Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4172. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana, stran 12448.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS 1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) in 17., 91. in 92. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je občinski svet na seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev zavoda) 
(1) Javni zavod Ljudska univerza Sežana (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana (Uradni list RS, št. 40/03, 37/08).
(2) Ustanoviteljica zavoda je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (v nadaljevanju: ustanoviteljica).
(3) Zavod je vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču in v razvid programov za izobraževanje odraslih pri pristojnem ministrstvu.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– statusne določbe,
– dejavnosti zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Ljudska univerza Sežana.
(2) Skrajšano ime zavoda je: LU Sežana.
(3) Sedež zavoda je na naslovu: Bazoviška cesta 9, Sežana.
4. člen 
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
5. člen 
(pečat zavoda) 
(1) Zavod ima pečata okrogle oblike, premera 35 mm in premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim je izpisan sedež zavoda SEŽANA, na obodu je izpisano ime zavoda LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA.
(2) Direktor zavoda sprejme sklep o številu, hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
6. člen 
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, ki se izvaja v javnem interesu.
(2) Zavod v skladu z zakonom s področja izobraževanja odraslih izvaja programe in dejavnosti:
1. Izobraževalni programi:
– javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole za odrasle,
– javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
– neformalni izobraževalni programi za odrasle.
2. Dejavnosti:
a) svetovalna dejavnost pri:
– vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,
– vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
– vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela,
– samostojnem učenju;
b) raziskovalno-razvojne dejavnosti: raziskave, razvoj programov in metod neformalnega izobraževanja, razvoj učnih gradiv, razvoj kadrov, razvoj presojanja in razvijanja kakovosti, razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema in druge razvojne dejavnosti;
c) druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge.
(3) Zavod izvaja tudi druge programe in dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področju izobraževanja odraslih. Poleg izobraževalne dejavnosti lahko zavod opravlja tudi dejavnost socialnega varstva.
(4) Dejavnost zavoda v okviru javne službe po standardni klasifikaciji je:
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(5) Ostale dejavnosti zavoda so:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanja
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.010 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(6) Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico dejavnost spremeni ali razširi.
(7) Dejavnost iz petega odstavka tega člena se lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost.
7. člen 
Občina zaradi ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih prebivalcev, sprejme letni program izobraževanja odraslih. Letni program izobraževanja odraslih sprejme občinski svet.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovna organa: andragoški zbor in strokovni aktiv.
9. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima štiri člane:
– dva predstavnika ustanoviteljice,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Sežana. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ju določa ta odlok.
(4) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(5) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Članom sveta začne mandat teči z dnem, ko je svet zavoda konstituiran.
10. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda:
– imenuje in razreši direktorja,
– sprejme letni delovni in finančni načrt in poročilo o njuni uresničitvi,
– sprejme razvojni program in spremlja njegovo izvajanje,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca kot drugostopenjski organ,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo organi javnega zavoda za izobraževanje odraslih ali drugi pristojni organi,
– obravnava pobude delavcev in reprezentativnega sindikata ter
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.
11. člen 
(odločanje in delovanje sveta zavoda) 
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Svet zavoda sprejme poslovnik, s katerim določi način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda.
12. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev so mora javno objaviti v zavodu.
(2) S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija. Volilna komisija ima tri člane in dva namestnika članov. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki niso zaposlene v javnem zavodu. Član volilne komisije mora imeti volilno pravico in ne sme biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja ne more voliti in biti izvoljen v svet zavoda.
(4) Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo vsi zaposleni. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogu je treba predložiti podpis delavca, ki predlaga kandidata za člana sveta zavoda, in pisno izjavo kandidata, da se s kandidaturo strinja. Če je kandidatov za člane sveta manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to takoj javno objaviti v zavodu in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov za člane sveta. Ta rok ne sme biti daljši od 7 dni in začne teči z dnem objave.
(5) Volilno mesto določi volilna komisija, ki tudi vodi glasovanje. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(6) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov, navede se tudi, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedne številke pred imeni kandidatov. Neizpolnjene glasovnice in glasovnice, na katerih ni mogoče ugotoviti volje volivca, so neveljavne. Neveljavne so tudi glasovnice, na katerih je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba izvoliti.
(7) Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z volilno pravico. Če se je volitev udeležila polovica ali manj kot polovica delavcev ali če volilna komisija zaradi nepravilnosti razveljavi volitve, se opravi ponovne volitve v roku 15 dni po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.
(8) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. Če imajo dva ali več kandidatov enako število glasov, se med njimi z žrebom izbere izvoljenega kandidata. Žrebanje izvede volilna komisija, ki določi način žrebanja in ugotovi izid.
(9) O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa napiše poročilo o rezultatih volitev, ki ga javno objavi v zavodu v roku 5 dni od dneva izvedbe volitev.
13. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi člani sveta zavoda.
(2) Prvo sejo sveta zavoda skliče predsednik sveta zavoda, ki je razpisal volitve, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. Sklicatelj vodi sejo do izvolitve novega predsednika.
