Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2570. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo trajnih nasadov na območju Občine Krško, stran 3506.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo trajnih nasadov na območju Občine Krško
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Krško.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Babič Janez, Selo 4, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1345/14
Bogovič Rudolf, Ravne 49, Brestanica – k.o. Kostanjek
parc. št. 1244/1-del
Cerovšek Jože, Kočno 3, Leskovec – k.o. Veliki trn
parc. št. 1780-del
Colarič Alojz, Gržeča vas 11, Leskovec – k.o. Podbočje
parc. št. 1556/2-del
Colarič Janez, Slivje 5, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1340/2, 1438/1
Colarič Jože, Slivje 3, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1375-del
Debelak Karel, Kostanjek 4, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 1021-del
Fabjančič Andrej, CPB 10, Brestanica – k.o. Anovec
parc. št. 643/2, 645, 660
Goltes Angela, Malence 11, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 293, 294
Grabnar Jože, Ardro 3, Raka – k.o. Ravno
parc. št. 3059-del, 3056-del
Grabnar Vincenc, Trubarjeva 9, Ljubljana – k.o. Ravne
parc. št. 2956/1, 2957, 3070-del, 3160/1-del
Gramc Alenka, Jablance 1, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 100,99, 102
Gramc Martin, Podbočje 12, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 853/5
Jamnik Alojz, Libna 4, Krško – k.o. Libna
parc. št. 485/1, 485/2, 424, 456
Janc Justin, Jelševec 3, Krško – k.o. Veliki trn
parc. št. 613/2, 614/1
Janc Anton, Rostoharjeva 20, Krško – k.o. Veliki trn
parc. št. 489/2, 489/1
Janc Peter, Ravni 6, Krško – k.o. Vel.trn
parc. št. 1221/1, 1221/2, 1222, 1223
Jarkovič Anton, Brod 18, Podbočje – k.o. Oštrc
parc. št. 305, 306/1, 307, 309-del, 303-del, 300-del
Jelenič Ivica, Globočice 11, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 239, 243, 242, 245/1, 245/3, 287
Jevšnik Jože, Kostanjek 27, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 132, 133-del, 131-del, 130-del
Juršič Stanislav, Jablance 4, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 495
Kapler Jože, Ravni 17, Leskovec – k.o. Ravne
parc. št. 3272/1-del, 3271-del, 3270-del, 3277-del
Kodrič Franc, Gradec 6, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 904
Kodrič Jože, Brezje 2, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 1038/1, 1038/2
Kržičnik Jože, Gorjanska 1, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 233/2-del, 238, 233/1, 239/3
Kunej Alojz, CPB 40, Brestanica – k.o. Sremič
parc. št. 811, 809, 806, 849, 803/2-del, 808, 796/2, 812
Lakner Franc, Globočice 20, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 340/2, 341/2
Lekše Jože, Drenovec 2, Leskovec – k.o. Ravne
parc. št. 3262-del
Levičar Elizabeta, Malo Mraševo 23, Podbočje – k.o. Ravno
parc. št. 1665, 1666
Lipar Frančiška, Črneča vas 36, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 361/2, 361/1-del, 361/3-del
Metelko Martin, Hudo Brezje 16, Studenec – k.o. Vel. trn
parc. št. 308-del, 309-del, 370
Molan Janez, Zdole 15, Zdole – k.o. Pleterje
parc. št. 964
Molan Karolina, Anovec 15, Krško – k.o. Pleterje
parc. št. 1153, 1154, 1149-del
Molan Marjan, Pleterje 32, Zdole, k.o. Anovec
parc. št. 840/2-del
Ogorevc Franc, Ravne 39, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 521, 520, 523-del, 522-del
Oštir Alojz, Hrastek 6, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1875/1, 1875/2
Pavlič Viktor, Zdole 51, Zdole – k.o. Pleterje
parc. št. 1345, 1347, 1384, 1346-del
Pirc Albert, Ravni 13, Krško – k.o. Ravne
parc. št. 32/2, 44, 45-del, 50/1
Pirc Jože, Velika vas 66, Leskovec – k.o.Podbočje
parc. št. 1862/2, 1862/3, 1864/2, 1864/3
Planinc Alojz, Bučerca 1, Krško – k.o. Anovec
parc. št. 539
Resnik Ludvik, Bučerca 5, Krško – k.o. Anovec
parc. št. 855, 854-del
Sintič Marija, Brezovica 18, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 1034
Slivšek Jože, Zdole 36, Zdole – k.o. Pleterje
parc. št. 175/1, 181
Stipič Angela, Planina 13, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 1024, 1022-del
Tomažin Vinko, Straža 4, Raka – k.o. Senuše
parc. št. 561
Toplišek Božidar, Ravne 58, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 1370-del
Turk Avgust, Dolenja Stara vas 29, Šentjernej – k.o. Orehovec
parc. št. 2014
Vizler Zvonimir, Vel. vas 19, Leskovec – k.o. Ravno
parc. št. 86/1-del
Žabkar Tone, Straža 18, Raka – k.o. Ravno
parc. št. 3136, 3137/1, 3138/1-del
Žaren Anton, Vrhulje 7, Krško – k.o. Ravno
parc. št. 866/28, 977
Žaren Franc, Senuše 12, Leskovec – k.o. Ravno
parc. št. 101/6
Žaren Janez, Nemška vas 1, Leskovec – k.o. Ravno
parc. št. 898/2, 1183-del, 1187-del
Živič Martin, Ravne 1, Zdole – k.o. Ravne
parc. št. 1299, 1303-del
Na podlagi te odredbe bodo agromelioracijski postopki izvedeni na površini 25,88 ha kmetijskih zemljišč.
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijskemu zavodu Ljubljana, Kmetijski svetovalni službi Krško.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji agromelioracij po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– globoko oranje ali rigolanje,
– čiščenje zarastlih površin (krčitev drevja, grmovja, čiščenje kamenja),
– izravnava zemljišč,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu (priprava tal, humifikacija tal),
– rušenje teras,
– postavitev opore,
– sajenje s cepljenkami, zasaditev trajnega nasada,
– nega do rodnosti.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Krško – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani melioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/60/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost