Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2573. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na zemljiščih, predvidenih za vinogradniško proizvodnjo na območju Občine Trebnje, stran 3509.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na zemljiščih, predvidenih za vinogradniško proizvodnjo na območju Občine Trebnje
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih, predvidenih za vinogradniško proizvodnjo na območju Občine Trebnje.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, ki so zajeta v odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje planska celota 1, 3, 4, 5 (SZDL št. 4/91) v območju, predvidenem za vinogradniško proizvodnjo, ter ob robu teh območij, za katera je predvidena razširitev, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Papež Alojz, Velika Strmica 12, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 1231/2
Jaklič Peter, Šentrupert 31, – k.o. Šentrupert
parc. št. 3719/4, 3719/10, 3719/3, 3719/8, 3731/2, 2281, 2279/1, 2279/2
Rugelj Anton, Šentrupert 83, – k.o. Šentrupert
parc. št. 2495
Peterle Alojz, Drečji vrh 21, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 2271, 2264
Pavlin Janez, Gubčeva c. 7, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3377, 3376/1
Frelih Jože, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 3740, 3743/1, 3742, 3743/1
Blaznik Jože, Zabukovje 26, Mirna – k.o. Novo Zabukovje
parc. št. 457, 458/1
Škoda Ignac, Vina gorica 14, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3283/1, 3283/1, 3282/1
Lampret Pavel, Vesela gora 9, Šentrupert – k.o. Šentrupert parc. št. 3739, 3738, 3739
Brcar Peter, Šentrupert 95 – k.o. Šentrupert
parc. št. 2429, 2432/2
Lukek Jožefa, Vesela gora 11, Šentrupert – k.o. Straža
parc. št. 1035/1
Sinur Ivana, Drečji vrh 23, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 2244
Gole Anton, Stari trg 26, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3750/2, 3744, 3746, 3749/2, 3747, 3748/2, 3726/1
Kresal France, Velika Ševnica 11, Trebnje – k.o. Brezovica
parc. št. 806/2
Žibert Franc, Sveti vrh 16, Mokronog – k.o. Laknice
parc. št. 326/9, 326/3
Žagar Jože, Podturen 20, Trebelno – k.o. Ornuška vas
parc. št. 1427/27, 1427/26
Gašperšič Janez, Gor. medvedje selo, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3056
Vidmar Ludvik, Slakova ul. 12, Trebnje – k.o. Češnjevek
parc. št. 452, 451
Papež Anton, Replje 1, Žužemberk – k.o. Knežja vas
parc. št. 244/1
Blažič, Gor. medvedje selo, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3589/1, 3582/1, 3582/1, 3589/2
Stare Franc, Škrljevo 6a, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 3730, 3719/11, 3729
Kolenc Vladimir, Gorenja vas 9, Mirna – k.o. Brezovica
parc. št. 1476/1
Piškur Roman, Čužnja vas 26, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 2566/1, 2566/2
Ostanek Jože, Mačkovec 1, Velika Loka – k.o. Mali Videm
parc. št. 288/2, 288/1
Bevc Jože, Dol. Dobrava 10, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 1762/1, 1763
Mežan Branko, Dol. Nemška vas 5, Trebnje – k.o. Mirna
parc. št. 2504, 2505/2
Gačnik Mirko, Češnjevek 11, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3218, 3213
Grm Jože, Stehanja vas 12, Veliki Gaber – k.o. Knežja vas
parc. št. 327
Abina Tomaž, Zapuže 1, Mirna – k.o. Brezovica
parc. št. 1623/2, 1623/3
Jerman Ludvik, Gorenja vas 6, Mokronog – k.o. Ostrožnik parc. št. 1097, 1096/1, 1096/4
Kotnik Pavlina, Čužnja vas 29, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 1954, 1888
Markovič Franc, Žabjek 1, Velika Loka – k.o. Roje
parc. št. 204/2, 204/3
Dolenšek Edo, Sveti vrh 19, Mokronog – k.o. Laknice
parc. št. 206/3, 282/1, 206/4, 206/2
Božič Anton, Gor. Vrhe 11, Dobrnič – k.o. Korita
parc. št. 316/2, 317/1, 316/1
Klemenčič Darko, Trebelno 10 – k.o. Jelševec
parc. št. 2177
Krivic Ivan, Češnjice 15, Trebelno – k.o. Ornuška vas
parc. št. 1067/2, 1062
Kuselj Franc, Kamnje 24, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 673
Kutnar Vojko, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 3612/1, 3612/3.
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijskem zavodu Ljubljana – enota Trebnje. Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenem agromelioracijskem območju.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki so lahko zastopani po svojem pooblaščencu, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo ali za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki del sredstev lahko pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– globoko oranje,
– založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– zatiranje plevela,
– nabava sadilnega materiala,
– sajenje in oprema nasadov.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo opraviti čiščenje površin, pripravo zemljišča za sajenje, sajenje in trosenje mineralnih gnojil.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo navedenih del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Trebnje – organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijskih delih usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/12/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost