Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

818. Odlok o oznaki državne pripadnosti letal
875. Odlok o izplačevanju vojaških pokojnin

Predsedstvo Republike Slovenije

816. Odlok o priznanju odsluženja vojaškega roka
817. Odlok o razrešitvi članov Sveta Predsedstva Republike Slovenije za ljudsko obrambo in o ugotovitvi sestave Sveta Predsedstva Republike Slovenije za obrambo

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

819. Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval (certifikatov)
820. Navodilo o identifikaciji motornih vozil, namenjenih za potrebe teritorialne obrambe

BANKA SLOVENIJE

821. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih, pod katerimi Banka Slovenije izda domači osebi dovoljenje, da ima devize na računu v tujini
822. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
823. Sprememba navodila za izvajanje četrtega, enajstega in prvega odstavka 13. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine
824. Sklep o spremembah sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto
825. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
826. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank
827. Ugotovitveni sklep o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije
828. Sklep o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank
829. Sklep o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
830. Sklep o načinu obračunavanja, zaračunavanja in plačevanja aktivnih in pasivnih obresti Banke Slovenije
831. Sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov
832. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti

OBČINE

Kranj

836. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranj za leto 1990
837. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Kranj
838. Odlok o krajevni turistični taksi v občini Kranj
839. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v občini Kranj
840. Odlok o spremembah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah
841. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Kranj
842. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

Krško

843. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi akontacije vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1991
844. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000

Lenart

845. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen v občini Lenart

Ljubljana

833. Spremembe in dopolnitve statuta mesta Ljubljane
834. Odlok o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju mesta Ljubljane
835. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana-Center

846. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center
847. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Center

Ljubljana-Šiška

848. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška

Mozirje

849. Odlok o lokacijskem načrtu za avtobusno postajo Mozirje
850. Odlok o ureditvenem načrtu RTC Golte
851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrti
852. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje
853. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje
854. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
855. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za zobozdravstveno dejavnost Zgornje Savinjske doline
856. Odlok o turistični taksi na območju občine Mozirje
857. Odlok o komunalnih taksah
858. Sklep o izločitvi TOZD Splošno zdravstvo Mozirje iz DO Zdravstveni center Velenje
859. Sklep o izločitvi PE Lekarna Mozirje iz TOZD Lekarna Velenje DO Zdravstveni center Velenje
860. Sklep o izločitvi TOZD Zobozdravstvo Velenje iz DO Zdravstveni center Velenje
861. Sklep o preimenovanju OŠ Šlandrove brigade Ljubno ob Savinji
862. Sklep o preimenovanju OŠ II. grupe odredov Mozirje

Murska Sobota

863. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci
864. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci

Postojna

865. Statut občine Postojna
866. Poslovnik Skupščine občine Postojna
867. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna
868. Pravilnik o spremembah pravilnika o uporabi sredstev solidarnosti

Sežana

869. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Sežana

Slovenske Konjice

870. Sklep o povišanju najemnin

Šentjur pri Celju

871. Odlok o lokacijskem načrtu šentjurske obvoznice s priključki

Škofja Loka

872. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šmarje pri Jelšah

873. Odlok o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah
874. Odlok o podeljevanju priznanj občine Šmarje pri Jelšah

POPRAVKI

1. Popravek kolektivne pogodbe za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti