Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2539. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, stran 3474.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. seji dne 10. 7. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblika dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu ter pogoje, kriterije in način sofinanciranja izvajanja melioracij na področju Občine Grosuplje.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Grosuplje za programe ohranjanja in razvoja kmetijstva,
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Grosuplje z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva v Občini Grosuplje se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večjo kakovost pridelkov in okolju prijaznih de- javnosti,
– uvajanje kakovostnejših plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja, ekskurzije),
– druge ukrepe, sprejemljive za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem oziroma sedežem in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju Občine Grosuplje.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot subvencije, regresi in premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s sklepom sprejme župan ter objavi v glasilu javnega obveščanja in morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave v glasilu javnega obveščanja in ne daljši od 30 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo prošnje.
8. člen
Upravičenost zahtevka in predlog za dodelitev sredstev pripravi Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje v okviru proračunskih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Župan odloča o dodelitvi sredstev s sklepom.
9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
10. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicijske odhodke.
11. člen
1. Plačila storitev
1.1. Posebne strokovne naloge kmetijske svetovalne službe
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev in predavanj, demonstracij in raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: program kmetijske svetovalne službe za posamezno dejavnost, ki se priloži k vlogi za dodelitev sredstev.
1.2. Analize zemlje in krme
Namen: analiza krme služi kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, analiza zemlje zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaženje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska svetovalna služba, ki predloži račun ter seznam koristnikov in število vzorcev. Občina Grosuplje sofinancira analize zemlje in krme v višini 70% od celotne cene opravljene storitve.
1.3. Testiranje škropilnic, sejalnic, silokombanjev, molznih naprav, ipd.
Namen: testiranje omogoča optimalno uporaba zaščitnih sredstev, manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator testiranja na osnovi dobljenih prijav zainteresiranih po javnem razpisu, na osnovi računa ter poročila o opravljenem testiranju. Občina Grosuplje sofinancira analize zemlje in krme v višini 70% od celotne cene opravljene storitve.
2. Subvencije in premije v kmetijstvu
2.1. Sofinanciranje zatiranja mastitisa
Namen: zmanjšanje okužbe z latentnim mastitisom in pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so opravičeni rejci na območju Občine Grosuplje, sredstva se nakazujejo na podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve (Veterinarski zavod ljubljanske regije). Občina Grosuplje sofinancira analize zemlje in krme v višini 70% od celotne cene opravljene storitve.
2.2. Umetno osemenjevanje
Namen: sofinancira se umetno osemenjevanje govejih plemenic v višini 600 SIT od celotne cene storitve.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na območju Občine Grosuplje, sredstva se nakažejo na podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve (Veterinarski zavod ljubljanske regije).
2.3. Sofinanciranje nakupa in zavarovanja plemenske živine
Namen: spodbujanje nakupa plemenskih živali z namenom izboljšanja proizvodnosti ter zavarovanje živali. Občina Grosuplje sofinancira nakup plemenske živine v višini 10% od nabavne cene živali, zavarovanje pa v višini 2.000 SIT po živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinancira se nabavna cena ali cena zavarovanja plemenske živali, zahtevku je potrebno priložiti mnenje kmetijske svetovalne službe in potrdilo o nakupu ali zavarovanju plemenske živali.
2.4. Pospeševanje čebelarstva
Namen: spodbujanje razvoja čebelarstva in zatiranje kužnih bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek z opredelitvijo natančnega vsebinskega in finančnega programa vložijo čebelarska društva.
2.5. Sofinanciranje pristojbin za promet z mlekom
Namen: sredstva so namenjena preiskavam na kužne bolezni in vnetje vimena živali, katerih produkti so namenjeni javni potrošnji in jih plačujejo kmetje glede na količino oddanega mleka. Pregled izvaja pristojna veterinarska služba. Občina Grosuplje sofinancira pristojbino za promet z mlekom v skladu s predpisi, ki urejajo pritojbine za promet z mlekom, v višini 0,28 SIT za liter oddanega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska zadruga na podlagi računa izvajalca storitve, ki mu je priložen seznam kmetov oziroma količina oddanega mleka.
2.6. Premije za mlado pitano govedo
Namen: preusmeritev kmetij iz mlečne na mesno proizvodnjo, do sredstev so upravičeni rejci mladega pitanega goveda, ki ga oddajo v zakol. Sredstva se dodeljujejo v višini 30 SIT za kilogram oddanega mesa.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek s priloženim dokazilom o količini oddanega mesa vloži za vse rejce mladega pitanega goveda kmetijska zadruga. Kmetijska zadruga si stroške krije v višini 1% od premije za oddano meso.
3. Investicijski odhodki
3.1. Agromelioracije in vzdrževanje melioracijskih sistemov
Namen: sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno -kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskem zemljišču ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena po odstranitvi zarasti in grmovja, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin in obstoječe hidromelioracijske mreže. Za sredstva lahko zaprosijo lastniki, solastniki ali najemniki kmetijskega zemljišča, ki imajo zemljišča na območju Občine Grosuplje in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Občina Grosuplje iz namenskih sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč sofinancira melioracije v višini 70% celotne vrednosti izvedenih del. Lastniki, solastniki in najemniki zemljišč so dolžni sodelovati pri izvajanju strojnih del, izvesti potrebna ročna dela (pri odstranjevanju zarasti in kamenja ter finem planiranju zemljišč) ter zemljišče vzdrževati.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave za sofinanciranje melioracij se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati. Dela se izvajajo na podlagi sklepa župana o višini odobrenih strojnih ur.
3.2. Celostni razvoj podeželja
Namen: spodbujanje, uvajanje in izvajanje ter sofinanciranje urejanje podeželja in obnove vasi na območju Občine Grosuplje.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
12. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za posamezno vrsto intervencije se le-ta prerazporedijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan Občine Grosuplje.
III. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati takoj po objavi.
Št. 321-04/96
Grosuplje, dne 10. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti