Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

824. Sklep o spremembah sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto, stran 779.

Na podlagi 56. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto
1. V sklepu o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto (Uradni list RS, št. 17/91-I) se v prvi točki sklepa črtajo besede: "ki se glasijo na domačo valuto v protivrednosti največ 1000 DEM", za besedo "vrednotnice" pa se dodajo besede "največ v znesku 5.000,00 SLT".
2. Za prvim odstavkom 5. točke se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Domače in tuje fizične osebe smejo iznašati iz Slovenije tujo gotovino v jugoslovanskih dinarjih največ v znesku 5.000,00 din".
3. Drugi odstavek 5. točke postane tretji odstavek.
4. V tretjem odstavku 5; točke, ki postane četrti odstavek se za besedo "prvega" vstavita besedi: "in drugega".
5. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.