Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2548. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja v Občini Laško, stran 3485.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Laško na 14. seji, dne 9. julija, sprejel
O D L O K
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja v Občini Laško
1. člen
Z namenom spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v Občini Laško, se s tem odlokom predpisujejo takse in povračila za obremenjevanje okolja, in sicer za odvoz in deponiranje odpadkov ter rabo gramoza.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks in povračil so vsi povzročitelji obremenitve okolja, oziroma porabniki naravnih dobrin v Občini Laško, torej vse pravne in fizične osebe, ki neposredno ali posredno onesnažujejo in degradirajo okolje.
3. člen
Takse in povračila se zaračunavajo mesečno in znašajo:
a) za ustvarjanje odpadkov:
120 SIT/kos za gospodinjstva
7 SIT/m2 poslovne površine za gospodarstvo in ostale dejavnosti
1.000 SIT/m3 za gospodarstvo in ostale dejavnosti;
b) za rabo gramoza:
5% prodajne cene m3 gramoza.
4. člen
Takso iz 3. člena, točka a tega odloka, zaračunava zavezancem izvajalec javne službe ob ceni komunalnih storitev.
Povračilo iz 3. člena, točka b tega odloka, obračunavajo kamnolomi kupcem ob ceni gramoza.
Kamnolomi nakazujejo povračilo iz 2. odstavka tega člena Javnemu podjetju Komunala Laško do 15. v mesecu za pretekli mesec za prodano količino gramoza.
Izvajalec javne službe je dolžan voditi ločeno evidenco o zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova taks in povračil.
5. člen
Taksa se zvišuje skladno z rastjo cen odvoza in deponiranja odpadkov. Sklep o zvišanju takse sprejme Občinski svet občine Laško v mesecu decembru za naslednje leto.
6. člen
Zbrana sredstva iz naslova taks in povračil po tem odloku, so prihodek Javnega podjetja Komunala Laško in se uporabljajo za izvedbo programov zmanjševanja obremenitve okolja in racionalne rabe naravnih dobrin.
Sredstva zbrana iz naslova za rabo gramoza se uporabijo v neposredno ogroženem okolju tistega območja, kjer se nahajajo kamnolomi.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši občinski komunalni inšpektor. Programe zmanjševanja obremenitve okolja in racionalne rabe naravnih dobrin potrjuje Občinski svet občine Laško.
7. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. Obveznost plačila taks in povračil prične veljati 1. 8. 1996.
Št. 417-71/95-02
Laško, dne 9. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost