Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4095. Zakon o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A)
4096. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A)
4097. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A)
4098. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4099. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Katmanduju, v Zvezni demokratični republiki Nepal
4100. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Katmanduju, v Zvezni demokratični republiki Nepal

MINISTRSTVA

4101. Pravilnik o načinu spremljanja meril za določitev javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije
4102. Pravilnik o vlogi za vpis v Register izvajalcev dolgotrajne oskrbe
4103. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4104. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4105. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
4106. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4107. Sklep o spremembi Sklepa o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
4108. Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o cestninjenju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4109. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

OBČINE

Brezovica

4110. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
4111. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2024

Črnomelj

4112. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2024
4113. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4114. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4115. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4116. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

4117. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2024

Dravograd

4118. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2024
4119. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dravograd
4120. Pravilnik o določitvi in uporabi grafične podobe Občine Dravograd za promocijske namene
4121. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2024
4122. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2024
4123. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Hrpelje-Kozina

4124. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2024

Idrija

4125. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2024
4126. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2024
4127. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Laško

4128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško
4129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
4130. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
4131. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
4132. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4133. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 633/1, 650/1 in 650/3, k. o. Lahomšek (1029)
4134. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 818/9 in 818/8, k.o. Lahomno (1030)
4135. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/11, 1728/12, 1728/13, 1728/14, 1728/15 in 1728/16, vse k. o. 1028 Sedraž
4136. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 778/2, k. o. 1024 Rifengozd
4137. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1544/6, k. o. 1030 Lahomno
4138. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško

Litija

4139. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in dodatnih ugodnosti za starše

Ljubno

4140. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2024
4141. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023
4142. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2024

Medvode

4143. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode
4144. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Medvode
4145. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pirniče
4146. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska
4147. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka
4148. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode
4149. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode
4150. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Sotočje Medvode
4151. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_586
4152. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1972 Senica, k.o. 1973 Medvode in k.o. 1974 Zgornje Pirniče

Metlika

4153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac št. 1

Mežica

4154. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2024
4155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Mežica
4156. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Radeče

4157. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2024
4158. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2024
4159. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2024
4160. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja s premičnim premoženjem Krajevne skupnosti Vrhovo za leto 2024
4161. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2024
4162. Sklep o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2023

Rečica ob Savinji

4163. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2024
4164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023
4165. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji
4166. Sklep o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
4167. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2024
4168. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji
4169. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024
4170. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024

Rogatec

4171. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Sežana

4172. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
4173. Odlok o kulturnem prazniku Občine Sežana
4174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
4175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
4176. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2024
4177. Obvezna razlaga 12. in 14. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza

Slovenj Gradec

4178. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec
4179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
4180. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnine (št. 9.1)
4181. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.2)
4182. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.3)
4183. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.4)

Slovenske Konjice

4184. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2024
4185. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice

Šentjur

4186. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
4187. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hruševec Šentjur
4188. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju
4189. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
4190. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dramlje
4191. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici
4192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur
4193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
4194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Knjižnica Šentjur
4195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
4196. Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti na pokopališču Šentjur
4197. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
4198. Sklep o lokacijski preveritvi na delu parcelnih št. 494/2, 494/1, k.o. 1148 Javorje (identifikacijska št. PA: 3533)
4199. Sklep o lokacijski preveritvi na delu parcelne št. 370/10, k.o. 2647 Bezovje (identifikacijska št. PA: 3542)
4200. Sklep o lokacijski preveritvi na delu parcelnih št. 554/1 in 558/4, k.o. 1127 Ponkvica (identifikacijska št. PA: 3573)

Škofljica

4221. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2024

Velike Lašče

4201. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2024
4202. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2025
4203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče
4204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Velike Lašče
4205. Sklep o sprejetju višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče
4206. Sklep o določitvi odgovornih oseb in plačnikov analize pitne vode za vaška vodovodna sistema Dolščaki in Kaplanovo–Adamovo–Podsmreka

Žalec

4207. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN LO-4/4
4208. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
4209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
4210. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
4211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec
4212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva) – tehnični popravek
4213. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2024

Železniki

4214. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2024
4215. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja odpadkov na območju Občine Železniki za leto 2024
4216. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki za leto 2024

Žirovnica

4217. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024
4218. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
4219. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica

Žužemberk

4220. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek za umestitev sončne elektrarne
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti