Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2556. Odlok o obliki in vsebini pečata Občine Gorišnica, stran 3492.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US, RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter na podlagi 6. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 30. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o obliki in vsebini pečata Občine Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa oblika in besedilo pečata Občine Gorišnica, ki ga uporabljajo organi Občine Gorišnica (v nadaljnjem besedilu: organi občine).
2. člen
S pečatom Občine Gorišnica (v nadaljnjem besedilu: pečat občine) se potrjuje verodostojnost aktov, dopisov in dokumentov organov občine.
II. OBLIKA IN BESEDILO PEČATA
3. člen
Pečat občine mora ustrezati določbam tega odloka.
4. člen
Pečat občine je okrogle oblike. Premer pečata občine znaša 34 mm. Pečat občine je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma.
5. člen
V sredini pečata občine je grb Občine Gorišnica. V zgornjem delu kroga pečata občine je besedilo “OBČINA”, v spodnjem delu kroga je besedilo “GORIŠNICA”.
6. člen
Poleg pečata iz 4. člena tega odloka lahko občina uporablja tudi mali pečat s premerom 20 mm. Pečat male oblike je obrobljen z enim krogom. V malem pečatu mora biti navedeno isto besedilo, kot to določa 5. člen tega odloka.
III. EVIDENCA IN HRAMBA PEČATOV
7. člen
Izdelovalec pečatov izroči Občini Gorišnica obenem s pečatom tudi matrico. Občinska uprava mora voditi posebno evidenco o pečatih, ki jih Občina Gorišnica uporablja in hrani. Evidenca pečatov se vodi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evidenci vpiše: tekoča številka pečata, številka in datum naročila pečata, odtis pečata. Začetek uporabe pečata, organ občine, ki ga uporablja, podpis delavca, ki hrani pečat, datum, ko je pečat vzet iz uporabe ter morebitna opomba.
8. člen
Občinska uprava mora matrice izdelanih pečatov varno hraniti ali komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi pečati, ki se nehajo uporabljati. Če se pečat izgubi, se mora izguba pečata objaviti v Uradnem glasilu in pečat razglasiti za neveljavnega.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Občina Gorišnica mora v skladu z določbami tega odloka spremeniti svoje pečate do 30. 6. 1996.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 012-2-48/96
Gorišnica, dne 3. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost