Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

864. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci, stran 808.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 16. člena statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Ižakovci je Svet Krajevne skupnosti Ižakovci po predhodni odločitvi delovnih ljudi in občanov dne 20. 10. 1991 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci, ki bo 17. 11. 1991.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo ulične razsvetljave
– izgradnjo avtobusnega postajališča
– razširitev telefonskega omrežja, kabelska televizija
– vzdrževanje vseh obstoječih objektov, ki so v lasti krajevne skupnosti: pokopališče, mrliška veža, kapela, ceste, poljske poti, brod, črpališče in vodovodno omrežje, vaški dom, zazidalni načrt
– sofinanciranje pri gradnji športnih objektov
– nabava gasilske opreme
– vzdrževanje požarno-varnostnih vodnjakov
– nabava gasilske opreme
– pokrivanje stroškov funkcionalne dejavnosti
– dotacije vsem društvom v vasi.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 (petih) let in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Ižakovci v naslednji višini:
– 2,5% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 2,5% od neto osebnih dohodkov iz davčne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti
– 1% od pokojnin
– 2% od povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Zbor občanov Krajevne skupnosti Ižakovci pooblašča Svet Krajevne KS Ižakovci, da v primeru nepredvidenih potreb zanjo koristi sredstva zbrana s samoprispevkom.
7. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice so pa v delovnem razmerju.
8. člen
Volilci glasujejo osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
              Krajevna skupnost Ižakovci
                 GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu dne 17. 11. 1991 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci, ki se uporabi za:
  – izgradnjo ulične razsvetljave
  – izgradnjo avtobusnega postajališča
  – razširitev telefonskega omrežja, kabelska televizija
  – vzdrževanje vseh obstoječih objektov, ki so v lasti krajevne skupnosti:
pokopališče, mrliška veža, kapela, ceste, poljske poti, brod, črpališče in
vodovodno omrežje, vaški dom, zazidalni načrt
  – sofinanciranje pri gradnji športnih objektov
  – nabava gasilske opreme
  – vzdrževanje požarno-varnostnih vodnjakov
  – pokrivanje stroškov funkcionalne dejavnosti v krajevni skupnosti
  – dotacije vsem društvom v vasi Višina samoprispevka bo znašala:
  – 2,5% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja iz nadomestil
  – 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
  – 2,5% od neto osebnega dohodka iz davčne osnove od samostojnega
opravljanja obrtnih dejavnosti
  – 1% od pokojnin
  – 2% od povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so
začasno na delu v tujini
 
                 glasujem
              »ZA«      »PROTI«
 
  Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo
samoprispevka.
9. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje del po sprejetem programu je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Ižakovci.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih s samoprispevkom bo opravljal Svet Krajevne skupnosti Ižakovci, ki bo o tem vsaj enkrat letno poročal zboru občanov.
11. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ižakovci, dne 24. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta KS Ižakovci
Mirko Poredoš l. r.