(3) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji. Na prvi seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
14. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– sam zahteva razrešitev,
– postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– je razrešen oziroma odpoklican,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
– je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda.
(2) Članu sveta zavoda preneha mandat z dnem, ko svet zavoda ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
(3) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj treh delavcev zavoda. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in podpise predlagateljev. Zahtevo se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala o razlogih za odpoklic. Če volilna komisija ne zavrne zahteve, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda z volilno pravico. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnikov delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določne odloka in zakona.
(4) Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanoviteljice.
(5) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz določenega razloga prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je prenehal mandat predstavniku delavcev, svet zavoda s sklepom razpiše nadomestne volitve člana, določi dan volitev, število nadomestnih članov sveta, ki se volijo, čas trajanja nadomestnim članom ter volilni komisiji naloži izvedbo nadomestnih volitev.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek nadomestnih volitev ni treba izvesti, če je bilo na volitvah predstavnikov delavcev zavoda na glasovnici večje število kandidatov od števila predstavnikov, ki jih je bilo treba izvoliti. V tem primeru postane član sveta zavoda za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki je med neizvoljenimi kandidati dobil največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, postane član sveta tisti, ki se ga določi z žrebom.
15. člen 
(pristojnosti direktorja) 
(1) Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda.
(2) Pristojnosti direktorja so:
– zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost njegovega dela,
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta zavoda ter predlog poročila o njegovi uresničitvi in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravi predlog razvojnega programa zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja oziroma zagotavlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri delu strokovnih in drugih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca,
– je odgovoren za presojanje in razvijanje kakovosti in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(3) Direktor lahko imenuje vodjo izobraževalnega področja. Njegovo imenovanje in razrešitev ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati, določa zakon, ki ureja izobraževanje odraslih. Vodja izobraževalnega področja opravlja naloge, za katere ga pooblasti direktor.
16. člen 
(imenovanje direktorja) 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih.
17. člen 
(strokovna organa) 
(1) Strokovna organa v zavodu sta:
– andragoški zbor in
– strokovni aktiv.
(2) Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov zavoda določa zakon, ki ureja izobraževanje odraslih.
(3) Strokovna organa sprejmeta poslovnik o svojem delovanju.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
18. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je preneseno v upravljanje.
(2) Če se premoženje, določeno v prejšnjem stavku, oddaja v najem za čas, daljši od enega leta, oziroma za namene, ki niso neposredno povezani z dejavnostjo zavoda, mora zavod predhodno pridobiti pisno soglasje ustanovitelja.
(3) Zavod premoženja ne sme odtujiti ali obremeniti s stvarnimi in drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
(4) S premoženjem je dolžan upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
19. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva v skladu s sprejetim letnim programom izobraževanja odraslih, finančnim načrtom zavoda in zagotovljenimi sredstvi v občinskem proračunu.
(3) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če z njenim izvajanjem zagotovi najmanj pokritje vseh odhodkov, povezanih s to dejavnostjo.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
20. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za:
– opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda,
– investicijsko vzdrževanje in nakup opreme,
– deloma pa lahko tudi za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
21. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNSOTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
22. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, povezanem z dejavnostjo, za katero je ustanovljen. Pri tem odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
23. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta,
– predložiti program dela, finančni načrt, delni delovni načrt in načrt razvoja zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljica:
– imenuje predstavnike v svet zavoda,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– vključuje zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti izobraževanja odraslih,
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo sredstev, ki jih zagotavlja ustanoviteljica,
– v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe, skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. JAVNOST DELA 
24. člen 
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje, ali ko svet zavoda z večino glasov odloči o izločitvi javnosti.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
25. člen 
(1) V zadevah, ki jih ta odlok ne ureja, ter v drugih zadevah, ki jih je treba regulirati z internimi normativi, lahko zavod uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
(2) Za sprejem posameznih splošnih aktov, ki zgolj urejajo notranje zadeve, nimajo pa neposrednih finančnih posledic za poslovanje zavoda, lahko svet zavoda pooblasti direktorja.
(3) Pravila in drugi splošni akti iz tega člena ne smejo biti v neskladju s področno zakonodajo in s tem odlokom.
XI. STATUSNE SPREMEMBE 
26. člen 
(1) O vseh statusnih spremembah zavoda odloča ustanoviteljica.
(2) Zavod lahko preneha s svojim delovanjem v primerih, ki jih določa zakon.
XII. PREHODNE DOLOČBE 
27. člen 
(1) Zavod mora uskladiti poslovnik sveta zavoda in druge splošne akte v skladu s tem odlokom najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve aktov zavoda s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov zavoda, če niso v nasprotju z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in s tem odlokom.
(3) Organi zavoda nadaljujejo svoje delo do izteka mandata, za katerega so imenovani.
XIII. KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana s spremembami (Uradni list RS, št. 40/03, 37/08).
29. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-9/2023-15
Sežana, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti