Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

863. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci, stran 808.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 49. člena statuta krajevne skupnosti je Svet Krajevne skupnosti Melinci na svoji seji dne 12. 10. 1991 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Melinci, ki bo 24. 11. 1991.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:
– gradnjo mrliške veže
– vzdrževanje in dograditev vaškega doma in vseh ostalih komunalnih in sakralnih objektov v KS Melinci
– sofinanciranje programa del in nakupa opreme za požarno varnost
– funkcionalne potrebe krajevne skupnosti
– ulično razsvetljavo
– telesnokulturne dejavnosti
– širitev telefonskega omrežja in vaškega vodovoda
– vzdrževanje vaških cest in poti
– kabelsko televizijo.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 (petih) let in sicer od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Melinci v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil
– 1% od pokojnin
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 2% od čistega osebnega dohodka iz davčne osnove od samostojnega opravljena obrtnih dejavnosti
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so. začasno na delu v tujini;
b) v delovni obveznosti
– 2 dneva po 8 ur za občana, nosilca gospodinjstva ali njegovega člana
– 1 traktorski prevoz za občana, nosilca gospodinjstva ali člana, če ima svoj traktor.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur znaša 600 SLT, za traktorski prevoz pa 900 SLT.
5. člen
Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice so pa v delovnem razmerju.
7. člen
Volilci glasujejo osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo: krajevna skupnost Melinci
                  GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu dne 24. 11. 1991 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju in delovni obveznosti za območje Krajevne skupnosti
Melinci, ki se uporabi za:
  – gradnjo mrliške veže
  – vzdrževanje in dograditev vaškega doma in vseh ostalih komunalnih in
sakralnih objektov v KS Melinci
  – sofinanciranje programa del in nakupa opreme za požarno varnost
  – funkcionalne potrebe, krajevne skupnosti
  – ulično razsvetljavo
  – telesnokulturne dejavnosti
  – širitev telefonskega omrežja in vaškega vodovoda
  – vzdrževanje vaških cest in poti
  – kabelsko televizijo.
  Višina samoprispevka bo znašala:
  a) v denarju
  – 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil
  – 1% od pokojnin
  – 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
  – 2% od čistega osebnega dohodka iz davčne osnove od samostojnega
opravljanja obrtnih dejavnosti
  – 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so
začasno na delu v tujini.
  b) v delovni, obveznosti
  – 2 dneva po 8 ur za občana nosilca gospodinjstva ali njegovega člana
  – 1 traktorski prevoz za občana nosilca gospodinjstva ali člana, če ima
svoj traktor
  Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur znaša 600 SLT, za
traktorski prevoz pa 900 SLT.
 
                  glasujem
              »ZA«      »PROTI«
 
  Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja za uvedbo
samoprispevka.
8. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje del po sprejetem programu je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Melinci.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih s samoprispevkom bo opravljal Svet KS Melinci, ki bo o tem vsako leto poročal zboru občanov.
10. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Melinci, dne 23. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta KS Melinci
Štefan Pintarič l. r.