternska vozila)       Y00

54716      Železov sulfid              Y00

548       Ostanki iz rafinerij mineralnih olj

54801      Belilna zemlja, ki vsebuje mineralna olja Y00

54802      Kisla smola in kisli gudron        Y00

54803      Mulji iz rafinacije mineralnih olj    Y00

54805      Surovo žveplo

54806      Ostanki iz predelave kisle smole     Y13

54807      Odpadne kisline, ki vsebujejo mineralna
        olja                   Y00

54808      Ostanki vodne faze iz rafinacije
        mineralnih olj               Y9

54810      Odpadni lugi, ki vsebujejo mineralna olja Y00

549       Drugi odpadki mineralnih olj in odpadki
        pri predelavi nafte ter oplemenitenju
        premoga

54903      Mulji, ki vsebujejo fenole        Y39

54904      Mulji, ki vsebujejo merkaptane      Y00

54905      Trdni ostanki antracena          Y00

54906      Trdni ostanki naftalena          Y00

54907      Trdni ostanki, ki vsebujejo fenol     Y39

54910      Katranska smola              Y11

54911      Bitumenski koks              Y11

54912      Bitumen, asfalt              Y11

54913      Ostanki katrana              Y11

54915      Destilacijski ostanki iz proizvodnje
        katrana                  Y11

54917      Trdni tesnilni material in odpadki
        materialov za talne hidroizolacije    Y00

54918      Fenolna voda               Y39

54919      Petrolkoks                Y00

54923      Mulji, ki vsebujejo cianid        Y33

54924      Drugi mulji iz koksarn in plinarn     Y33

54925      Drugi mulji iz petrokemijskih obratov   Y33

54926      Izrabljena sredstva za vezanje olj    Y00

54927      Čistilne krpe, onesnažene z oljem     Y00

54928      Izrabljeni oljni in zračni filtri     Y00

54929      Izrabljeni sodi za olje          Y00

54930      Trdna obratovalna sredstva, onesnažena
        z mastjo in oljem (odpadki iz delavnic,
        industrije in bencinskih servisov)    Y00

54932      Hladilna sredstva na osnovi mineralnih
        olj                    Y9


55       ODPADKI ORGANSKIH TOPIL, BARV, LAKOV,
        LEPIL, KITOV IN SMOL

552       Odpadki nalogeniranih organskih topil in
        mešanic topil

55201      1,2-Dikloroetan              Y41

55202      Klorobenzeni               Y41

55203      Triklorometan (kloroform)         Y41

55205      Fluorirani ogljikovodiki         Y45

55206      Diklorometan (metilenklorid)       Y41

55207      Klorofenoli                Y39

55208      Klorirani parafini            Y41

55209      Tetrakloroeten (perkloroetilen)      Y41

55210      Nehalogenirana mehčala          Y42

55211      Tetraklorometan (ogljikov tetraklorid)  Y41

55212      1,1,1-Trikloroetan            Y41

55213      Trikloroeten (trikloroetilen)       Y41

55214      Halogenirana topila za hladno čiščenje  Y41

55220      Mešanice halogeniranih topil       Y41

55223      Druga halogenirana topila         Y41

55224      Mešanice halogeniranih topil z vodo    Y41

553       Odpadki nehalogeniranih organskih topil
        in mešanic topil

55301      Aceton                  Y42

55302      Etilacetat                Y42

55303      Etilenglikol               Y42

55304      Etilglikol                Y42

55305      Etilfenol                 Y39

55306      Benzen                  Y42

55307      Butilacetat                Y42

55308      Cikloheksanon               Y42

55309      Dekahidronaftalen (dekalin)        Y42

55310      Dietileter                Y40

55311      Dimetilformamid              Y42

55312      Dimetilsulfid               Y42

55313      Dimetilsulfoksid             Y42

55314      Dioksan                  Y42

55315      Metanol                  Y42

55316      Metilacetat                Y42

55317      Metiletilketon              Y42

55318      Metilizobutilketon            Y42

55319      Metilfenol                Y39

55320      Piridin                  Y42

55321      Ogljikov disulfid             Y42

55322      Tetrahidrofuran              Y42

55323      Tetrahidronaftalen (tetralin)       Y42

55324      Terpentinovo olje             Y42

55325      Toluen                  Y42

55326      Čistilni bencin, petroleter, ligroin,
        bencin za testiranje           Y42

55327      Ksilen                  Y42

55351      Etanol                  Y42

55352      Alifatski amini              Y42

55353      Aromatski amini              Y42

55354      Butanol                  Y42

55355      Glicerol (glicerin)            Y42

55356      Glikoleter                Y40

55357      Nehalogenirana topila za hladno
        čiščenje                 Y42

55358      Krezoli                  Y42

55359      Nitrorazredčila              Y42

55360      Petrolej                 Y42

55361      Polieteralkoholi             Y42

55362      Propanol                 Y42

55370      Mešanice nehalogeniranih topil,
        tudi sredstva proti zmrzovanju      Y42

55371      Sredstva proti zmrzovanju brez
        halogeniranih organskih komponent     Y42

55373      Druga nehalogenirana organska topila   Y42

55374      Mešanice nehalogeniranih topil z vodo   Y42

554       Mulji, obratovalna sredstva in vodne
        faze, ki vsebujejo topila

55401      Mulji, ki vsebujejo halogenirana topila  Y41

55402      Mulji, ki vsebujejo nehalogenirana topila Y42

55403      Obratovalna sredstva, ki vsebujejo
        halogenirana topila            Y41

55404      Obratovalna sredstva, ki vsebujejo
        nehalogenirana topila           Y42

555       Odpadne barve in premazna sredstva

55501      Odpadki iz lakirnic in brizgalnih komor  Y12

55502      Stari laki in barve in nestrjeni ostanki
        v posodah, ki vsebujejo topila in/ali
        težke kovine               Y12

55503      Mulji barv in lakov            Y12

55507      Ostanki barv in nestrjeni ostanki v
        posodah, ki vsebujejo topila in/ali
        težke kovine               Y00

55508      Premazna sredstva, ki vsebujejo težke
        kovine in/ali topila, biocide, kakor
        tudi nestrjeni ostanki v posodah     Y12

