Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2551. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje, stran 3487.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96), 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95), 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 34/95), 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95), 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) so Občinski sveti Občine Lendava (na 14. seji dne 21. 6. 1996), Občine Črenšovci (na 13. seji dne 22. 4. 1996), Občine Turnišče (na 13. seji dne 2. 4. 1996), Občine Odranci (na 12. seji dne 6. 6. 1996), Občine Kobilje (na 19. seji dne 27. 5. 1996) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje (v nadaljevanju: sklad).
Odlok določa dejavnost, organizacijo in način dela sklada.
Občine ustanoviteljice sklada v njem participirajo v lastništvu in upravnem odboru v naslednjem razmerju:
– Občina Lendava 65% glasov in lastniškega deleža,
– ostale občine 35% glasov in lastniškega deleža.
2. člen
Namen ustanovitve sklada je izvajanje stanovanjskega programa (ki mora biti sprejet in potrjen s strani vseh občin, ustanoviteljic sklada), z naslednjimi nalogami:
– priprava predloga stanovanjskega programa, na podlagi občinskih stanovanjskih programov, za celovito izvajanje stanovanjske politike na območju vseh občin, ustanoviteljic sklada,
– pridobivanje socialnih, neprofitnih, profitnih in službenih stanovanj,
– izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti sklada,
– vzpodbujanje ostale individualne gradnje in prenove drugih stanovanj.
3. člen
Stanovanjski sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določa zakon, ta odlok in statut stanovanjskega sklada. Stanovanjski sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Stanovanjski sklad se registrira tudi kot neprofitna stanovanjska organizacija in se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ TER ZASTOPANJE STANOVANJSKEGA SKLADA
4. člen
Ime stanovanjskega sklada je: Stanovanjski sklad občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Kobilje.
Sedež stanovanjskega sklada: Lendava, Trg ljudske pravice 5.
Stanovanjski sklad zastopa in vodi direktor sklada.
III. DEJAVNOST STANOVANJSKEGA SKLADA
5. člen
Dejavnost stanovanjskega sklada je:
– gospodarjenje s stanovanji in garažami, prenešenimi na sklad,
– upravljanje s sredstvi stanovanjskega sklada,
– določanje in spremljanje najemnin za stanovanja ter garaže prenesene na sklad,
– pridobivanje finančnih sredstev z najemanjem posojil in poslovanje z vrednostnimi papirji,
– gradnja, nakup in prenova socialnih, neprofitnih, profitnih in službenih stanovanj,
– spremljanje in določanje najemnin za stanovanja in garaže v lasti sklada,
– dodeljevanje posojil z ugodno obrestno mero,
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, odlokom in statutom ter opravljanje nalog, za katere ga pooblastijo občine ustanoviteljice sklada.
6. člen
O dodelitvi oziroma oddaji v najem profitnih in službenih stanovanj odloča župan občine, na območju katere se nahaja posamezno stanovanje.
Socialna in neprofitna stanovanja se dodeljujejo na podlagi pravilnikov tistim prosilcem, ki imajo stalno prebivališče na območju posamezne občine.
IV. ORGANIZACIJA STANOVANJSKEGA SKLADA
7. člen
Organi sklada so:
1. Upravni odbor sklada.
2. Nadzorni odbor sklada.
Upravni odbor
8. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja stanovanjskega sklada in opravlja naslednje naloge:
– pripravlja in sprejema letni program dela in finančni načrt,
– sprejema zaključni račun sklada,
– pripravlja letno poročilo o poslovanju stanovanjskega sklada,
– sprejema statut stanovanjskega sklada,
– odloča o naložbeni politiki,
– sprejema splošne akte stanovanjskega sklada,
– sprejema in objavlja razpis za dodelitev posojil iz sredstev stanovanjskega sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu in naloge za katere ga pooblastijo občine ustanoviteljice.
Odločitve sprejema upravni odbor sklada z dvetretjinsko večino članov odbora.
