Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2577. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart, stran 3512.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Lenart.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih lastnikov oziroma uporabnikov v naslednjih katastrskih občinah na parcelnih številkah:
Rajšp Ana, Hoja Avgust, Hoja Julijana, Drvanja 40 - k.o. Drvanja
parc. št. 286, 281
Fekonja Marija, Fekonja Ivan, Borko Andrej, Borko Marija, Ihova 53 - k.o. Ihova
parc. št. 388
Pahler Angela in Alojz, Sp. Bačkova 6 - k.o. Drvanja
parc. št. 35/2, 34/13
Kaučič Janez, Trstenik 21 - k.o. Trije Kralji
parc. št. 616/2
Senekovič Alojz, Senekovič Jože, Senekovič Marija, Trstenik 7 - k.o. Trije Kralji
parc. št. 518, 483
Bratuša Marija in Slaček Ludvik, Drvanja 2 - k.o. Drvanja
parc. št. 340
Huber Marjeta in Franc, Benedikt 50 - k.o. Benedikt
parc. št. 214
Bernjak Alojz, Trstenik 24 - k.o. Trije kralji
parc. št. 496
Rajter Ciril, Rajter Veronika, Rajter Genovefa, Benedikt 43 - k.o. Benedikt
parc. št. 60/1
Peklar Terezija, Peklar Janja, Peklar Valentin, Ihova 60 - k.o. Ihova
parc. št. 623/3, 623/2, 623/4
Kraner Jožica, Kraner Stanislav, Ihova 39a - k.o. Ihova
parc. št. 401/1
Borko Branko in Marija, Ihova 53 - k.o. Ihova
parc. št. 349/10
Žnuderl Maks in Štefka, Ihova 40a - k.o. Ihova
parc. št. 432/2
Jauševec Elizabeta, Jauševec Ivan in Jauševec Tadeja, Štajngrova 22 - k.o. Trije kralji
parc. št. 248
Perko Henrik, Perko Angela, Štajngrova 20a - k.o. Trije kralji
parc. št. 278
Lasbaher Franc in Lasbaher Ana, Ženjak 10 - k.o. Benedikt
parc. št. 779/1, 779/2
Fišer Marija in Janez, Benedikt n.h. - k.o. Benedikt
parc. št. 335/6
Firbas Janez in Zdenka, Stanetinci 23 - k.o. Cerkvenjak
parc. št. 653, 621/2, 629/2, 652/2
Dobaja Katarina, Zg. Senarska 28 - k.o. Zg. Senarska
parc. št. 346
Bela Justina, Zg. Senarska 34 - k.o. Zg. Senarska
parc. št. 448
Senekovič Andrej in Marija, Zg. Porčič 110 - k.o. Stari Porčič
parc. št. 642, 643, 650
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski svetovalni službi Lenart.
Investicijsko tehnična dokumenacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih hidromelioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji hidromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– krčitev drevja,
– čiščenje kamenja,
– humifikacija tal,
– priprava tal,
– terasiranje ali rušenje teras,
– postavitev opore,
– sajenje s cepljenkami.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na hidromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti na kmetijskih zemljiščih vsa dela, določena v investicijsko tehnični dokumentaciji.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravne enota Lenart, organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih hidromelioracijah usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03/36/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost