Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

849. Odlok o lokacijskem načrtu za avtobusno postajo Mozirje, stran 796.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta SO Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) je Skupščina občine Mozirje na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 11. 1. 0. 1991 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu za avtobusno postajo Mozirje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za avtobusno postajo Mozirje (v nadaljevanju besedila: LN), ki ga je pod št. 977/91 – LN-O izdelal Zavod za urbanizem Velenje v mesecu maju 1991.
2. člen
LN za avtobusno postajo Mozirje je izdelan v skladu z dolgoročnim planom občine Mozirje za obdobje 1986-2000 (usklajen 1989) (Uradni list SRS, št. 19/90).
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA LN
3. člen
a) Osnutek LN AP Mozirje vključuje parcele, ki leže v k.o. Mozirje: 23/1 (del), 23/6 (del), 25/1, 25/2, 28/1 (del), 28/2 (del), 28/3 28/4 31/1 (del), 31/2 (del), 31/3.
b) Meja območja LN AP Mozirje poteka po parcelnih mejah oziroma le-te seka; opis je podan v smeri urinega kazalca.
Začetna točka meje je v jugozahodnem vogalu parcele št. 28/1. Dalje poteka proti severu ob zahodnih robovih parcel 28/1, 28/3 in 28/4. V severozahodnem vogalu parc. št. 28/4 se meja obrne proti severovzhodu in poteka po robu parcele 28/4 in v dolžini 16 m po robu parc. št. 31/3. Od tu dalje se meja obrne proti severu in prečka vzhodna vogala parc. št. 26/1 in 23/1, ko doseže rob ceste Mozirje-Loke. Tu se meja obrne proti jugovzhodu in poteka ob severovzhodnem robu parc. št. 23/1, prečka severovzhodne robove parc. št. 25/2, 25/1 in 31/1. Dalje meja v blagem loku proti jugozahodu prečka parcelo 31/2 in dalje v smeri proti jugozahodu preko parc. št. 31/1, 28/2 in 28/1 ter se zaključi v začetni točki. Vse parcele ležijo v k.o. Mozirje.
Velikost območja LN AP Mozirje je okrog 0,530 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI IZRABE
4. člen
Območje LN AP je namenjeno izgradnji in ureditvi avtobusne postaje za naselje Mozirje in sicer:
– Rekonstrukcija dela ceste Mozirje-Loke s priključkom na obvoznico Mozirje
– Ureditev dovozne ceste do AP, povoznih površin (cestišč in parkirnih prostorov za avtobuse)
– Izvedba pešpoti ter zazelenitev površin skladno z LN
– Izvedba komunalne, vodnogospodarske in energetske infrastrukture ter infrastrukture zvez za normalno funkcioniranje območja skladno z LN.
5. člen
Pogoji za urbanistično ureditev območja:
– Območje avtobusne postaje mora biti priključeno na prometno-cestno omrežje preko že definiranega (zgrajenega) priključka na obvoznico Mozirje v križišču obvoznice z obstoječo lokalno cesto Mozirje-Loke. Priključek
– odcep za avtobusno postajo bo v oddaljenosti okrog 50 m od osi obvoznice proti severu po lokalni cesti v Mozirje, ki mora biti primerno rekonstruirana v skladu s tehniškimi normativi.
– Promet na AP bo potekal prožno z vzdolžnim parkiranjem avtobusov. V sredini bo lociran objekt avtobusne postaje obkrožen s peronom – nadstrešnico v širini minimalno 4 m. Vzdolžno ob peronu bo šest glavnih avtobusnih postajnih mest. Povozne površine bodo širine 7 m. Dovoz in odvoz na avtobusno postajo bo preko enega samega priključka na vzhodni strani območja. Ob južnem robu dovoznih površin bosta 2 rezervni postajni mesti za avtobuse z vzdolžnim parkiranjem; v trikotu med priključkom na obvoznico in obvoznico je predvidenih še 5 rezervnih postajnih mest za avtobuse pod kotom 45 stopinj glede na os vozišča. Površine za parkiranje za osebne avtomobile znotraj območja AP niso predvidene.
