Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

840. Odlok o spremembah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah, stran 792.

Na podlagi 19. in 45. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnosti in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 12. seji zbora združenega dela dne 2. 10. 1991, na 12. seji zbora krajevnih skupnosti dne 2. 10. 1991 in na 9. seji družbenopolitičnega zbora dne 2. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah
1. člen
V odloku o občinskih upravnih organih in strokovnih službah (Uradni list RS, št. 40/90) se v celotnem besedilu besede »splošna ljudska obramba« nadomestijo z besedo »obramba«, besedi »družbena samozaščita« z besedo »zaščita« in besede »sekretariat za ljudsko obrambo« z besedami »sekretariat za obrambo«.
2. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z besedilom: »Upravni organi in strokovne službe izvajajo v mejah svojega delovnega področja zlasti naslednje naloge na področju obrambe in zaščite:
– pripravljajo načrte organiziranja in delovanja gospodarskih in družbenih dejavnosti v neposredni vojni nevarnosti in v vojni,
– spremljajo in strokovno usmerjajo delo podjetij in drugih organizacij, krajevnih skupnosti, drugih skupnosti ter državnih organov pri izvajanju obrambnih priprav ter priprav za zaščito in reševanje, zlasti pri izdelavi obrambnih in varnostnih načrtov za dejavnosti s svojega delovnega področja ter jim nudijo potrebno strokovno pomoč,
– pripravljajo vojne predpise ter izvajajo strokovna navodila za izvajanje obrambnih priprav za dejavnosti s svojega delovnega področja,
– se pripravljajo za svoje delo v vojnih in izrednih razmerah.
Pri opravljanju zadev obrambe in zaščite upravni organi in strokovne službe sodelujejo med seboj in se ravnajo po stališčih in sklepih občinske skupščine, izvršnega sveta občinske skupščine in po strokovnih navodilih sekretariata za obrambo ter organov za notranje zadeve.«
3. člen
Besedilo 10. člena se nadomesti z besedilom: »Konkretnejšo vsebino dela in organizacijo upravnih organov za delo v vojnih razmerah določa odlok o vojni organizaciji in sistemizaciji izvršnega sveta ter upravnih organov in strokovnih služb občine Kranj.«
4. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z besedilom: »Sekretariat za obrambo
– spremlja in usklajuje strokovno delo upravnih organov pri pripravi in dopolnjevanju občinskega obrambnega načrta ter skrbi za usklajenost obrambnih načrtov drugih nosilcev z obrambnim načrtom občine,
– sprejema svoj obrambni in varnostni načrt, opravlja naloge upravitelja obrambnega načrta občine ter pripravlja skupaj z občinskim štabom za civilno zaščito in drugimi organi občinski razvojni načrt obrambe in zaščite,
– organizira in skrbi za prenos ukazov za izvajanje predpisanih ukrepov za pripravljenost ter ukaze o mobilizaciji,
– opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na pripravo upravnih zvez ter kriptografsko zavarovanje in prenašanje zaupnih podatkov,
– skrbi za načrtno opremljanje in usposabljanje občinskih enot civilne zaščite in druge priprave za zaščito in reševanje po usmeritvah občinskega štaba za civilno zaščito,
– opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred požarom kot dela sistema za zaščito in reševanje,
– organizira in skrbi za delovanje službe za opazovanje in obveščanje,
– organizira v skladu s predpisanimi programi usposabljanje pripadnikov enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje prebivalstva ter usposabljanje za opravljanje nalog narodne zaščite,
– opravlja upravne zadeve za izvrševanje vojaške in materialne dolžnosti, dolžnosti za delovanje v narodni zaščiti, civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje ter upravne zadeve v zvezi z graditvijo zaklonišč.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-08/91-I2
Kranj, dne 2. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.