Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

850. Odlok o ureditvenem načrtu RTC Golte, stran 799.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 26/86, 26/90) ter 5. člena odloka o pristojnosti zborov SO Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov IS SO Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/80) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu RTC Golte
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986-2000, družbenega plana občine Mozirje za obdobje 1986-1990 in sklepa Izvršnega sveta občine Mozirje z dne 24. 7. 1990 sprejela Ureditveni načrt RTC Golte, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. 958/90-UN-0/1 v novembru 1990.
2. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, organizacijo, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
II. OBSEG UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Ureditveno območje se nahaja delno v k.o. Poljane in delno v k.o. Radegunda.
Meja ureditvenega območja poteka od južnega vogala na parceli št. 879/3 k.o. Poljane proti severovzhodu do parc. št. 879/1 k.o. Poljane, ter v nadaljevanju po parc. št. 912/2 k.o. Radegunda.
Od tu se meja obrne proti severu do parc. št. 914/5 k.o. Radegunda, ter v nadaljevanju do parc. št. 914/5 k.o. Radegunda, kjer se obrne proti severozahodu po isti parceli, in to do parc. št. 914/1, ki jo preseka v isti liniji do parc. št. 914/4 k.o. Radegunda. Na parc. št. 914/4 se meja obrne proti jugozahodu in nato proti jugu do parc. št. 879/9 k.o. Poljane. Na parceli 879/9 k.o. Poljane se meja nadaljuje v smeri jugovzhod do izhodiščnega vogala na parc. št. 879/9 k.o. Poljane.
Površina ureditvenega območja znaša ca 5,9 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Ureditveno območje obsega naslednje posege:
– izgradnjo infrastrukture s čistilno napravo;
– adaptacijo obstoječega hotela z dozidavo;
– izgradnjo apartmajskih objektov – depandans;
– izgradnjo garaž za teptalne stroje s konjušnico.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Predvideni objekti se smejo presegati predvidenih tlorisnih in višinskih gabaritov. Dozidek k obstoječemu hotelu mora imeti streho z enakim naklonom, višino in kritino kot je na obstoječemu objektu.
Oblikovanje depandans mora biti prilagojeno obstoječim – z naklonom strešin minimalno 30 stopinj in skodlami kot kritino.
Objekt za teptalne stroje obsega klet, pritličje in nadstropje. Streha je dvokapnica z naklonom 40 stopinj do 45 stopinj, pokrita s skodlami.
Objekt konjušnice je enoetažen objekt z dvokapno streho z naklonom 40-45 stopinj in kritino iz skodel.
Čistilna naprava mora biti pokrita z dvokapno streho in skodlami – z naklonom 40-45 stopinj.
Za ostale površinske objekte (tipske utice na cilju smučarskih prog, štartne utice itd.), je potrebno izdelati enoten objekt, v skladu s splošnimi pogoji arhitekturnega oblikovanja.
Pri oblikovanju je potrebno predvsem upoštevati:
– uporabiti avtohtone materiale (kamen, les, skodle);
– enoten naklon streh (40-45 stopinj);
– s frčadami in strešnimi linami, ki upoštevajo količino snega;
– oblikovanje naj bo preprosto – brez vnašanja okolju tujih elementov;
– istočasno z gradnjo oziroma obnovo objektov je potrebno izvesti pogozditev, zasaditev in ozelenitev vseh površin ureditvenega območja na osnovi izdelanega načrta ureditve.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Kanalizacijo je potrebno prilagoditi celotni ureditvi. Predviden je nov zbirni kanal, na katerega bodo priključene vse odpadne vode območja. Zbirni kanal vodi do čistilne naprave, ki bo čistila odpadno vodo do take stopnje, da bo uporabna za izdelavo umetnega snega.
7. člen
Vodovod je napeljan iz rezervoarja nad depandansami. Za izdelavo umetnega snega je potrebno vodo črpati iz doline, delno pa uporabiti prečiščeno vodo iz čistilne naprave. Predviden je rezervoar tehnološke vode kapacitete 850 m3.
8. člen
Električno omrežje za nove objekte bo speljano kabelsko iz obstoječe trafo postaje.
9. člen
Za vse obstoječe in predvidene objekte naj se predvidijo telefonski priključki. Telefonski kabel od Žekovca do Golt je potrebno zamenjati z ustreznejšim.
10. člen
Odstranjevanje komunalnih odpadkov je predvideno z zbiranjem ob gondolski žičnici, od koder jih je potrebno redno odvažati v dolino in od tu v centralno odlagališče odpadkov na Homu.
VI. ETAPNOST IZVEDBE
11. člen
Realizacija ureditvenega načrta je možna v. etapah, pri čemer je upoštevati pogoj Izvršnega sveta SO Mozirje, da se v 1. etapi izgradi celotna infrastruktura – vključno s čistilno napravo.
Ureditev odvoda in čiščenje odplak je potrebno realizirati pred pričetkom gradnje prizidka k obstoječemu hotelu in depandans.
VII. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
13. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu in pri Zavodu, za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/91-09
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.