Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

855. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za zobozdravstveno dejavnost Zgornje Savinjske doline, stran 802.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje, ter predsednika, podpredsednika in članov Izvršnega sveta (Uradni list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda za zobozdravstveno dejavnost Zgornje Savinjske doline
I. USTANOVITELJ
1. člen
Občina Mozirje, Trg OF 1, ustanovi za območje svoje občine javni zavod za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti.
2. člen
Javni zavod je pravna oseba.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda za zobozdravstveno dejavnost (v nadaljevanju – zavod) je: Zobozdravstvo Zgornje Savinjske doline, Mozirje.
Sedež zavoda je v Mozirju, Trg Osvobodilne fronte 2, Mozirje.
4. člen
Zavod ima pečat. Oblika in napis se določita v statutu zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja zobozdravstveno dejavnost v ambulantah oziroma dejavnost kot jo je do sedaj opravljala temeljna organizacija Zobozdravstvo.
6. člen
Dopolnilno dejavnost tega zavoda lahko opravlja tudi koncesionar, če si je predhodno pridobil ustrezne pravice opravljanja javne službe na podlagi koncesije in če je sklenjena ustrezna pogodba (opredeljena v zakona o zavodih od 22. do 28. člena).
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet
– direktor
– kolegij strokovnih delavcev.
1. Svet
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov.
Svet zavoda sestavljajo: predstavnika ustanovitelja (2 člana), ki ju imenuje Skupščina občine Mozirje, predstavnika delavcev, ki opravljajo dejavnost za katero je zavod ustanovljen (2 člana) in ju s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda, ter predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (1 član), ki ga imenuje Izvršni svet Skupščine občine Mozirje.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Naloge in pristojnosti sveta zavoda so določene v 30. členu zakona o zavodih in v statutu zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh svojih članov.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta izmed predstavnikov delavcev zavoda.
2. Direktor
9. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Skupščine občine Mozirje.
Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
10. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka izobrazba zobozdravstvene smeri
– najmanj 5 let delovnih izkušenj. Drugi pogoji se določijo v statutu zavoda.
3. Kolegij strokovnih delavcev
11. člen
Strokovno delo zavoda usklajuje kolegij strokovnih delavcev. Sestava kolegija strokovnih delavcev se določi s statutom zavoda.
Sejo sklicuje in vodi direktor.
12. člen
Kolegij strokovnih delavcev obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, sprejema smernice za delo, obravnava problematiko in predlaga direktorju ukrepe za rešitev zadev.
Kolegij strokovnih delavcev predstavlja stalno obliko sodelovanja.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Sredstva za delo zavoda se zagotavljajo iz sredstev republiške uprave za zdravstveno varstvo, iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
14. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, ter odplačilo kreditov najetih v preteklosti za dejavnost za katero je ustanovljen. Za kritje primanjkljaja pa zavod lahko najame kredit, ki ga odplača s svojimi bodočimi prihodki.
Iz proračuna občine se odplača najeti kredit le, če je to določeno z letnim načrtom.
15. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe le do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu za tekoče leto namenjene za osnovno zobozdravstveno dejavnost v občini Mozirje. Za obveznosti zavoda nastale iz drugih pravnih poslov ustanovitelj ne odgovarja.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
17. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. ORGANIZACIJA ZAVODA
18. člen
Notranja organizacija zavoda se določi s statutom.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
19. člen
Zavod ima statut, s katerim se natančneje ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
20. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirja.
21. člen
Zavod mora Skupščini občine Mozirje najmanj 1 krat letno poročati o delu, sproti pa jo obveščati o morebitnih motnjah pri poslovanju.
K letnemu planu zavoda da soglasje izvršni svet.
IX. NADZOR
22. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem, nad zakonitostjo in strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni pristojni državni organi.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Zavod kot pravni naslednik nadaljuje delo z obstoječim premoženjem dela TOZD Zobozdravstvo Velenje (ki pokriva občino Mozirje) na dan 31. 12. 1990.
24. člen
Za podedovani primanjkljaj najame zavod kredit, ki ga tudi sam odplača iz svojih rednih prihodkov.
25. člen
Do imenovanja direktorja zavoda v skladu s tem odlokom, Skupščina občine Mozirje imenuje za vršilca dolžnosti direktorja zavoda dr. Petra Deleja, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek dela zavoda.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-6/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.