Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

874. Odlok o podeljevanju priznanj občine Šmarje pri Jelšah, stran 833.

Na podlagi 7. člena statuta Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 5/75-5/86) ter na podlagi 3. člena odloka o spremembi odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 5/91) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na skupni seji DPZ in ZKS dne 7. 10. 1991 in na zasedanju ZZD dne 10. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o podeljevanju priznanj občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se določajo priznanja občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: občine) in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja občine so:
1. naziv častni občan
2. plaketa občine
3. priznanje občine
4. nagrada občine.
3. člen
Priznanja občine se podeli: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugi pravni osebi.
4. člen
Za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju občine.
5. člen
Plaketa, priznanje in nagrada občine se podelijo za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih. Našteta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Plaketo in priznanje občine lahko skupščina podeli tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino.
Nagrada je denarna in se podeli v znesku, ki ga določi skupščina občine v razpisu.
6. člen
O podelitvi priznanj občine odloča s sklepom skupščina občine. V sklepu določi tudi število posameznih priznanj, ki se podelijo.
7. člen
Priznanja podeli skupščina občine praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija za odlikovanja in priznanja.
Če se podelitev plakete, priznanja ali nagrade predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.
8. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kdo razpisuje priznanja
– koliko priznanj je lahko podeljenih
– za katera področja se razpisujejo priznanja
– komu se lahko podeli priznanje
– denarna vrednost nagrade
– kdo je lahko predlagatelj
– katere podatke mora vsebovati predlog
– rok za predložitev predlogov.
9. člen
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
10. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
11. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
12. člen
Strokovno delo v zvezi s podelitvijo priznanj opravlja pristojna strokovna služba, administrativna dela pa opravlja skupščinska pisarna.
13. člen
Strokovna služba skupščine in izvršnega sveta vodi o podelitvi občinskih priznanj posebno evidenco.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 16/79).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-3/91 1
Šmarje pri Jelšah, dne 14. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Franc Potočnik, dipl. inž. l. r.