Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2555. Odlok o grbu in zastavi Občine Gorišnica, stran 3490.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 3. ter 6. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 30. 5 1996 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obliko, velikost in način uporabe grba in zastave Občine Gorišnica. Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Gorišnica, ki simbolizira občino kot lokalno skupnost.
2. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (npr. obledele barve, strgana, zmečkana, umazana popackana...). Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Gorišnica.
4. člen
Grba in zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih oseba, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model za označevanje blaga in storitev.
II. GRB
5. člen
Grb občine ima obliko ščita. Zelena podlaga ponazarja rodovitnost, modra barva v diagonali ponazarja reko Dravo, bela barva v sredini diagonale ponazarja most, v desnem zgornjem kotu je grozd modre barve, ki ponazarja vinorodno področje, v spodnjem levem delu je zlatorumen žitni klas, ki ponazarja poljedelstvo.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– v pečatu, žigu in štampiljki občine ter kot oznaka na uradnih dokumentih občine;
– na poslopju in v uradnih prostorih občine;
– v poročnih prostorih;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
– na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali ki predstavljajo občino;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in uslužbenci občine ter člani občinskega sveta;
– v vseh drugih primerih, ko občinski svet ali župan tako ocenita.
7. člen
V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se lahko uporaba omeji samo za določen namen ali za določen čas. Dovoljenje se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim poslovanjem krni ugled občine.
8. člen
Če se grb občine na območju uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom druge države v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine na območju uporablja skupaj z dvema grboma, mora biti grb občine v sredini, razen če se uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
9. člen
Zastava Občine Gorišnica je rumene barve. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Grb je v sredini zastave in po višini zavzema 1/2 širine zastave.
10. člen
Zastava se izobeša zlasti:
– v počastitev državnih in občinskega praznika;
– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah;
– ob uradnih obiskih tujih državnih delegacij;
– v drugih primerih, ko občinski svet ali župan tako ocenita.
11. člen
Zastave ne smejo uporabljati politične stranke v času predvolilne kampanje.
12. člen
V primerih, ko se zastava občine izobeša skupaj z drugimi zastavami se uporabljajo določila 8. člena tega odloka.
IV. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. Če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo občine v nasprotju z njuno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 3. člena);
3. če uporablja grb in zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da je krnjen ugled občine (drugi odstavek 3. člena);
4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v nasprotju s pravili (8. in 12. člen);
5. če uporablja grb brez dovoljenja v nasprotju z izdanim dovoljenjem (7. člen).
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 SIT.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje fizična oseba z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 SIT.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 012-2-49/96
Gorišnica, dne 3. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost