Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

854. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, stran 802.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje, ter predsednika, podpredsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora KS in družbenopolitičnega zbora dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
1. člen
V odloku o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 27/91) se za 10. členom dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
10.a člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, ter odplačilo kreditov najetih v preteklosti za dejavnost za katero je ustanovljen. Za kritje primanjkljaja pa zavod lahko najame kredit, ki ga odplača s svojimi bodočimi prihodki. Iz proračuna občine se odplačajo najeti krediti le, če je to določeno z letnim načrtom.
10.b člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe le do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu za tekoče leto namenjene za lekarniško dejavnost v občini Mozirje. Za obveznosti zavoda nastale iz drugih pravnih poslov ustanovitelj ne odgovarja.
2. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen, ki se glasi: 11.a člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
3. člen
14. člen se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi: K letnemu planu zavoda da soglasje Izvršni svet Skupščine občine Mozirje.
4. člen
V poglavje LX. Prehodne in končne določbe se doda nov 16. člen, ki se glasi:
Zavod kot pravni naslednik nadaljuje delo z obstoječim premoženjem PE Lekarna Mozirje na dan 31. 12. 1990.
5. člen
Doda se nov 17. člen, ki se glasi: Za podedovani primanjkljaj najame zavod kredit, ki ga tudi sam odplača iz svojih rednih prihodkov.
6. člen
Dosedanji 16. člen postane 18. člen.
7. člen
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1991 dalje.
Št. 012-15/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.