Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

852. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje, stran 800.

Na podlagi 45. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) ter 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) je Skupščina občine Mozirje na 12. skupni seji vseh treh zborov dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90, 16/91) se v 2. členu 3. točka črta beseda »ljudska«.
2. člen
16. člen se spremeni in se glasi:
16. člen
Sekretariat za obrambo: opravlja zadeve, ki se nanašajo na uresničevanje predpisov o vojaški, naborni in materialni obveznosti, gradnji in vzdrževanju zaklonišč, izvrševanju dejavnosti o civilnih zaščiti ter dejanja v zvezi s pridobivanjem mladih za vojaške šole in poklice skupaj z drugimi občinskimi upravnimi organi, območnim štabom za teritorialno obrambo in občinskim štabom za civilno zaščito, pripravlja osnutke dolgoročnega in srednjeročnega načrta razvoja na področju obrambe, daje strokovno pomoč in skrbi, da so obrambni načrti podjetij, zavodov in skupnosti pomembnih za obrambo izdelani in usklajeni z občinskim obrambnim načrtom. Skrbi za prenos odredb o izvajanju ukrepov ter odlokov o mobilizaciji, skrbi za organizacijo in izvajanje nalog službe za opazovanje, javljanje in alarmiranje. Opravlja zadeve, ki se nanašajo na pripravljanje vojnih zvez kriptografskega zavarovanja in prenašanja zaupnih podatkov obrambe, občinskih enot civilne zaščite, skrbi za njihovo opremljanje in strokovno usposabljanje, opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem republiških in občinskih predpisov s področja obrambe, skrbi za nabavo, skladiščenje in vzdrževanje opreme za potrebe obrambe, skrbi za izobraževanje občanov in obveznikov civilne zaščite, za organizacijo ter materialno opremljanje enot civilne zaščite. Opravlja strokovna opravila s področja požarnega varstva.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.