9. člen
Upravni odbor ima predsednika in 10 članov. Predsednika in 9 članov imenujejo in razrešujejo sveti občin, ustanoviteljic sklada.
Občina Lendava imenuje v upravni odbor sklada 6 članov, ostale občine pa vsaka po enega člana.
Enega člana upravnega odbora imenuje svet za varstvo pravic najemnikov.
Predsednik in člani upravnega odbora ne smejo biti neposredno povezani z uporabniki sredstev sklada.
Nadzorni odbor
10. člen
Nadzorni odbor sklada šteje 5 članov, ki jih imenujejo sveti občin ustanoviteljic sklada.
11. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela UO sklada ter finančno poslovanje sklada, po potrebi tudi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih pooblaščenih institucij.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča svetom občin, ustanoviteljicam sklada.
12. člen
Mandat članov upravnega in nadzornega odbora sklada traja 4 leta.
Direktor sklada
13. člen
Direktorja sklada s soglasjem občin ustanoviteljic sklada imenuje upravni odbor sklada.
Mandat direktorja sklada je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktor sklada je lahko zaposlen kot delavec sklada.
14. člen
Direktor stanovanjskega sklada ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo stanovanjskega sklada,
– zastopa in predstavlja stanovanjski sklad,
– pripravlja gradivo za seje upravnega odbora,
– sklicuje seje upravnega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom stanovanjskega sklada.
15. člen
Sveti občin ustanoviteljic sklada dajejo soglasje k:
– statutu sklada,
– letnemu programu in finančnemu planu,
– zaključnemu računu ter poročilu o poslovanju in rezultatih dela.
Upravni odbor v roku 2 mesecev po ustanovitvi sklada pripravi predlog stanovanjskega programa, ki ga predlaga v sprejem in potrditev svetom občin ustanoviteljic sklada.
V. SREDSTVA SKLADA
16. člen
Sredstva sklada se zagotavljajo:
– iz sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj po stanovanjskem zakonu ter ostalih kupnin od prodanih stanovanj v lasti sklada,
– s sredstvi najemnin za stanovanja in garaže, ki so v lasti sklada,
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– iz dela sredstev najemnin za poslovne prostore, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– s prihodki, doseženimi s poslovanjem z vrednostnimi papirji,
– iz drugih virov.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na žiro računu sklada.
17. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada.
Denarna sredstva, ki so namenjena za posojilo pravnim ali fizičnim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.
VI. SPLOŠNI AKTI SKLADA
18. člen
Sklad ima statut s katerim se podrobneje določijo zlasti:
– notranja organizacija in način poslovanja sklada,
– pristojnost organov,
– pooblastila za zastopanje,
– splošni akti sklada,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
19. člen
Sklad ima pravilnik o porabi sredstev sklada, ki določa:
– namene porabe sredstev sklada,
– pogoje in način dodelitve sredstev,
– uporabnike sredstev sklada,
– druga vprašanja v zvezi s sredstvi sklada.
20. člen
Tehnična in vsa druga opravila opravlja za sklad direktor sklada.
VII. KONSTITUIRANJE SKLADA
21. člen
Sklad je konstituiran dnem ko vse občine ustanoviteljice sprejmejo in s sklepom potrdijo statut sklada.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V last sklada se prenese ves stanovanjski fond družbenih stanovanj in garaž na območju bivše Občine Lendava, ki so bila dne 13. 12. 1994 s pogodbo o prenosu stanovanj, prenesena na Stanovanjski sklad občine Lendava.
23. člen
Z dnem veljave tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Lendava Uradni list RS, št. 45/93).
24. člen
S pridobitvijo statusa pravne osebe in z odprtjem žiro računa sklada se sredstva iz 16. člena tega odloka prenesejo na sklad.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0003/96
Predsednik
sveta Občine Lendava
Anton Balažek l. r.
Predsednik
sveta Občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.
Predsednik
sveta Občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.
Predsednik
sveta Občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.
Predsednik
sveta Občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

AAA Zlata odličnost