Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2536. Odlok o komunalnih taksah v Občini Bohinj, stran 3470.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 5/90 in 10/91) in prve točke 9. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/96) je Občinski svet občine Bohinj na 19. seji, dne 28. 6. 1996, sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Bohinj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo komunalne takse na območju Občine Bohinj.
2. člen
Komunalne takse se plačujejo za uporabo javnih površin, predmetov in storitev po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Komunalne takse so izvirni prihodek Občine Bohinj.
3. člen
Takse se določajo v točkah.
Vrednost točke po tem odloku znaša 10 tolarjev.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka s sklepom usklajuje občinski svet enkrat letno, najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto, pri čemer upošteva uradne statistične podatke o gibanju rasti cen na drobno.
4. člen
V Občini Bohinj se plačujejo komunalne takse:
1. za igralna sredstva v javnih lokalih;
2. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh površinah;
3. za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev;
4. za uporabo javnega prostora za začasne namene;
5. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
II. TAKSNI ZAVEZANEC IN TAKSNA OBVEZNOST
5. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete in storitve, za katere se plačujejo komunalne takse.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
6. člen
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni organ občine o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan pristojnemu organu občine prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15. dneh od njenega nastanka, če ni v tarifi komunalnih taks drugače določeno.
7. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo takšnega predmeta o tem obvestiti pristojni organ občine in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi komunalnih taks drugače določeno.
8. člen
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev komunalne takse.
9. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi redar občine.
10. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci vnaprej, razen če ni v odloku ali tarifi komunalnih taks drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 8. dneh po vročitvi odločbe.
Odločbo o taksni obveznosti izda pristojni organ, ki je izdal dovoljenje za uporabo ali namestitev taksnega predmeta oziroma taksne storitve.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki izda soglasje oziroma dovoljenje.
III. IZTERJAVA IN NADZOR
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po določbah zakona o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
12. člen
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
13. člen
Takso odmerja in pobira pristojen organ občine, izterjavo pa opravlja krajevno pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Občina Bohinj lahko s posebno pogodbo za odmero in pobiranje komunalnih taks pooblasti Republiško upravo za javne prihodke, izpostavo Radovljica.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinska uprava občine Bohinj.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
1. pristojnemu organu občine ne prijavi nastanka taksne obveznosti v 15 dneh od njenega nastanka oziroma ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka;
2. pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, za katerega je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, o tem ne obvesti pristojni organ občine oziroma ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori prekršek iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.
16. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
1. prijava nastanka taksne obveznosti ne vsebuje podatka kot to določa 9. člen tega odloka.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če ravna v nasprotju z določili 9. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Vse fizične in pravne osebe, ki se v skladu s 6. členom tega odloka štejejo kot taksni zavezanci, morajo v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka, pristojnemu organu občine prijaviti obstoječe predmete in storitve, za katere se v skladu s tem odlokom plačujejo komunalne takse.
18. člen
V roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka mora občinski svet sprejeti odlok o neprometnih znakih, s katerim se določi tudi oblika, velikost in druge značilnosti neprometnih znakov.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju Občine Bohinj, preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 1/92).
20. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifa številka 1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
1. za avtomatsko kegljišče (od steze)            1.000 točk
2. za elektronski igralni avtomat              5.000 točk
3. za biljard (navadni ali avtomatski)           2.500 točk
4. za druga igralna sredstva razen,
  če ni z zakonom drugače določeno             3.000 točk
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ima v lokalu, katerega je lastnik ali najemnik, igralna sredstva, ne glede na to, ali je lastnik igralnega sredstva ali ne.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, okrepčevalnice, bifeji, kavarne, nočni lokali ipd.), kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
3. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
4. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so stenski avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
5. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.
Tarifa številka 2
Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti se plača taksa dnevno za vsak uporabljeni m2 površine po naslednjih kriterijih:
1. za gostinstvo, slaščičarno, za trgovino       1,5 točke
2. za druge pridobitne dejavnosti             2 točki
3. za namene gradbeništva (adaptacija
poslovnih in stanovanjskih prostorov)           2 točki
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, ulic, poti, parkirnih prostorov, dvorišč in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.
2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prve točke pojasnila.
3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno postavitev, v dvojnem znesku.
Tarifa številka 3
1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav se plača taksa dnevno:
– za vsak uporabljeni m2 površine           1,5 točke;.
2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za zabavne prireditve ali prireditve in dejavnosti v komercialne namene (izposojanje avtomobilčkov za otroke, karting ipd.), se plača taksa dnevno:
– za vsak uporabljeni m2 površine            0,6 točke
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki oziroma pred pridobitvijo dovoljenja ali soglasja za zabavno ali komercialno prireditev.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve ali prireditve in dejavnosti v komercialne namene.
2. Uporaba pločnikov za te namene je prepovedana.
Tarifa številka 4
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:
1. za kioske:
– na območju Bohinjskega jezera    18 točk za vsak m2 dnevno
– na ostalih območjih         12 točk za vsak m2 dnevno
2. za stojnice:
– na območju Bohinjskega jezera    15 točk za vsak m2 dnevno
– na ostalih območjih         10 točk za vsak m2 dnevno
3. za premične gostinske in trgovinske prikolice:
– na območju Bohinjskega jezera   30 točk za prikolico dnevno
– na smučiščih            20 točk za prikolico dnevno
– na ostalih območjih        15 točk za prikolico dnevno
Kolikor se javni prostor uporablja v okviru javne prireditve, se število točk (taksa), ki so navedene pod zaporedno številko 1, 2 in 3 povečajo za desetkrat (10x).
4. za uporabo pristajališč in pristopov k Bohinjskemu jezeru za čolne in druge plovne objekte se plača letna taksa:
– za registrirane tradicionalne lesene čolne          200 točk od sedeža
– za ostale registrirane čolne in druga komercialna plovila   400 točk od sedeža
– za jadrnice                        1500 točk od jadrnice
5. izvoščki, ki parkirajo na parkirišču za izvoščke plačajo letno takso 500 točk (opomba: mesta je potrebno določiti).
6. za cirkus in zabaviščni park in ostale zabaviščne naprave: 5 točk za vsak m2 dnevno.
7. za priložnostna parkirišča, razen na območju Bohinjskega jezera, kjer prometni režim ureja posebni odlok:
– 20 točk za osebni avtomobil
– 30 točk za kombi ali osebno vozilo
– 60 točk za tovornjake in avtobuse.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
2. Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
3. Območje Bohinjskega jezera obsega tudi severni del naselja Ribčev laz in naselje Ukanc.
4. Osnova za ugotovitev števila sedežev je podatek iz plovnega dovoljenja.
5. Plačila takse iz 4. točke tarife št. 4 so oproščeni čolni policije ter reševalni čolni.
6. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, točilne pulte, kioske ipd., ki so postavljeni ob zaledeneli ploskvi Bohinjskega jezera, kakor tudi za stojnice, kioske in premične gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smučiščih.
7. Na podlagi plačila letne takse pod 8. točko posameznik pridobi letno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ občine.
Tarifa številka 5
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
1. če so trajnega značaja:
– do 1 m2:                    500 točk letno
– do 2 m2:                   1.000 točk letno
– nad 2 m2:                   2.000 točk letno
– nad 5 m2                   5.000 točk letno
2. če so začasnega značaja:
– do 1 m2                     50 točk dnevno
– do 2 m2                     70 točk dnevno
– nad 2 m2                    100 točk dnevno
– nad 5 m2                    200 točk dnevno
3. Točke pod zaporedno številko 1 se zmanjšajo za 50%, če so reklamni napisi, objave in oglasi na panojih oziroma tablah, ki so po obliki, barvi in načinu napisa tipizirane na način, ki se določi z odlokom o neprometnih znakih.
Pojasnilo:
1. Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnin, na katerih je taksni predmet nameščen.
2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.
3. Plačila komunalne takse po tej tarifi so oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnost nekomercialnega namena.
4. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu obvezni.
5. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Občinski upravi občine Bohinj sporočiti do 28. februarja v letu število, velikost in vrsto reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
6. Če se zavezanec ne ravna po določilu 5. točke, se mu odmeri komunalna taksa v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.
Tarifa številka 6
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
– do 2 m2                     900 točk letno
– nad 2 m2                    1800 točk letno
Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Občinski upravi občine Bohinj sporočiti do 28. februarja v letu, število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, se mu odmeri komunalna taksa v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
Št. 114/96
Bohinj, dne 28. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost