Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

868. Pravilnik o spremembah pravilnika o uporabi sredstev solidarnosti, stran 829.

Na podlagi 158. člena statuta občine Postojna (Uradne objave, št. 24/80, 8/82, 22/83, 4/86 in 33/90) in 25. člena zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov (Uradni list SRS, št. 42/89 in 8/91) ter 1. člena odloka o pristojnostih zborov in volitvah funkcionarjev Skupščine občine Postojna (Uradne objave, št. 16/90, 20/90, 22/90, Uradni list RS, št. 12/91, 20/91) je Skupščina občine Postojna na skupnem zasedanju zborov dne 2. 10. 1991 sprejela
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o uporabi sredstev solidarnosti
1. člen
V pravilniku o uporabi sredstev solidarnosti (Uradne objave, št. 17/89 in 42/89) se v prvem odstavku 4. člena v 4. alinei za besedo »lasti« postavi pika. Ostalo besedilo te alinee se črta.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »stanovanja« črta besedilo »oziroma do stanovanjskega kredita«.
3. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi: »Upravičenci za pridobitev kreditov iz sredstev solidarnosti so tudi delavci, delovni ljudje in občani ter njihove družine, če:
– so zaposleni v občini Postojna in imajo tu stalno bivališče;
– upokojenci s stalnim bivališčem na območju občine Postojna;
– niso lastniki vseljivega stanovanja, stanovanjske hiše ali vikenda;
– gradijo, soinvestirajo ali prenavljajo stanovanje oziroma stanovanjsko hišo v občini Postojna.
Kredit za gradnjo ali soinvestiranje izgradnje stanovanj in stanovanjskih hiš lahko dobijo tudi tisti upravičenci, ki imajo sicer ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje, če bodo z gradnjo ali soinvestiranjem izpraznili družbeno najemno stanovanje najkasneje v roku treh let po odobritvi kredita po tem pravilniku.«
4. člen
Črta se 33. člen.
5. člen
Črta se 35. člen.
6. člen
V prvem odstavku 37. člena se za besedo »sposobnosti« postavi vejica in doda besedilo: v nobenem primeru pa ne sme preseči 500.000 SLT. Ostalo besedilo prvega odstavka se črta.
7. člen
Spremeni se 38. člen in se glasi:
»Kredite na osnovi odločbe o priglasitvi del se daje samo za povečanje stanovanjske površine in rešitev stanovanjskega vprašanja družinskih članov.«
8. člen
Spremeni se 39. člen tako, da se glasi: »Za upravičence do kredita je obvezna lastna udeležba, ki znaša za soinvestiranje gradnje etažnega stanovanja 20%, za stanovanjsko gradnjo v okviru zadružne gradnje in za gradnjo individualne stanovanjske hiše pa se štejejo sredstva, s katerimi je prosilec zgradil hišo najmanj do tretje gradbene faze (izvedba nosilnih zidov ter pokrita streha).
Za lastno udeležbo pri soinvestiranju etažnega stanovanja se smatrajo samo prosilčeva lastna privarčevana sredstva ter na ta sredstva pridobljeni krediti pri bankah.«
9. člen
V 40. členu se za besedo »razpisom« postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
10. člen
V 41. členu se besedi »stanovanjska skupnost« zamenjata z besedami »izvršni svet« in doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kolikor prejemnik kredita ne izprazni stanovanja v roku kot je določeno v pogodbi in znaša zamuda več kot eno leto, mora vrniti celotni znesek kredita z obrestno mero, ki jo za te vrste kreditov zaračunava Ljubljanska banka, d. d. Če je zamuda krajša od enega leta, je dolžan prejemnik kredita vrniti po pogojih iz prejšnjega odstavka sorazmerni del kredita.«
11. člen
42. člen se pravilno glasi:
»O dodeljevanju kreditov odloča izvršni svet.«
12. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi: »Prednostna lista upravičencev do solidarnostnega stanovanja, veljavna na dan sprejema sprememb tega pravilnika, se do sprejema novega pravilnika dopolni brez natečaja vsakih šest mesecev z novimi prosilci na osnovi obstoječih kriterijev tega pravilnika. Lista se prvič dopolni 20. 10. 1991.«
13. člen
V 50. členu se 2. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Razpis natečaja mora vsebovati:
– višino sredstev, ki je predvidena za kreditiranje
– obrestno mero za delež sredstev iz proračuna občine
– obrestno mero za delež sredstev banke (v primeru, da se razpis izvede v sodelovanju s pooblaščeno banko)
– zahtevano dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti
– druge razpisne pogoje, ki jih določi izvršni svet.
Način izvedbe kredita, morebitno oplemenitenje sredstev in postopek opredeli ob vsakem razpisu izvršni svet.
V času razpisa se zbirajo vloge pri strokovni službi izvršnega sveta.
14. člen
Spremeni se 51. člen tako, da se glasi: »Izvršni svet na osnovi razpisnih pogojev in prispelih vlog oblikuje prioritetno listo prosilcev.
Pri oblikovanju prioritetne liste imajo prednost prosilci, ki so pripravljeni v krajšem roku izprazniti stanovanje oziroma v krajšem roku rešiti stanovanjski problem družinskim članom, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu.
Pritožbe na prednostno listo se vloži v roku 8 dni po objavi v podjetjih in krajevnih skupnostih na Izvršni svet Skupščine občine Postojna.
15. člen
Spremembe pravilnika o uporabi sredstev solidarnosti začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-1/91
Postojna, dne 3. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.