Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2558. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj - agromelioracijski kompleks Lipa-Hrast, stran 3493.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj - agromelioracijski kompleks Lipa-Hrast
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju agromelioracijskega kompleksa Lipa - Hrast - k.o. Hrast, v občini Črnomelj.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Benc Ana, Vinica 43, Vinica pri Črnomlju
parc. št. 1779, 1780, 1782, 1786, 1809, 1945, 1946, 1998, 1999, 2000, 2012, 2020, 2023, 2039, 2059, 2082, 2087, 2089, 2095, 2096, 2097, 2126, 2137, 2138, 2175, 2261, 2271, 2273, 2283, 2310, 2312, 2317, 2319, 2363, 2367, 2395
Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
parc. št. 133, 1778, 2131, 2133, 2367, 2415, 2420, 2226, 2306, 2560, 2576
Medved Jožef, Drenovec 17
parc. št. 2260
Trempuš Miko, Vinica 16
parc. št. 1964, 1966, 1968
Mandič Miroslav, Sarajevo, Brače Ribara 35, Sarajevo
parc. št. 216, 228
Rožman Branko, Vinica 20
parc. št. 2359, 2366
Starešinič Angela in Janko, Ogulin 1, Starešinič Miroslava, Hrast pri Vinici 26
parc. št. 2263, 2269
Šorli Kristina, Zagreb, Djura Jakšiča 41/III, Zagreb, Hrvaška
parc. št. 2271, 2274
Prokšelj Marija, Učakovci 16
parc. št. 2210, 2220
Culiberg Angela, Ogulin 3
parc. št. 2056, 2058, 2077, 2078, 2326
Tomec Jože, Jela, Ivana, Golek pri Vinici 9
parc. št. 2083
Frankovič Matija, Učakovci 11
parc. št. 2176, 2225, 2238, 2239
Puhek Janez, Sečje selo 26
parc. št. 2218
Berkopec Katarina, Vinica
parc. št. 2221
Flajnik Janko, Drenovec 20A
Krušec Ivan, Učakovci 33
parc. št. 2202, 2227
Šutej Rozalija, Vinica 35
parc. št. 840, 850, 1459, 1469, 1908, 1909, 2084, 2223, 2261, 2271, 2320, 2326
Ostronič Ana, Vinica 11
parc. št. 1455, 1481, 1482, 2437, 2532, 2533
Balkovec Vincencij, Drenovec 20
parc. št. 1785, 2224, 2359, 2366
Gangl Jožef, Ogulin 4
parc. št. 1274, 1275, 1986, 2037, 2048, 2049, 2063, 2064, 2072, 2084, 2085, 2261, 2271, 2367, 2390, 2536, 2537
Stegne Ana, Sečje selo 24, Mravinec Johan, Sečje selo 4 parc. št. 2306
Balkovec Georg, Drenovec 12
parc. št. 2217, 2231
Puhek Janez, Sečje selo 26
parc. št. 2262, 2270
Mihelič Janez Jurij, Vinica 2
parc. št. 223, 233, 1745, 1746, 1747, 1794, 1795, 1797, 1960, 1961, 1962, 1963, 2074, 2422, 2428, 2436, 2463, 2474, 2538, 2539, 2548
Perko Jurij, Drenovec 9
parc. št. 2214, 2267
Stegne Vladimir, Golek pri Vinici 12
parc. št. 1781, 1783, 1969, 1970
Mcastocker Marija, Comox 909 Acadia, RD. PR 1, Site 35, British Kolumbija, Kanada
parc. št. 1997, 2081, 2091, 2422, 2549
Šutej Jožefa, Sečje selo 14
parc. št. 2264, 2268
Tomec Jožef Viljem, Drenovec 16
parc. št. 843, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1879, 1880, 2222, 2225
Galetič-Fugina Marija, Drenovec 6
parc. št. 2199, 2200, 2228
Mihelič Kristina, Vinica 23
parc. št. 2079
Perko Jožef, Drenovec 15
parc. št. 695, 816, 870, 1450, 1595, 1596, 1597, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2325, 2389
Stegne Ana, Sečje selo 24
parc. št. 2198, 2229
Kobetič Alojzija, Kočevje 17D, Črnomelj
parc. št. 2243
Vlahovič Franc, Vinica 18
parc. št. 1991, 1992, 1993, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2362, 2364
Mihelič Bogomir, Vinica 15B,
Mihelič France, Ljubljana, Ul. Molniške čete 3 Strmec Katarina, Vinica 15A
parc. št. 2367, 2370
Milić Budislav, Alešiči 15, Adlešiči
Milić Niko, Alešiči 16A, Adlešiči parc. št. 2272, 2315, 2316, 2386
Balkovec Alojzij, Vinica 41,
parc. št. 2232, 2233, 2234
Balkovec Peter, Vinica 55
parc. št. 2185, 2235
Stegne Marijan, Sevnica, Cankarjeva ul. 2, Sevnica Mihelič Franc, Vinica 35
parc. št. 2428
Mihelič Janez Jurij, Vinica 2
Hunski Kristina, Usnjarska ul. 2, Ljubljana
parc. št. 1987
Balkovec Ana, Drenovec 18
parc. št. 1947, 1948, 2384, 2402
Žagar Evgen, Vinica 24A
parc. št. 1783, 1952, 1969, 1997, 2076, 2421, 2431 Miketič Franc, Vinica 59
parc. št. 2135
Kobe Ivan, Nova Loka 6, Črnomelj
parc. št. 2073, 2085, 2261, 2271, 2367
Kobe Jože, Vnanje gorice, Nova pot 53, Notranje Gorice
parc. št. 2271
Drakulič Slobodan, Novo mesto, Šmihel 23, Novo mesto parc. št. 2134, 2133, 2136
Juršinič Franc, Beblerjev trg 1, Ljubljana
parc. št. 2085
Kobe Boris, Kajuhova ul. 2, Črnomelj
parc. št. 2139, 2140, 2145, 2147, 2249, 2271, 2324, 2380, 2381, 2388
Balkovec Franc, Drenovec 13
parc. št. 2368, 2384
Flajnik Janko, Drenovec 20A
parc. št. 1660, 1661, 1662, 1694, 1696, 1698, 1707, 1766, 1774, 1827, 2271, 2284, 2302, 2305
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s Programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine Črnomelj.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in travniških površinah,
– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in kamenja,
– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Črnomelj - organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost