Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

853. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, stran 801.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje, ter predsednika, podpredsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora KS in družbenopolitičnega zbora dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje (Uradni list RS, št. 27/91) se v 1. členu beseda »varstvo« nadomesti z besedo »dejavnost«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »zdravstvo« črta in doda »zdravstveno dejavnost«.
V drugem odstavku se za besedo »dom« doda beseda »Mozirje«.
3. člen
V 5. členu se beseda »varstvo« nadomesti z besedo »dejavnost«.
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena se za besedo »imenuje« doda beseda »za«.
5. člen
Za 11. členom se dodata nova 11.a člen in 11.b člen, ki se glasita:
11.a člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, ter odplačilo kreditov najetih v preteklosti za dejavnost, za katero je ustanovljen. Za kritje primanjkljaja pa zavod lahko najame kredit, ki ga odplača s svojimi bodočimi prihodki. Iz proračuna občine se odplača najeti kredit le, če je to določeno z letnim načrtom.
11.b člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe le do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu za tekoče leto namenjene za osnovno zdravstveno dejavnost v občini Mozirje. Za obveznosti zavoda nastale iz drugih pravnih poslov ustanovitelj ne odgovarja.
6. člen
Za 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi: 13.a člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
7. člen
16. člen se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi: K letnemu planu zavoda da. soglasje Izvršni svet Skupščine občine Mozirje.
8. člen
V poglavju IX. Prehodne in končne določbe se doda nov 18. člen, ki se glasi:
Zavod kot pravni, naslednik nadaljuje delo z obstoječim premoženjem TOZD Splošno zdravstvo Mozirje na dan 31. 12. 1990.
9. člen
Doda se nov 19. člen, ki se glasi: Za podedovani primanjkljaj najame zavod kredit, ki ga tudi sam odplača iz svojih rednih prihodkov.
10. člen
Dosedanji 18. člen postane 20. člen.
11. člen
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda: Zgornjesavinjski zdravstveni dom
Mozirje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1991 dalje.
Št. 012-14/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.