Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

836. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranj za leto 1990, stran 790.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 9. seji zbora združenega dela dne 19. 6. 1919, 9. seji zbora krajevnih skupnosti dne 19. 6. 1991 in 9. seji družbenopolitičnega zbora dne 2. 10. 1991 sprejela
OD LOK
o zaključnem računu proračuna občine Kranj za I. 1990
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Kranj za leto 1990.
2. člen
Doseženi prihodki in razporeditev prihodkov po zaključnem računu za leto 1990:
                         SLT
- celotni prihodki          678,261.202,90
- razporejeni prihodki        672,319.842,40
od tega:
- splošna poraba           96,184.903,00
- skupna poraba           576,134.939,00
- nerazporejeni prihodki        5,941.360,50
3. člen
Sprejme se zaključni račun sredstev rezerve občine kot sestavni del zaključnega računa proračuna občine Kranj za leto 1990.
Sredstva rezerve so bila realizirana takole:
                  SLT
– prihodki         899.952,10
– odhodki          178.722,30
– presežek prihodkov    721.229,80
Presežek prihodkov na dan 31. 12. 1990 se prenese na isti račun v letu 1991.
4. člen
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403/011-89/06
Kranj, dne 2. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.
   Realizacija prihodkov proračuna za leto 1990 po glavnih skupinah
 
-----------------------------------------------------------------------------
                       Plan    Realizacija    %
                       1990       1990  real.
-----------------------------------------------------------------------------
A. Prihodki za splošno
porabo
1. Davek od OD in na
dohodek                 63.671.148   66,130.520,10  103,9
2. Prometni davek, davek od
premoženja in na dohodek od
premoženja                9,371.534   10,359.579,70  110,5
3. Takse                 8.348.138   9,393.309.80  112,5
4. Prihodki po poseb. pred-
pisih                  1,855.567   2,250.569,00  121.3
5. Ostali davki             4,369.400   4.516.578,60  103,4
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki za splošno porabo    87.615.787   92.650.557,20  105.7
-----------------------------------------------------------------------------
B. Prispevki za družbene potrebe
I. Prispevki za družb.
dejav.                 348.146.848  348,503.393,10  100.1
II. Prispevki za dejavnosti
gospodarske infrastrukt.       236,629. 243  237.107.252.60  100,2
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj prispevki za družbene potrebe  584.776.091  585,610.645.70  100.1
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki (A in B)        672,391.878  678,261.202,90  100,9
-----------------------------------------------------------------------------
 
         Razporeditev prihodkov po glavnih namenih
 
-----------------------------------------------------------------------------
A. Splošna poraba
1. Dejav. držav, organov        77.909.881   77.909.881.00  100,0
2. Sredstva za druge sploš.
družb, potrebe              4,138.941   4.138.941.70  100,0
3. Dejav. krajev, skup.         2,833.709   2,833.709,00  100.0
4. Social. in zdrav, varstv.       3.230.685   3.230.685.00  100,0
5. Urejanje prostora           2,838.124   2.838.124.10  100,0
6. Investicije               99.549     99.549,00  100,0
7. Odstoplj. prihodek          4.300.000   4,227.963,20   98,3
8. Nerazporejeni prihod.          104.600    104.600.00  100,0
9. Rezervni sklad             801.450    801.450,00  100,0
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj sploš. poraba          96.256.939   96.184.903.00   99,9
-----------------------------------------------------------------------------
B. Skupne družbe potrebe
1. Družbene dejav.           343,089.356  343,089.356,00  100,0
2. Dejav. gosp. infrastr.       233,045.583  233,045.583,00  100,0
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj družbene potrebe        576.134.939  576,134.939,40  100,0
-----------------------------------------------------------------------------
C. Presežki                   -   5.941.360.50    -
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj (A, B, C)            672,391.878  678,261.202,90  100,9
-----------------------------------------------------------------------------