Peš dostopi iz trga Mozirje do avtobusne postaje bodo po cesti Mozirje-Loke. Upoštevati je tudi smer bodoče pešpoti ob potoku Trnava na severu – območju za bodoči hotel in proti zahodu z mostičkom preko Trnave v Kopelce.
6. člen
Pogoji za arhitektonsko oblikovanje objekta AP Namembnost
Pritličje: Avtobusna postaja s spremljajočimi prostori: prometni del in gostinski del, javne sanitarije, prehod za potnike, prostor za kurilnico.
I. etaža in izkoriščeno podstrešje: javni lokal (trgovina, turistične usluge, trafika, možnost izpostave banke, PTT, gostinske storitve) s spremljajočimi prostori (sanitarije, ipd.)
Okvirne tlorisne mere Pritličje: 44 x 8 m (+ 2 x 2,80 m – obojestranska nadstrešnica)
I. etaža: 44 m x 13,60 m.
Etažnost
Pritličje + I. etaža + izkoriščeno podstrešje Streha
V principu dvokapna streha s prirezanimi čopi; streha je podaljšana nad peron in funkcionira kot nadstrešnica, naklon strešin 40 stopinj; strešna okna izvedena horizontalno v obliki »aherjev«.
Konstrukcija in obdelava fasad
Armiranobetonska konstrukcija z vmesnimi zidanimi stenami; na peronu je objekt podprt s stebri; izkoriščeno podstrešje in nadstrešnica nad peronom je klasična lesena konstrukcija. Stavbno pohištvo v temnoluženem lesu; okrog oken so možni barvni poudarki v fasadi. Fasadni oplesk v svetlosivem ometu.
7. člen
Obstoječi objekt transformatorske postaje Za objekt velja možnost vzdrževalnih del na objektu; ni dovoljena eventualna povečava objekta. V primeru potrebe po nadomestni prestavitvi TP, je objekt odstraniti, novo lokacijo pa določiti izven območja AT.
IV. POGOJI GLEDE PROMETNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE IN VODNOGOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN INFRASTRUKTURE ZVEZ
8. člen
Promet
Območje avtobusne postaje mora biti priključeno na obvoznico Mozirje v posebej predvidenem priključku ceste Loke med profili P 45 in P 46 na koti ca 334 m (P 4 in P 5).
Lokacija priključka situativna in višinska ureditev je razvidna v projektu za Obvoznico Mozirje (CP Celje št. 564/89). Širina priključne ceste za avtobusno postajo mora biti 6 m.
Vodnogospodarske ureditve
Čiste meteorne vode s strešin objekta AP in od olja očiščene meteorne vode z utrjenih površin avtobusne postaje je priključevati v odprta potoka Trnava in Struga. Kanalizacija
Meteorne vode je odvajati v odprta potoka. Fekalne odplake iz sanitarij objekta AP morajo biti priključene v obstoječi kolektor odpadnih voda ABC premera 800 na nasprotni strani obvoznice J17 ali J16, oziroma v predvideni jašek J12 na kanalu »C«, ki se prične severno od rekonstruirane ceste Mozirje-Loke. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena v PVC izvedbi.
Preskrba z vodo
Za potrebe avtobusne postaje Mozirje mora biti izveden priključek na obstoječem vodovodu, ki poteka severno od predvidene AP proti Lokam. Zagotoviti je vodovod in priključek s profilom in tlakom, ki bo zagotavljal kritje potreb po požarni vodi.
Elektrika in javna razsvetljava
Nadzemni 20 kV elektro kabel VN je delno prestaviti. Obstoječa TP Trnava ostane na sedanji lokaciji. Iz same TP je izvesti NN el. izvode za potrebe napajanja NN dovoda in priključka javne – cestne razsvetljave.
