Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

842. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja, stran 793.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) izdaja Sekretariat za gospodarstvo občine Kranj
NAVODILO
o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
1
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela so dolžni pristojnemu organu za cene pošiljati obvestila o cenah za svoje proizvode in storitve zaradi spremljanja in sicer najpozneje v treh dneh od dneva, ko jih začnejo uporabljati.
Obvestilo o cenah je potrebno pošiljati za naslednje proizvode in storitve:
-------------------------------------------------------------------
Panoga  Skupina  Podskupina   Naziv
-------------------------------------------------------------------
                  Področje 06 – Promet in zveze
0606   06060           Mestni promet
          060601     Prevoz potnikov v mestnem in
                  obmestnem prometu z avtobusi
                  Področje 10 – Stanovanjsko ko-
                  munalne dejavnosti in urejanje
                  naselja in prostora:
                  vsi proizvodi in storitve
                  Področje 11 – Finančne, teh-
                  nične in poslovne storitve
1103   11030           Storitve na področju prometa
          110304     Storitve tržnic na debelo in
                  drobno
                  Področje 13 – Zdravstveno in
                  socialno varstvo
1302                Družbeno varstvo otrok in mla-
                  dine in socialno varstvo
     13021           Družbeno varstvo otrok in mla-
                  dine
          130211     Dejavnost zavodov za dnevno
                  bivanje otrok
     13022           Socialno varstvo otrok in mla-
                  dine
          130221     Varstvo in oskrba socialno ogro-
                  ženih otrok in mladine
     13023           Socialno varstvo odraslih
          130231     Socialno varstvo normalnih
                  odraslih oseb
     13024   130240     Socialno delo
-------------------------------------------------------------------
2
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma opravljanjem storitev, morajo pošiljati obvestilo o cenah zaradi spremljanja tudi za proizvode in storitve, za katere se predpiše ukrep neposredne kontrole cen, ko ta ukrep preneha, v treh dneh od dneva, ko začnejo uporabljati nove cene.
3
Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:
1. Ime proizvoda oziroma storitve.
2. Mersko enoto.
3. Ceno proizvoda oziroma storitve.
a) ceno na dan 31. decembra predhodnega leta
b) ceno, ki se je uporabljala do začetka uporabe nove cene
c) novo ceno
č) odstotek povečanja.
4. Podatke o tem, kateri organ upravljanja je sprejel sklep o povečanju cen.
5. Datum sprejetja sklepa o povečanju cene.
6. Datum začetka uporabe nove cene.
4
Obvestilo o cenah zaradi spremljanja se pošlje Sekretariatu za gospodarstvo občine Kranj.
5
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-01/91-08
Kranj, dne 25. septembra 1991.
Sekretar
Andrej Tavčar, dipl. inž. l. r.