Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1991 z dne 25. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1991 z dne 25. 10. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

813. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

739. Sklep o sredstvih nadomestil za izvoz mleka, mlečnih izdelkov in krompirja
740. Sklep o določitvi kalkulativnih osnov za določitev obsega sredstev za plače delavcev v zavodih, ki se financirajo iz proračunov
741. Sklep o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva
814. Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register
815. Odlok o načinu valorizacije vrednosti nepremičnin in premičnih predmetov pri davku od dobička iz kapitala

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

742. Spremembe in dopolnitve pregleda stopenj občinskih prispevkov za zdravstveno varstvo iz bruto osebnega dohodka v letu 1991 (Uradni list RS, št. 1/91, 3/91, 4/91, 5/91, 7/91, 8/91, 9/91, 10/91, 12/91, 13/91, 16/91, 18/91, 21/91, 24/91, Uradni list RS, št. 4/91, 9/91, 12/91-I)

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

743. Sklep o potrditvi učbenika Gospodarsko poslovanje I
744. Sklep o potrditvi učbenika Rudarstvo 2 za 2. letnik srednjega izobraževanja
745. Sklep o ustreznosti učbenika Stroji in naprave, Transportne naprave za 3. oziroma 4. letnik programa mizar oziroma lesarski tehnik
746. Sklep o uskladitvi pokojnin
747. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
748. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
749. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
750. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
751. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
752. Sklep o zavrnitvi predloga za štetje zavarovalne dobe s povečanjem na delovnih mestih v železniškem prometu
753. Ugotovitveni sklep o opravljeni reviziji zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem na delovnih mestih v železniškem prometu
754. Ugotovitveni sklep o opravljeni reviziji zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem na delovnih mestih v železarnah oziroma železarskih obratih
755. Ugotovitveni sklep o opravljeni reviziji zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem na delih v livarnah
756. Sklep o določitvi delovnih mest pri delu z azbestom v podjetju Donit Medvode, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem
757. Kolektivna pogodba med delavci in podjetji drobnega gospodarstva

OBČINE

Celje

759. Odlok o izločitvi enote javnega zavoda in zavoda ZOŠ Celje in ustanovitvi javnih zavodov
760. Odlok o organizaciji Zavoda za požarno, reševalno in tehnično službo Celje
761. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna
762. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija - sever za območje LIK
763. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Golovec
764. Sklep o vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje
765. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev

Cerknica

766. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov za veterinarsko-higiensko službo v občini Cerknica

Grosuplje

767. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1989
768. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Grosuplje
769. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja za nadomestno izvolitev delegata zbora krajevnih skupnosti Skupščine občine Grosuplje

Idrija

770. Odredba o določitvi najvišjih cen
771. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
772. Pravilnik o pogojih in postopku prodaje poslovnih stavb in poslovnih prostorov v upravljanju občine Idrija
775. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Litija

Kamnik

773. Odlok o spremembi odloka o prispevni stopnji za financiranje zdravstvenega varstva v občini Kamnik
774. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta K-19 KIK

Litija

776. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji
777. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve
778. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju krajevne skupnosti Dole pri Litiji

Ljubljana

758. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Postojna

779. Sklep o povišanju cen

Slovenj Gradec

780. Sklep o povišanju stanarin v občini Slovenj Gradec
781. Sklep o cenah komunalnih storitev

Slovenska Bistrica

782. Odredba o določitvi najvišjih cen

Slovenske Konjice

783. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Slovenske Konjice

Šmarje pri Jelšah

784. Odredba o določitvi najvišjih cen

Trebnje

785. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o objavi predpisov
786. Sklep o objavi predpisov
787. Odlok o spremembi odloka o urejenosti naselij in varstvu javnih in zelenih površin v občini Trebnje
788. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo
789. Odlok o spremembi odloka o ravnanju z odpadki na območju občine Trebnje
790. Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Trebnje
791. Odlok o spremembi odloka o javnih poteh v občini Trebnje
792. Odlok o spremembi odloka o zimski službi na območju občine Trebnje
793. Odlok o spremembi odloka o registraciji, cepljenju, označevanju, postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi ter o reji psov
794. Odlok o spremembi odloka o organizaciji, ureditvi in poslovanju veterinarsko-higienske službe
795. Odlok o spremembi odloka o poslovnem času
796. Odlok o spremembi odloka o čiščenju potokov in jarkov na območju občine Trebnje
797. Odlok o spremembi odloka o minimalnih tehničnih pogojih za priložnostno opravljanje gostinskih storitev zunaj poslovnih prostorov
798. Odlok o spremembi odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrtnega zakona
799. Odlok o spremembi odloka o obvezni uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
800. Odlok o spremembi odloka o hišnem redu na območju občine Trebnje
801. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
802. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Skupščine občine Trebnje
803. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju dejavnosti osnovnega šolstva v občini Trebnje
804. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Trebnje
805. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Mirna
806. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Mokronog
807. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Šentrupert
808. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Veliki Gaber

Tržič

809. Sklep o javni razgrnitvi posebnih strokovnih podlag in osnutka lokacijskega načrta za plinovod Retnje-Golnik

Vrhnika

810. Odredba o dajanju soglasij k cenam

Žalec

811. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
812. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje
AAA Zlata odličnost