Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2541. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje, stran 3476.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, in 71/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 20. člena statuta Občine Kobilje, je Občinski svet občine Kobilje na 20. seji dne 15. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje
1. člen
S tem odlokom se določi vrsta, največja velikost ter način gradnje pomožnih objektov in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje.
2. člen
Za pomožne objekte za potrebe občanov in njihovih družin se štejejo:
– lopa za hrambo krme in stelje ter kmetijskih strojev in silos za siliranje zelene krme,
– garaža za en osebni avto, manjši rastlinjak, manjši objekt za rejo malih živali, drobnice in čebeljnjak,
– drvarnica, shramba, vrtna uta, vkopana klet – zemljanka ter koruznjak,
– manjši hlev za svinje,
– mali kontejner oziroma mali rezervoar za utekočinjen naftni plin ter izvedba priključka na obstoječe objekte,
– plastenjak,
– vetrolov k obstoječemu objektu,
– odprta ali nadkrita terasa kot podaljšek obstoječe strešine,
– obcestna ograja,
– priključek na javno pot.
3. člen
Velikost pomožnih objektov naštetih v 2. členu tega odloka ne sme presegati naslednjih površin:
– iz 1. alineje 40 m2 oziroma talni silosi 50 m2, vertikalni silosi 30 m2,
– iz 2. alineje do 25 m2,
– iz 3. alineje do 20 m2,
– iz 4. alineje do 6 m2,
– iz 5. alineje do 5 m3,
– iz 6. alineje od 20 m2 do 1000 m2,
– iz 7. alineje do 6 m2.
4. člen
Pomožni objekti, našteti v 2. členu tega odloka, so lahko leseni ali zidani, temelji objektov pa so lahko pasovni ali točkovni.
Pomožne objekte je možno postaviti ali zidati samostojno ali kot prizidke k obstoječim zgradbam ob upoštevanju požarnovarnostnih predpisov.
Ti objekti so enoetažni, višina etaže je dovoljena največ do 3 m.
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje je najmanj 1 m. Ob soglasju soseda mejaša je odmik lahko tudi manjši.
5. člen
Naklon strešin, vrsta in barva kritine mora biti prilagojena okoliškim objektom.
6. člen
Obcestne ograje morajo biti grajene tako, da ni oviran pregled. Odmiki od javnih poti oziroma cest morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi. Maksimalna višina ograje je 1,20 m.
7. člen
K vlogi za priglasitev del je pristojnemu upravnemu organu Upravne enote Lendava potrebno predložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– opis nameravane graditve.
Za gradnjo ograj in cestnih priključkov je potrebno priložiti še soglasje upravljalca cest.
8. člen
V območjih naselij, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti, so dovoljene gradnje pomožnih objektov, kolikor bodo izpolnjeni požarni in sanitarni pogoji po predhodni pridobitvi urbanističnega mnenja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 494/96
Kobilje, dne 17. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

AAA Zlata odličnost