Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

822. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine, stran 779.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 40. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v zvezi s členi 10., 12. in 97. zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
1. V sklepu o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I) se črta 7. člen
2. V prvem odstavku 9. člena sklepa se črtajo besede: »za lastne potrebe«.
3. V 10. členu se za besedo: "banki" namesto vejice postavi pika, besede: "s prednostno pravico ponovnega odkupa po veljavnem tečaju", pa se črtajo.
4. V prvem odstavku 15. člena se črta četrta alineja.
5. V drugem odstavku 15. člena se za besedo "Slovenije" pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: "in predloži Banki Slovenije potrdilo pooblaščene banke, da nima neporavnanih garantiranih obveznosti do tujine".
6. Za 15. členom sklepa se doda nov 15a člen, ki se glasi:
"Pooblaščene banke so dolžne Banko Slovenije tedensko, obveščati o neporavnanih garantiranih obveznostih, ki jih imajo domače osebe iz prvega odstavka tega člena, do tujine."
7. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, s tem dnem pa preneha veljati navodilo za izvajanje 7. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine.
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.