Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

857. Odlok o komunalnih taksah, stran 804.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in RS, št. 10/91) ter 152. člena statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 20/79 in 30/80) je Skupščina občine Mozirje na skupni seji zborov dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o komunalnih taksah
1. člen
Na območju občine Mozirje se plačujejo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev:
1. glasbenih avtomatov v javnih lokalih
2. igralnih sredstev v javnih lokalih
3. reklamnih napisov, objav, oglasov in plakatov, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih
4. uporabe javnega prostora za parkiranje, šotorjenje in druge začasne namene (kioski, stojnice, cirkusi...)
5. uporabe trgov in drugih prostorov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene.
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve in taksne oprostitve so določene v taksni tarifi v vrednosti točke. Vrednost točke znaša 1 SLT. Izvršni svet Skupščine občine Mozirje usklajuje vrednost točke z gibanjem drobnoprodajnih cen v republiki na podlagi uradnih statističnih podatkov.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki uporablja predmete in storitve, za katere so uvedene komunalne takse.
3. člen
Komunalne takse plačajo taksni zavezanci na podlagi izdane odločbe pristojnega občinskega upravnega organa, ki izda dovoljenje za uporabo, razen v primerih, če je v tem odloku ali v taksni tarifi drugače določeno.
4. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca oziroma dneva, v katerem je taksni zavezanec obvestil občinsko upravo za družbene prihodke ali pooblaščenega upravljalca določenega prostora o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Na taksno obveznost ne vpliva začasna neuporaba taksnega predmeta.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni prijaviti občinski upravi za družbene prihodke nastanek davčne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, pomembne za določitev in obračun komunalne takse.
5. člen
Če je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti občinsko upravo za družbene prihodke ali pooblaščenega upravljalca določenega prostora in plačati takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini v naprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse v naprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takse, ki so določene v letnih zneskih, se plačujejo polletno vnaprej in zapadejo v plačilo 1. januarja in 1. julija v letu, plačane pa morajo biti v 30. dneh. Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb in zasebnikov se opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti plačana.
8. člen
Komunalne takse po tem odloku so dohodek občinskega proračuna, kolikor ni v odloku drugače določeno.
Za storitve, opredeljene v posebnih dogovorih, sklenjenih med lastniki oziroma upravljalci zemljišč in objektov na posameznem območju občine Mozirje se komunalna taksa ne pobira, temveč se pobira poseben prispevek za turistično ureditev. Izvajanje posebnih dogovorov je opredeljeno v določbah citiranih dogovorov.
9. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 SLT se kaznuje pravna oseba ali zasebnik, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse (4. in 5. člen odloka).
Z denarno kaznijo do 10.000 SLT se kaznujeta odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki je storila prekršek iz prejšnjega odstavka.
Posameznik, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena, se kaznuje na kraju samem z denarno kaznijo 2.500 SLT.
Denarno kazen takoj na kraju samem izterja pooblaščena oseba organa, pristojnega za nadzor. Nadzor opravlja komunalni nadzornik in tržni inšpektor.
10. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 1991.
Št. 417-17/91
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.
              TARIFA KOMUNALNIH TAKS
 
                 Tar št. 1
  Komunalna taksa za glasbene avtomate v javnih lokalih znaša letno 1000
točk.
  Opomba:
  1. Taksni zavezanec je pravna oseba ali zasebnik, ki ima v svojem lokalu
glasbeni avtomat, ne glede na to, če je lastnik ali ne.
  2. Taksa po tej tarifni številki se plačuje od posamičnega glasbenega
avtomata. Za glasbene avtomate se ne štejejo gramofoni, magnetofoni in
radijski oziroma televizijski sprejemniki.
  3. Z javnimi lokali so mišljeni poslovni prostori (bifeji, gostilne
kavarne, restavracije, bistroji...) in poslovna mesta, ki spadajo k njim
(vrtovi, terase... na katerih se zadržujejo gostje.
 
                 Tar. št. 2
  Komunalna taksa za igralna sredstva v javnih lokalih znaša letno 2000
točk.
  Opomba:
  1. Taksni zavezanec je pravna oseba in zasebnik, ki ima v svojem lokalu
igralna sredstva, ne glede na to, če je lastnik ali ne.
  2. Glede opredelitve javnega lokala in taksnega zavezanca, se smiselno
uporabljajo opombe k tarifni številki 1.
  3. Za igralna sredstva se štejejo vsi igralni aparati, za aktiviranje
katerih je potrebno gotovinsko plačilo ali denarna protivrednost žetona.
 
                 Tar št. 3
  Komunalna taksa za reklamne napise, objave, oglase in plakate, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, znaša:
  1. če so trajnega značaja in sicer glede na velikost do 2 m2 1000 točk
letno nad 2 m2 2000 točk letno
  2. za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo
trajnega značaja glede na velikost
do 2 m2       500 točk
nad 2 m2      1000 točk
  3. za plakate – od vsakega izobešenega izvoda – 5 točk.
  Opomba:
  1. Taksa po tej tarifni številki se ne plača za napise firm, ki so po
zakonu ali odloku občinske skupščine obvezni. Vsaka nadaljnja označba pa se
šteje kot reklamni napis v smislu te tarifne številke.
  2. Taksni zavezanec je pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, na
katerega se nanaša oziroma za katerega se objavlja reklamni napis, objava, ali
oglas. Zavezanec iz 1. do 3. točke te tarife je dolžan prijaviti organu za
nadzor namestitev taksnega predmeta še pred namestitvijo. Če je višina takse
odvisna od velikost, mora v prijavi navesti tudi kvadraturo takšnega predmeta.
  3. Takse po tej tarifni številki so oproščeni zavezanci pri opravljanju
športnih, turističnih, izobraževalnih, kulturnih in humanitarnih dejavnostih.
  4. Za namestitev taksnih predmetov iz te tarifne številke ob cestah in
drugih voznih površinah, je potrebno predhodno soglasje upravljalca ceste
glede na kategorizacijo ceste.
 
                 Tar. št. 4
  Komunalna taksa za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje in
druge začasne namene (kioski, stojnice, cirkusi...) znaša dnevno za vsak m2 5
točk.
  Opomba:
  Takso po tej tarifi plača uporabnik prostora. V primeru, da je uporaba
javnega prostora organizirana, obračuna in pobira takso organizator, katero je
dolžan odvesti v petih dneh na ustrezen račun.
 
                 Tar. št. 5
  Komunalna taksa za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za
gospodarske namene znaša dnevno za vsak m2 5 točk.
  Opomba:
  1. Takso po tej tarifni številki plača uporabnik prostora.
  2. Če je pred uporabo prostora potrebna odobritev pristojnega organa, mora
biti taksa plačana pred izdajo dovoljenja.