Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2563. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Semič, stran 3498.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Semič
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek - namakanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Semič.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastnik oziroma uporabnik je:
Milan Malnarič, Vavpča vas 24, Semič
parc. št. 1304, 1309/1, 1299/3, 1299/2, 1307, 1308, 1306, 1502, 1504, 1529, 1527, 1512, 1513, 1515 vse k.o. Semič.
Meje območij hidromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s Programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine Črnomelj.
3. člen
Investitor hidromelioracije po tej odredbi je lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njegov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovi oziroma za to pooblasti lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije iz te odredbe zagotovi lastnik in uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobi del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za intenzivnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– izdelavo akumulacije,
– izdelavo primarnega cevovoda s hidrantsko mrežo,
– izdelava sekundarnega omrežja z namakalno opremo za posamezno parcelo.
Investitor iz 2. člena te odredbe mora sam opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč ne opravi del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Črnomelj - organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioracijskih zemljišč ter vzdrževati objekte in naprave na svojih zemljiščih tako, da so trajno uporabni.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost