Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

871. Odlok o lokacijskem načrtu šentjurske obvoznice s priključki, stran 831.

Skupščina občine Šentjur pri Celju je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) ter 6. člena odloka o pristojnosti, dela ter volitvah v Skupščino občine Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 29/90) na skupni seji vseh zborov dne 18. septembra 1991 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu šentjurske obvoznice s priključki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem lokacijskem načrtom je opredeljena šentjurska obvoznica s priključki, ki poteka v smeri vzhod-zahod od križišča cest Celje-Rogaška Slatina-Planina na vzhodu, do priključka na Ljubljansko cesto na zahodu ter izvennivojsko križanje železniške proge Celje-Maribor z nadvozom in podvozom.
2. člen
Sestavni del tega odloka je lokacijski načrt šentjurske obvoznice s priključki, ki ga je izdelal IBT Trbovlje, št. projekta 5815/302 in vsebuje:
A. Tekstualni del:
Prometno analizo na območju Šentjurja
– dodatek k prometni analizi;
– prognoza hrupa;
– soglasja soglasodajalcev;
– predračunski elaborat.
B. Grafični del
– pregledne situacije M = 1:5000
– situacija trase M = 1:1000
– katastrska situacija M.= 1:1000
– situacija komunalnih vodov M = 1:1000
– podolžni profili M = 1:1000/100
– prečni profili M = 1:100
– normalni profili, objekti in detajli M = 1:100.
3. člen
Območje urejanja po tem odloku obsega naslednja zemljišča:
– k. o. Krajnčica: parc. št. 1353;
– k. o. Šentjur: parc. št. 1380, 670/2, 673/1, 673/2, 673/3, 1012,1346/1, 1346/3, 1645/3, 1350/4, 1349/3, 1350/1, 822/5, 965/5, 964/4, 965/4, 945, 946, 979/1, 979/2;
– k. o. Tratna: parc. št. 441/3, 441/4, 442/1, 451, 452, 343, 433, 4/3, 4/6, 4/7.
II. FUNKCIJE OBMOČJA IN POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Območje, ki ga obravnava lokacijski načrt, je namenjeno gradnji in ureditvi cestno-prometnih površin in ureja prometni režim v mestu Šentjur.
5. člen
Obvoznica s priključki leži v trasi magistralne ceste M 10-8 in regionalne ceste R 345 in obravnava povezovalno-cesto skozi naselje Šentjur. Obvoznica se navezuje na magistralno cesto ter izvennivojsko križanje železniške proge Celje-Maribor z regionalno cesto R 345 in izvennivojsko križanje železniške proge za lokalni promet.
6. člen
Obvoznica ima dvopasovno vozišče širine 2 x 3,25 m, skupaj 6,50m, robna pasova 2x0,30m, skupaj 0,60m, bankine 2 x 1,20m, skupaj 2,40m,
pasovi za levo zavijanje 3 m,
hodnik za pešce l,55m + 0,50m bankine,
horizontalni radij R = 250m,
dolžina prehodnice L = 70 m (A = 132),
pregledna dolžina PZ = 110 m,
vertikalni radij Rv = 3000m.
Navedeni projektni elementi so dimenzionirani za računsko hitrost 80 km/h in na obravnavani trasi ni nobenih omejitvenih objektov, ki ne bi dovoljevali uporabe zgoraj navedenih projektnih elementov.
7. člen
Izvennivojsko križanje za lokalni promet preko železniške proge se-rešuje s podvozom v Ul. Leona Dobrotinška in sicer pod obvoznico v dolžini 10 m. ter pod železniško progo Celje-Maribor v dolžini 19 m. Celoten podvoz bo ščiten pred visokimi vodami Voglajne s kesonom v dolžini 130 m.
Podvoz bo imel dva vozna pasova v skupni širini 5 m. Širina hodnika za pešce in kolesarske steze je 1,80 m ter robni pas 0,75 m. Višina podvoza je 2,50 m.
8. člen
Izvennivojsko križanje regionalne ceste R-336 z železniško progo Celje-Maribor je rešeno z nadvozom. V ta namen bo zgrajen nov cestni odsek v dolžini 500 m in bo potekal od ceste M-10-8 Celje-Rogaška Slatina s križiščem pri odcepu Ul. Toneta Seliškarja proti jugu, preko mostu čez Voglajno v dolžini 26 m in nadvoza v dolžini 78 m, do obstoječe regionalne ceste R-336 Šentjur-Planina. Cesta bo dvopasovna s širino vozišča 5,90 m, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce v širini 2,80 m ter robnim pasom v širini 0,75 m.
9. člen
Trasa obvoznice križa naslednje obstoječe komunalne vode: vodovod, kanalizacijo, PTT linije in električne vode.
Vsa križanja ceste z navedenimi komunalnimi vodi bodo izvedena v skladu s soglasji upravljalcev teh vodov.
III. PROTIHRUPNA ZAŠČITA
10. člen
Obvoznica s priključki poteka skozi odseke pretežno stanovanjskega območja, prehodnega proizvodno industrijskega območja in mešanega proizvodno, upravnega področja..
Za ta območja je dovoljena različna maksimalna raven hrupa.
Protihrupno je potrebno zaščititi območje s pretežno stanovanjsko gradnjo. Območja ob obvoznici, kjer še niso realizirane namembnosti pa se načrtujejo tudi z aspekta zaščite pred hrupom.
IV. ETAPNOST IZVAJANJA
11. člen
V prvi etapi bo zgrajen del povezovalne ceste vzhod-zahod, od Ljubljanske ceste do nove avtobusne postaje.
V drugi fazi bo zgrajen podhod v Ul. Leona Dobrotinška.
V tretji fazi bo zgrajen drugi del povezovalne ceste vzhod-zahod od nove avtobusne postaje do križišča s cesto R-336 Šentjur-Planina.
V četrti fazi bo zgrajen cestni odsek ceste R-336 z nadvozom čez železniško progo Celje-Maribor.
V. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
12. člen
Investitor mora pred pričetkom gradnje 2. faze izgradnje obvoznice zgraditi povezovalno cesto čez industrijsko cono od tovarne EMO do lokalne ceste Šentjur-Jakob.
13. člen
Pri izvajanju lokacijskega načrta je potrebno izvesti vse ureditve in ukrepe za varovanje okolja in omogočiti nemoten potek prometa in priključevanje stranskih cest, poti in uvozov tudi v času gradnje.
Investitorji in izvajalci so pri projektiranju in pri sami gradnji dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, prometne, sanitarno-higienske, varnostne in ostale predpise.
Pred izdajo uporabnega dovoljenja za cesto je potrebno urediti tudi obcestno zemljišče z vso potrebno zazelenitvijo.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Lokacijski načrt iz 2. člena tega odloka je stalno na vpogled delovnim ljudem in občanom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Šentjur pri Celju.
15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija SO Šentjur pri Celju.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-1/91-I
Šentjur pri Celju, dne 18. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh, prom. inž. l. r.