Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2545. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kočevje, stran 3480.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na 18. seji dne 16. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Kočevje
1. člen
V Občini Kočevje se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za naslednje predmete, storitve in površine:
1. za uporabo glasbenih avtomatov in drugih igralnih sredstev v javnih lokalih,
2. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh površinah,
3. za začasno uporabo javnega prostora (kioski, stojnice, šotori ipd.),
4. za začasno uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev,
5. za začasno uporabo javnega pločnika,
6. za reklamne napise, objave in oglase na elektronskih napravah, panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
7. za vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnost zunaj poslovne stavbe.
Komunalne takse se ne odmerijo:
– za primere in storitve, ki se uporabljajo izključno za humanitarne namene,
– v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prostora) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino,
– v primerih, ko občinski svet sprejme sklep, da gre za širši družbeni interes ter na ta način oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse
– v primerih oprostitev, ki so navedene v tarifi komunalnih taks.
2. člen
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks.
Višina komunalne takse za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke znaša 10 SIT.
Vrednost točke se usklajuje mesečno z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete, storitve ali površine, za katere so uvedene komunalne takse.
Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja predmet ali izvaja storitev.
Komunalna taksa za določeni taksni predmet se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
Komunalno takso odmerja, pobira in izterjuje pristojen organ Občine Kočevje.
Občina Kočevje lahko pooblasti pristojno davčno službo ali drugo organizacijo za odmero, pobiranje in izterjavo komunalne takse za posamezne predmete in storitve.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojen občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu prijaviti nastanek taksne obveznosti najkasneje v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višini komunalne takse.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše s posebno odločbo, katero izda pristojen občinski organ ali po njegovem pooblastilu pristojna davčna služba.
Takse, ki so določene v letnih zneskih, se plačujejo polletno vnaprej in zapadejo v plačilo 1. januarja in 1. junija v letu, plačane pa morajo biti v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, oziroma ko gre za začasno namestitev ali uporabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, o tem obvestiti pristojen občinski organ in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
8. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Kočevje in se zbirajo v njenem proračunu. Način uporabe prihodkov iz komunalnih taks se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojen organ Občine Kočevje ali od strani Občine Kočevje pooblaščena organizacija.
9. člen
Predmet odmere komunalnih taks po tem odloku so tudi taksni predmeti, storitve in površine, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje komunalna taksa ni bila plačana ali odmerjena.
Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete, storitve in površine iz prvega člena prijaviti pristojnemu občinskemu organu v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
10. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Določili prvega in drugega odstavka se med seboj ne izključujeta.
11. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni organ Občine Kočevje ali s strani Občine Kočevje pooblaščene organizacije.
V primeru neplačevanja komunalne takse odredi župan preprečitev nadaljnje uporabe ali prisilno odstranitev taksnega predmeta, na stroške taksnega zavezanca.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Kočevje (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/72, Uradni list SRS, št. 11/82, 1/84, 16/86, 38/86, 16/87, 13/88).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-4/96-132
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

            Tarifna številka 1

Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v javnih
lokalih se plača letna taksa 3.000 točk.

Pojasnilo:

1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem
lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata
ali ne.

2. Ta taksa se plačuje le od uporabe glasbenih avtomatov, ki
proti vplačilu avtomatično reproducirajo glasbo, ne pa od uporabe
drugih naprav, ki s pomočjo električne energije ali na kak drug
mehanični način reproducirajo glasbo (gramofoni, magnetofoni
ipd.). Med glasbene avtomate se po tej tarifi ne štejejo radijski
in televizijski sprejemniki, nameščeni v javnih lokalih.

3. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, društveni prostori, bifeji, okrepčevalnice
ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi
prostori, v katerih se zadržujejo gostje.


            Tarifna številka 2

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa: točke

a) za avtomatsko kegljišče (od steze)            1.500

b) za elektronski igralni avtomat              5.000

c) za biljard (navadni ali avtomatski)           4.000

d) za druga igralna sredstva razen,
če ni z zakonom drugače določeno              3.000

Pojasnilo:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski
igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni
stenski avtomati (neelektronski "ročni pikado"), namizna igralna
sredstva (nogomet, košarka, marjanca ipd.) in podobne naprave ter
balinišča in minigolfi, ne glede na vrsto pogona in način
plačevanja uporabe sredstev.

3. Komunalna taksa se ne plača za uporabo šaha, domina, igralnih
kart.

4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se
smisleno uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.


            Tarifna številka 3

Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za
opravljanje gostinske in turistične dejavnosti se plača taksa
dnevno za vsak uporabljeni m2 površine, po naslednjih kriterijih:

1. za gostinstvo, slaščičarno, za trgovino        5 točk,

2. za namene gradbeništva (adaptacija poslovnih in stanovanjskih
prostorov)

- v obdobju od 1. 5. do 30. 9.              1 točka

- izven tega obdobja                   0 točk.

Pojasnilo:

1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina
cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.

3. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo javne
površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne
namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno površino,
pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.

4. Kdor uporablja javno površino brez dovoljenja občine, oziroma
v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno
takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12., oziroma za dejanski
čas uporabe, če gre za začasno uporabo.


            Tarifna številka 4

1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, se
za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, plača taksa
dnevno:

- za vsak uporabljeni m2 površine            5 točk.

2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, se
za zabavne prireditve za gospodarske namene, plača taksa dnevno:

- za vsak uporabljeni m2 površine            10 točk.

Pojasnilo:

1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve za gospodarske namene.

2. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo javne
površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne
namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno površino,
pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.

3. Kdor uporablja javno površino brez dovoljenja občine oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso
v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12., oziroma za dejanski čas
uporabe, če gre za začasno uporabo.


            Tarifna številka 5

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori se plača
taksa od vsakega m2 dnevno 20 točk.

Pojasnilo:

1. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija oziroma
občan, ki uporablja javni pločnik. Takse se ne plača za tako
uporabo pločnika, ki drugih uporabnikov trajno ne ovira (npr.
dohod v lokal, prinašanje in odnašanje blaga in drugih običajnih
tovorov, dovoz kuriva ipd.).

2. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo pločnika
sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne namene in
kako dolgo nameravajo uporabljati pločnik, pridobiti ustrezno
dovoljenje in hkrati plačati takso.

3. Taksa po tej tarifi se ne plača v primerih uporabe pločnika
zaradi izvajanja fasadnih del.

4. Kdor uporablja javni pločnik brez dovoljenja občine oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso
v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12., oziroma za dejanski čas
uporabe, če gre za začasno uporabo.


            Tarifna številka 6

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa
dnevno:

A) za vsak uporabljeni m2 površine po naslednjih kriterijih:

- za kioske:

a) prodaja pijač, hrane, sadja in zelenjave       10 točk,

b) prodaja cvetja, sveč, časopisov,
spominkov in knjig                    5 točk,

c) prodaja obrtnih izdelkov                5 točk,

- za stojnice:

a) prodaja sadja in zelenjave              10 točk,

b) prodaja hrane in pijače na prireditvah        10 točk,

c) prodaja cvetja, sveč, časopisov,
spominkov in knjig 5 točk,

d) prodaja obrtnih izdelkov                5 točk,

- za cirkus in zabavni park:               3 točke

- za prekope in druge začasne namene:           3 točke

B) za ostale načine uporabe, po naslednjih kriterijih:

- za premične gostinske prikolice: 150 točk za prikolico dnevno

Pojasnilo:

1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in premične
gostinske prikolice, ki so postavljeni ob in na smučiščih oziroma
poleti postavljeni ob kopališčih.

2. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere uporaba je
začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v namene, določene
v tej tar. štev.

3. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino vsa
površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in
opremo, povečana za 1 m na vse strani od zaokroženega roba tako
zasedene javne površine.

4. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:

- za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov, če je
investitor občina ali krajevna skupnost,

- za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah, ki so v
upravljanju občine,

- za uporabo javne površine, za katero je uporaba in plačilo
urejeno s pogodbo, sklenjeno s pristojnim občinskim organom, če
je v pogodbi to izrecno navedeno.

5. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo javnega
prostora sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne
namene in kako dolgo nameravajo uporabljati pločnik, pridobiti
ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.

6. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine, oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso
v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12., oziroma za dejanski čas
uporabe, če gre za začasno uporabo.


            Tarifna številka 7

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in
podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
javnih mestih, se plača taksa od velikosti:

1. če so trajnega značaja:

a) do 2 m2 2000 točk letno

b) od 2-5 m2 4000 točk letno c) nad 5 m2 10000 točk letno;

2. če so začasnega značaja:

a) do 2 m2 6 točki dnevno

b) od 2-5 m2 12 točk dnevno

c) nad 5 m2 30 točk dnevno.

3. Točke pod zap.št. 1 in 2 se pomnožijo:

a) s faktorjem 0,25 za informacijske napise o lokaciji pravnih
oseb ali posameznikov, ki imajo poslovne prostore v kraju
postavitve,

b) s faktorjem 1 za reklamna sporočila pravnih oseb ali
posameznikov, ki imajo sedež v Občini Kočevje,

c) s faktorjem 2 za reklamna sporočila pravnih oseb ali
posameznikov, ki nimajo sedeža v Občini Kočevje,

d) s faktorjem 4 za elektronske naprave, ki se ukvarjajo s
trženjem reklam.

Pojasnilo:

1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je
nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v
odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnin, na katerih je
taksni predmet nameščen.

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki
tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje,
objavo oziroma oglase.

3. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene
organizacije, ki opravljajo dejavnost nekomercialnega namena.

4. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm
na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine obvezni. V
primeru, da je na poslovni stavbi več označb firm, se taksa ne
plača od ene označbe, nadaljnje označbe pa se štejejo kot
reklamni napisi v smislu te tarifne številke.

5. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni napisi v
zaprtih prostorih (izložbah, avlah ipd.), ki se nanašajo na
blago, ki ga v teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost, ki se v
zgradbi odvija.

6. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Občine
Kočevje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki za
namene, ki jih financira proračun.

7. Kot površino taksnega predmeta po tej tar. št. štejemo celotno
površino reklamnega sporočila oziroma površino pravokotnika, ki
zaobjame vse dele reklamnega sporočila.

8. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred postavitvijo
reklamnega napisa sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v
kakšne namene in kako dolgo postavljajo reklamni napis (začasno
ali trajno) ter velikost le-tega, pridobiti ustrezno dovoljenje
in hkrati plačati takso. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi
za reklamne napise trajnega značaja, morajo pristojnemu
občinskemu organu sproti sporočati vsakokratno spremembo
podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

9. Kdor postavlja reklamne napise brez dovoljenja občine oziroma
v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno
takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12., oziroma za dejanski
čas uporabe, če gre za začasno uporabo.


            Tarifna številka 8

Za vsako vitrino, v kateri se predstavlja blago ali dejavnost
zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:

a) do 2 m2 2500 točk letno

b) nad 2 m2 5000 točk letno.

Pojasnilo:

1. Zavezanec za plačilo komunalne takse te tarife je lastnik
vitrine.

2. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščeni
javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine
Kočevje, če se vitrina uporablja za namene, ki jih financira
proračun.

3. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred postavitvijo
vitrine obvestiti pristojni organ Občine Kočevje ter sporočiti
velikost le-tega, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati
takso. Enako so dožni sproti sporočati vsakokratno spremembo
podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

4. Kdor postavlja vitrine brez dovoljenja občine oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso
v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12., oziroma za dejanski čas
uporabe.


Št. 417-4/96-132
Kočevje, dne 18. julija 1996.


                  Predsednik
                Občinskega sveta
                 občine Kočevje
                Alojz Košir l. r.


AAA Zlata odličnost