55509      Ostanki tiskarskih in kopirnih barv    Y12

55510      Drugi odpadki barv, lakov in premazov   Y12

55513      Strjeni stari laki in barve
        (tudi ostanki) v posodah         Y12

559       Odpadki lepil, kitov in nestrjenih smol

55901      Kleji in lepila              Y13

55902      Kiti                   Y13

55903      Ostanki nestrjenih smol          Y13

55904      Smolna olja                Y13

55905      Nestrjeni odpadki kleja in lepil     Y13

55906      Strjeni odpadki kleja in lepil      Y13

55907      Nestrjeni odpadni kiti in izravnalne mase Y13

55908      Strjeni odpadni kiti in izravnalne mase  Y13

55909      Strjeni ostanki smol           Y13


57       ODPADKI UMETNIH MAS IN GUME

571       Strjeni odpadki umetnih mas

57101      Fenolna in melaminska smola        Y13

57102      Poliester

57103      Smola za ulivanje             Y13

57104      Impregnirna smola             Y13

57105      Polipropilen

57106      Polietilen

57107      Odpadki duroplastov

57108      Polistiren, stiropor

57110      Poliuretan, poliuretanska pena      Y13

57111      Poliamid

57112      Trda pena (razen pen na bazi PVC)

57113      Odpadki umetnih črev

57115      Odpadki celuloida in filma        Y00

57116      PVC

57117      Akrilno steklo, polikarbonat

57118      Odpadna plastična embalaža

57119      Folije iz umetnih mas

57120      Polivinil acetat             Y00

57121      Odpadki polivinil alkohola        Y00

57122      Polivinil acetal             Y00

57123      Epoksidna smola

57124      Ionsko izmenjalne smole          Y00

57125      Ionsko izmenjalne smole s specifičnimi
        škodljivimi primesmi           Y00

57126      Odpadki umetnih mas, ki vsebujejo fluor  Y00

57127      Embalaža in posode iz umetnih mas z
        ostanki škodljivih snovi         Y00

57128      Odpadki poliolefinov           Y00

57129      Drugi strjeni odpadki umetnih mas     Y00

57130      Odpadki umetnega usnja

572       Odpadki nestrjenih umetnih mas, formirnih
        mas in komponent

57201      Mehčala s halogeniranimi organskimi
        sestavinami                Y45

57202      Ostanki iz proizvodnje in predelave
        umetnih mas                Y00

57203      Mehčala brez halogeniranih organskih
        sestavin                 Y00

573       Mulji in emulzije umetnih mas

57301      Mulji umetnih mas brez topil       Y00

57303      Disperzijske umetne mase na vodni osnovi Y00

57304      Emulzije umetnih mas           Y13

57305      Mulji umetnih mas, ki vsebujejo topila s
        halogeniranimi organskimi sestavinami   Y41

57306      Mulji umetnih mas, ki vsebujejo topila
        brez halogeniranih organskih sestavin   Y42

575       Trdni odpadki gume (vključno stare
        avtomobilske gume)

57501      Guma

57502      Rabljene avtomobilske gume in njihovi
        sekanci

57503      Gumiazbest                Y36

57504      Gumikovina

57505      Odpadki penjenega lateksa         Y13

57506      Gumena moka in prah

57507      Gumeni granulat

577       Mulji in emulzije, ki vsebujejo gumi

57701      Stari lateks               Y13

57702      Mulj lateksa, strjen           Y13

57703      Emulzije lateksa             Y13

57704      Raztopine kavčuka             Y13

57705      Gumeni mulj brez topil          Y13

57706      Gumeni mulj, ki vsebuje topila      Y00

578       Ostanki iz dezintegratorjev (šrederjev)

57801      Ostanki iz dezintegratorjev
        (lahka frakcija)             Y00

57802      Filtrni prah iz dezintegratorjev     Y00


58       TEKSTILNI ODPADKI IZ NARAVNIH IN
        UMETNIH VLAKEN

581       Tekstilni odpadki (čisti) in mulji

58101      Poliamidna vlakna

58102      Poliestrska vlakna

58103      Poliakrilna vlakna

58104      Celulozna vlakna

58105      Volna

58106      Rastlinska vlakna

58107      Ostanki blaga in tkanin

58108      Stare obleke, krpe

58109      Čistilna volna

58110      Čistilne krpe

58111      Filtrirne tkanine

58112      Polirna volna

58113      Polirna polst

58114      Mulj iz tovarn sukna           Y00

58115      Mulj iz tekstilnih barvarn        Y00

58116      Mulj iz oplemenitilnic tekstila      Y00

58117      Mulj iz pralnic za volno         Y00

58118      Mulj iz pralnic perila          Y00

58119      Filtrirna platna in vreče za
        filtriranje, kemično onesnažene      Y00

582       Onesnaženi tekstil

58201      Filtrirna sukna, filtrirne vreče s
        specifičnimi škodljivimi primesmi,
        pretežno organskimi            Y00

58202      Filtrirna sukna, filtrirne vreče s
        specifičnimi škodljivimi primesmi,
        pretežno anorganskimi           Y00

58203      Tekstilna embalaža s specifičnimi
        škodljivimi primesmi, pretežno
        organskimi                Y00

58204      Tekstilna embalaža s specifičnimi
        škodljivimi primesmi, pretežno
        anorganskimi               Y00

58205      Polirna volna in polirne polsti s
        specifičnimi škodljivimi onesnaženji   Y00

58208      Filtrirna sukna, filtrirne vreče s
        specifičnimi neškodljivimi primesmi    Y00


59       DRUGI ODPADKI KEMIČNIH PRETVORB IN SINTEZ

591       Odpadki eksplozivnih snovi

59101      Pirotehnični odpadki           Y15

59102      Odpadno razstrelivo in strelivo      Y15

59103      Polinitro organske spojine        Y15

593       Laboratorijski odpadki in ostanki
        kemikalij

59305      Laboratorijski odpadki in ostanki
        kemikalij                 Y00

594       Detergenti in ostanki pralnih sredstev

59401      Ostanki iz proizvodnje pralnih sredstev  Y00

59402      Tekoči tenzidi              Y00

59403      Trdni tenzidi               Y00

59404      Sulfonska mila in kisline         Y00

59405      Odpadki čistilnih in posebnih pralnih
        sredstev                 Y00

595       Katalizatorji

59507      Katalizatorji in kontaktne mase      Y00

598       Odpadki plinov, ki so v posodah pod
        tlakom

59801      Plini v patronah, dozah in kartušah    Y00

59802      Plini v jeklenkah             Y00

59803      Posode pod tlakom (pršilke) z masnim
        deležem gorljive vsebine več kot 45 %
        ali z več kot 250 g gorljivih snovi
        ali s kemično nestabilnimi snovmi     Y00

59804      Posode pod tlakom (pršilke) z masnim
        deležem gorljive vsebine manj kot 45 %
        ali z manj kot 250 g gorljivih snovi
        ali s kemično nestabilnimi snovmi     Y00

599       Drugi odpadki iz kemičnih pretvorb in
        sintez

59901      Poliklorirani bifenili in terfenili
        (PCB, PCT)                Y10

59904      Organski peroksidi            Y00

59906      Industrijski pometki (smeti), ki niso
        onesnaženi z olji ali kemikalijami    Y00


71       RADIOAKTIVNI ODPADKI

711       Radioaktivni odpadki

71101      Radioaktivni odpadki           Y00


91       TRDNI ODPADKI IZ NASELIJ IN PODOBNI
        ODPADKI IZ GOSPODARSTVA IN OBRTI

911       Komunalni odpadki

91101      Odpadki gospodinjstev           Y46

91102      Ostanki iz biološke obdelave odpadkov   Y46

91103      Ostanki iz mehanske obdelave odpadkov   Y46

91104      Ločeno zbrani biogeni odpadki       Y46

912       Odpadki iz gospodarstva in obrti,
        podobni komunalnim odpadkom

91201      Embalaža - pakirni materiali in kartoni  Y46

91202      Odpadki iz kuhinj in menz         Y46

91206      Odpadki z gradbišč (razen ruševin)    Y46

914       Kosovni odpadki

91401      Kosovni odpadki              Y00

91449      Nerabna in opuščena motorna vozila    Y00

915       Ulični pometki (smeti)

91501      Ulični pometki (smeti)

916       Odpadki s tržnic

91601      Odpadki z živilskih trgov         Y46

917       Zeleni odpadki

91701      Odpadki z vrtov in parkov         Y46

91702      Odpadki s pokopališč           Y46


94       ODPADKI IZ PRIPRAVE VODE IN
        ČIŠČENJA ODPLAK

941       Mulj iz priprave vode

94101      Sedimentacijski mulj           Y00

94102      Mulj od mehčanja vode           Y00

94103      Mulj od obarjanja železa         Y00

94104      Mulj od obarjanja mangana         Y00

94105      Mulj od priprave kotlovske vode      Y00

94106      Mulj od čiščenja parnih kotlov      Y00

94107      Kotlovska kaluža             Y00

943       Nestabilizirani mulji iz
        mehansko-biološke obdelave odplak,
        ki niso že zajeti v drugih pozicijah
        (surovi mulj, sveži mulj)

94301      Mulj iz primarnega usedanja        Y00

94302      Odvečno blato iz biološke obdelave odplak Y00

94303      Fekalno blato iz hišnih čistilnih naprav
        in zbirnih jam              Y00

945       Stabilizirani mulji iz mehansko-biološke
        obdelave odplak, ki niso že zajeti v
        drugih pozicijah

94501      Anaerobno stabilizirano blato
        (blato iz gnilišč)            Y00

94502      Aerobno stabilizirano blato        Y00

947       Ostanki iz kanalizacije in obdelave
        odplak (razen muljev)

94701      Ostanek na grabljah            Y46

94702      Ostanki od čiščenja kanalov        Y00

94704      Ostanki iz peskolovov           Y00

94705      Ostanki iz lovilnikov olj in maščob    Y00

948       Mulji iz obdelave odplak

94801      Mulji iz obdelave odplak, ki niso že
        zajeti v drugih pozicijah         Y00

94802      Mulji iz mehanske obdelave odplak pri
        proizvodnji celulozne vlaknine in
        papirja                  Y00

94803      Blato iz biološke obdelave odplak pri
        proizvodnji celuloze in papirja      Y00

949       Odpadki iz izrabe vodotokov

94901      Ostanki iz čiščenja vodotokov       Y00

94902      Material z grabelj energetskih objektov  Y46


95       TEKOČI ODPADKI IZ NAPRAV ZA
        OBDELAVO ODPADKOV

951       Fekalije iz zbirnih jam

95101      Fekalije                 Y00

953       Izcedna voda iz odlagališč odpadkov

95301      Izcedna voda iz odlagališč odpadkov    Y00

954       Tekoči odpadki iz termične obdelave
        odpadkov in s kurišč

95401      Pralna in procesna voda          Y00

95402      Voda iz mokrega odstranjevanja žlindre  Y00

95403      Ostanki čiščenja dimovodnega dela kotlov Y00


97       SPECIFIČNI ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI
        OPRAVLJANJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

971       Specifični odpadki bolnišnic, ki
        nastajajo pri opravljanju zdravstvene
        dejavnosti

97101      Infektivni odpadki             Y1

97102      Razkuženi odpadki             Y1

97103      Deli teles in organov           Y1

97104      Odpadki, ki lahko pomenijo nevarnost
        infekcije ali poškodbe samo znotraj
        območij zdravstvenih ustanov        Y1

97105      Kanile in drugi nevarni, koničasti in
        ostri predmeti, npr. lancete, skalpeli
        ipd.                   Y00


99       DRUGI ODPADKI IZ NASELIJ IN PODOBNI
        ODPADKI IZ GOSPODARSTVA IN OBRTI

991       Drugi odpadki iz naselij in podobni
        odpadki iz gospodarstva in obrti

99102      Močvirsko blato in zdravilna zemlja


AAA Zlata odličnost