Telefonsko omrežje
Zračni TK kabel je prestaviti in kablirati skladno z navodili soglasjedajalca PTT Celje. Zagotoviti je zadostno število PTT priključkov za potrebe objekta AP.
Ogrevanje
Ogrevanje v objekt mora biti v lastni kurilnici na tekoča goriva ali plin. Zagotoviti je možnost vstopa cisterne, kar je opredeliti v PGD in PZI.
Odpadki
– Komunalne odpadke je zbirati na določenem mestu v kontejnerju. Odjemno mesto mora biti ob povoznih površinah. Tla prostora za smetnjak morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje, sam prostor pa primerno vizualno zaščititi (ograja, zasaditev).
– Ob hodnikih za pešce in na peronu je postaviti zadostno število manjših visečih smetnjakov za potrebe potnikov na območju AP.
– Upoštevati je še druga določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.
V. POGOJI ZA PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH PODROČJIH
9. člen
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objekta in izvedbo prometnih površin, je uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.
10. člen
Predvideni objekt AP ne sme predstavljati možnosti povečanega onesnaževanja zraka. Za ogrevanje objekta je predvideti tako gorivo, ki bo imelo najmanj škodljive emisije v zrak.
11. člen
Zagotoviti je ustrezno zasaditev ob severozahodnem robu območja AP za omilitev vpliva hrupa. Meritve hrupa pa po izgradnji AP naj pokažejo eventualno potrebo po postavitvi dodatne protihrupne zaščite (ograja, nasip in podobno).
12. člen
Požarna varnost
– Do objekta AP je omogočiti dovoz urgentnih vozil po dovozni cesti, ki omogoča vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost, ipd.) Zagotoviti je požarno vodo iz hidrantnega omrežja.
– Za objekt AP je na osnovi dejavnosti, ki bodo v objektu in na osnovi izračuna povečane obremenitve pri projektiranju objekta upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane varnosti pred požarom je v objektu obvezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara.
13. člen
Ureditve zelenih površin mora biti skladno z zasnovo iz LN:
– Oblikovanje protihrupne zaščite – pas grmovnic proti naselju Mozirje.
– Oblikovanje vrste dreves – drevored ob mozirski obvoznici kot poudarek smeri obvoznice in navezava na obstoječo skupino drevja južno od obvoznice (divji kostanji)-
– Oblikovanje drevoreda ob potoku Trnava kot poudarek smeri (bodoče) pešpoti proti trgu Mozirje.
VI. OSTALA DOLOČILA IN POGOJI
14. člen
Elementi za zakoličevanje objekta AP, povoznih površin, avtobusnih postajališč in pešpoti (tlorisno) iz LN so obvezni.
Višinske kote za objekt AP:
kota pritličja = +/- 0,00 (333,70)
kota I. etaže = + 3,10
kota izk. podstr. = + 6,20
kota slemena = + 17,70
Maksimalni višinski gabarit od kote pritličja do slemena je 12,7 m.
15. člen
Tolerance:
– Tolerance pri tlorisnem gabaritu objekta AP v prečni smeri niso možne; v vzdolžni smeri je toleranca +/- 1 m.
– Toleranca pri višinskih gabaritih objekta AP je možna pri koti slemena +/- 0,30 m; strogo je upoštevati zahtevane profile za avtobusna postajališča iz pravilnika o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82).
16. člen
Etap nos t izvedbe LN AP je: I. etapa: podetapa a1
– Izvedba priključka na lokalno cesto Mozirje-Loke in na Mozirsko obvoznico
– Izvedba pešpoti in protihrupna zasaditev
– Izvedba jugozahodnega dela objekta AP podetapa bi
Izvedba severovzhodnega dela objekta AP II. etapa:
– Izvedba avtobusnih postajališč 9-13
– Zasaditev vzhodnega dela območja LN.
17. člen
Za graditev objektov in naprav na območju LN mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, skladno s pogoji sprejetega odloka.
18. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem organu na SO Mozirje.
19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija občine Mozirje.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-18/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.