Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

867. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna, stran 828.

Na podlagi XXXV. ustavnega amandmaja k ustavi Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) in 1. člena, odloka o pristojnosti zborov in volitvah funkcionarjev Skupščine občine Postojna (Uradne objave, št. 16/90, 20/90, 22/90, Uradni list RS, št. 12/91 in 20/91) je Skupščina občine Postojna na 15. skupnem zasedanju zborov dne 26. 9. 1991 sprejela
ODLOK
o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti v občini Postojna, iz sredstev, ki so določena v proračunu občine.
2. člen
Iz sredstev proračuna občine se financira delovanje krajevnih skupnosti in organizirano udeležbo občanov pri opravljanju družbenih zadev.
Ta sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov, za opravljanje strokovnih in administrativnih del krajevnih skupnosti ter za druge materialne stroške.
3. člen
Vsaki krajevni skupnosti se za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov v površini, ki jo krajevna skupnost glede na razmere racionalno potrebuje, zagotavljajo sredstva:
– za obratovalne stroške (ogrevanje, elektrika, telefon in voda) 10.000 SLT letno, razen za Krajevno skupnost Postojna in Krajevno skupnost Pivka, kjer se zagotavlja 15.000 SLT letno.
– za amortizacijo osnovnih sredstev po predračunu amortizacije
– za najemnino in za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne prostore.
Za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v lasti krajevnih skupnosti, se sredstva zagotavljajo iz amortizacije poslovnih prostorov in z dodatnimi sredstvi iz proračuna občine, ki jih oblikuje in deli izvršni svet skupščine občine na podlagi ocene prioritete potreb krajevne skupnosti.
Površino po prvem odstavku tega člena določi izvršni svet s sklepom.
4. člen
Ostala sredstva proračuna občine se dodelijo krajevnim skupnostim na naslednjih osnovah:
– število prebivalcev
– velikost krajevne skupnosti
– število vasi
– program krajevne skupnosti.
5. člen
Število prebivalcev v krajevni skupnosti se vrednoti z naslednjim merilom:
------------------------------------
                točk
------------------------------------
  do 300      100
  od 301     do 600     150
  od 601    do 1000     220
 od 1001    do 2000     300
 od 2001    do 3000     430
 od 3001    do 4000     600
 od 4001    do 5000     800
 nad 5000            1200
------------------------------------
Za vrednotenje tega merila se upošteva število stalno prijavljenih prebivalcev v krajevnih skupnosti na dan 31. 3. 1991.
6. člen
Velikost krajevnih skupnosti se vrednoti z naslednjim merilom:
-----------------------------------
                točk
-----------------------------------
        do 1000 ha    20
   od 1000  do 2000 ha    40
   od 2000  do 3000 ha    60
   od 3000  do 4000 ha   100
   od 4000  do 5000 ha   140
 nad 5000 ha          200
-----------------------------------
Za vrednotenje tega merila se upošteva velikost krajevne skupnosti po podatkih Geodetske uprave občine Postojna.
7. člen
Krajevnim skupnostim, ki imajo 5 ali več vasi se doda 100 točk.
8. člen
Delovanje krajevne skupnosti se določa s programom in ovrednoti s 400 točk, na osnovi naslednjih kriterijev:
– možnost realizacije programov
– možnost zagotovitve finančnih virov
– pomembnost investicije za KS in za občino. Točke razdeli med KS izvršni svet.
9. člen
Vrednost točke določi Izvršni svet Skupščine občine Postojna. Vrednost točke se med letom spremeni v skladu s spremembami in dopolnitvami odloka o proračunu občine.
10. člen
Sredstva proračuna se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo mesečno po 1/12.
11. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. 12. 1991.
Št. 402-1/91
Postojna, dne 26. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.