Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2585. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996, stran 3519.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
1. člen
V 20. členu uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996 (Uradni list RS, št. 7/96, 13/96, 19/96, 25/96, 33/96, in 36/96) se na koncu besedila doda nova točka D), ki se glasi:
“D) Pokrivanje razlik v ceni sladkorja za krmo čebel
1. Namen ukrepa in pogoji za dodelitev sredstev:
Pokrivanje razlike med prodajno ceno sladkorja, namenjenega za krmo čebel, in ceno, določeno z odredbo o določitvi cen belega kristalnega sladkorja iz republiških blagovnih rezerv (Uradni list RS, št. 28/95) Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v višini 9 SIT/kg prodanega sladkorja.
2. Način uveljavljanja zahtevkov:
– račun in priložena dokazila o prodaji sladkorja za krmo čebel s strani Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
3. Višina sredstev za ta namen je 13,500.000 SIT.”
2. člen
V 23. členu:
– se v 1. točki spremeni namen ukrepa A. tako, da se glasi:
“A. Regresiranje obrestnih mer za novonajete investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 110,000.000 SIT.”;
– se v 1. točki namen ukrepa B.1 spremeni tako, da se v celoti glasi:
‘B.1 Na podlagi sklenjenih dolgoročnih pogodb iz leta 1994 in 1995, ki se nanašajo na obveznosti iz leta 1996.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 261,200.000 SIT.’;
– se v 1. točki črta namen ukrepa B.2 v celoti;
– se v 1. točki doda namen ukrepa D., ki se glasi:
“D. Podpora namenskim investicijam v izgradnjo oziroma obnovo hladilnic za sveže sadje.
Okvirna vrednost podpore za ta namen je 69,812.000 SIT.”;
– se v 1. točki doda namen ukrepa E., ki se glasi:
‘Sofinanciranje sanacije podjetja ‘PIVKA Perutninski kombinat’.
Vrednost podpore za ta namen je 10,000.000 SIT.;
– se v točki 2. Pogoji za pridobitev sredstev dodata četrta in peta alinea, ki se glasita:
“– pod D. se pogoji za pridobitev sredstev določijo s posebnim razpisom,
– pod E. Sredstva odobri minister, pristojen za kmetijstvo na podlagi predloženega programa sanacije po požaru.”;
– se točka 3.č) v zadnjem odstavku spremeni tako, da se glasi:
‘Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.’;
– se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
“4. Skupna vrednost sredstev za vse namene iz tega člena (A., B., C., D. in E.) za leto 1996 je 526,592.000 SIT.”.
3. člen
V 29. členu se:
– v točki 3.1., podtočki 3.1.1.2., v prvi alinei številka
“6 000” nadomesti s številko “5 700”;
– v točki 3.4., podtočki 3.4.2., namen št. 7, nadomesti številka “68 960” s številko “98 960*” in na koncu te točke doda besedilo, ki se glasi:” * velja za bike, ki so končali test v letu 1996".
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-3/10-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost