Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

827. Ugotovitveni sklep o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije, stran 780.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
UGOTOVITVENI SKLEP
o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije
1. Banka Slovenije z dnem uveljavitve zakona o uporabi denarne enote Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91) prevzema vse pristojnosti, določene z zakonom o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).
2. Banka Slovenije s prevzemom pristojnosti iz 1. točke tega sklepa prevzema od Narodne banke Jugoslavije za banke iz Republike Slovenije:
1) Obveznosti bank do Narodne banke Jugoslavije za: črpane reeskontne, lombardne in posebne likvidnostne kredite, dolgoročne kredite za obratna sredstva, kredite, dane na podlagi deponiranja deviz občanov pri NBJ in črpani namenski kredit za odpravo posledic naravnih nesreč.
2) Terjatve bank do Narodne banke Jugoslavije za: stanje vpisanih blagajniških zapisov NBJ, stanje izločene obvezne rezerve in stanje sredstev na žiro računu bank.
3. Terjatve in obveznosti bank iz 2. točke tega sklepa prevzema Banka Slovenije 8. oktobra 1991 po stanju obveznosti in terjatev na dan 7. oktobra. 1991. Pregled obveznosti in terjatev, ki jih prevzema Banka Slovenije je sestavni del tega sklepa.
4. Po prevzemu obveznosti iz 2. točke tega sklepa črpajo banke pri Banki Slovenije reeskontne, lombardne in posebne likvidnostne kredite največ do prevzetega zneska, po pogojih, določenih v sklepu o dajanju reeskontnih in lombardnih kreditov (Uradni list RS, št. 17/91) in sklepu o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti (Uradni list SFRJ, št. 8/91 do 66/91).
Po prevzemu terjatev iz 2. točke tega sklepa so sredstva na žiro računih bank, vpisani blagajniški zapisi in izločena obvezna rezerva v depozitu pri Banki Slovenije.
5. Z dnem prevzema terjatev in obveznosti iz tega sklepa so z bankami, za katere je Banka Slovenije prevzela te terjatve in obveznosti, vzpostavljena neposredna dolžniško upniška razmerja.
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 7/91
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.