Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2549. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Laško, stran 3487.

Občinski svet občine Laško je na osnovi četrtega odstavka 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/ 95), na seji občinskega sveta dne 9. julija 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Laško
1. člen
Občina Laško s tem odlokom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet).
Naloge sveta so:
– obravnava in proučuje prometno-varnostno problematiko,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa ter usklajuje njihovo delo,
– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa in prometno vzgojo preko sredstev javnega obveščanja,
– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje njihove varnosti,
– sodeluje pri organizaciji prevozov predšolskih in šolskih otrok,
– opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu.
2. člen
Svet ima predsednika, tajnika in pet članov.
Mandat predsednika, tajnika in članov sveta traja štiri leta.
Po poteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani.
Svet sestavljajo predstavniki zainteresiranih organov, organizacij in strokovnjaki s področja prometa, in sicer:
– predstavnik lokalne samouprave,
– predstavnik upravne enote - oddelka za notranje zadeve,
– predstavnik policije,
– predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik združenja šoferjev in avtomehanikov,
– predstavnik občinskih služb, pristojnih za ceste in
– predstavnik avto moto zveze
Predsednika sveta izvoli svet na svoji prvi seji izmed imenovanih.
Delovanje sveta je javno in je urejeno s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
3. člen
Za izvajanje nalog ima svet lahko komisije, ki delujejo na posameznih področjih, in sicer:
– delo s predšolsko in šolsko mladino,
– vzgojo odraslih (prometno-varnostno osveščanje odraslih),
– proučevanje in ugotavljanje cestno-prometne problematike,
– obveščanje javnosti in
– druge.
4. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove naloge določi svet s sklepom o ustanovitvi komisij.
5. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta v vsakoletnem proračunu sredstva za izvrševanje nalog sveta. Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu za preventivo in vzgojo v prometu, uporablja svet na podlagi finančnega načrta.
6. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet opravljajo pristojne občinske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 226-20/96-02
Laško, dne 9. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost